Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem.
- izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšana, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošana un atbalsta pasākumu piemērošana;
- veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1. līdz 4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās;
- atzinuma sniegšana par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
• vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
• jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
• speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
- ieteikumu sniegšana ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanai mājās;
- konsultācijas speciālās izglītības jautājumos;
- pašvaldības izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darba koordinēšana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Dobeles novada pedagoģiski medicīnisko komisijai, uzrādot izglītojamā dzimšanas apliecību vai pasi un vecāku personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz šādi dokumenti:
  1. Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā.
  2. Izglītības iestādes informācija par izglītojamo, izglītojamā raksturojums.
  3. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā, norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi.
  4. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums.
  5. Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā (kopija).
  Vēlams komisijā iesniegt arī citus dokumentu kopija (uzrādot oriģinālu) (slimnīcu/sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus, u.c.) par veselības stāvokli, lai objektīvi izvērtētu bērnam piemērotāko izglītības programmu.
  Atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami papildus dokumenti 16.10.2012. MK noteikumi Nr.709 ''Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām" (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").
  Uz komisijas sēdi jāierodas izglītojamajam un vienam no vecākiem (aizbildņiem). Komisijas sēdē vēlams piedalīties izglītojamā pedagogam. Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses.
  Komisijas sēžu datumi, laiki, norises vietas un cita aktuāla informācija pieejama Dobeles novada pašvaldības mājas lapā:
  https://www.dobele.lv/lv/content/pedagogiski-mediciniska-komisija

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Komisija veic izvērtēšanu un triju darba dienu laikā informē vecākus, izsniedzot atzinumu.