Cena
1.50-5.00
Izpildes termiņš darba dienās
1.50-5.00
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Arhīva izziņu, dokumentu kopiju, norakstu, izrakstu sagatavošana un izsniegšana.

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Persona iesniedz iestādei adresētu iesniegumu.
Elektroniski nosūtītiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības administrācija sagatavo pieprasīto dokumentu un nosūta vai izsniedz personai rēķinu par samaksājamās pašvaldības nodevas apmēru. Dokuments tiek izsniegts klātienē, nosūtīts pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm, pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas.

3. Pakalpojuma apmaksa

Pašvaldības nodevas noteiktas ar Dobeles novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 10 "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām".

EUR

1.50 par katru lappusi – domes vai komitejas lēmuma (protokola) apliecināts atvasinājums, izņemot pirmreizējo izsniegšanu adresātam


EUR

1.50 par katru lappusi – apliecināti dokumentu atvasinājumi no pašvaldības arhīva


EUR

5.00 – arhīva izziņa


EUR

1.50 par katru lappusi – apliecinātas kopijas no lietvedībā esošiem materiāliem