Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Iesnieguma veidlapa pieejama

 • Iestādē
  Iesniegums brīvā formā vai iesnieguma veidlapa - VPVKAC, pagastu pārvaldēs.
 • Pašvaldības portālā
  www.dobele.lv

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu

 1. Persona iesniedz iestādei adresētu iesniegumu.
  Ja pieteikumu iesniedz elektroniski, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.
 2. Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības administrācija sagatavo pieprasīto dokumentu un nosūta vai izsniedz personai rēķinu par samaksājamās pašvaldības nodevas apmēru. Dokuments tiek izsniegts klātienē, nosūtīts pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm, pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas.

EUR

1.50 par katru lappusi – domes vai komitejas lēmuma (protokola) apliecināts atvasinājums, izņemot pirmreizējo izsniegšanu adresātam


EUR

1.50 par katru lappusi – apliecināti dokumentu atvasinājumi no pašvaldības arhīva


EUR

5.00 – arhīva izziņa


EUR

1.50 par katru lappusi – apliecinātas kopijas no lietvedībā esošiem materiāliem

 1. Oriģināls

Saņemt pakalpojumu