Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pedagoģiski medicīniskās komisija izvērtē pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošā izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniedz atzinumu par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu:

  • pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu;
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 5. klasei;
  • vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 5. klasei.

Ja nepieciešams, izvērtē pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša izglītojamā iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja attiecīgais izglītojamais izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai. Konsultēt pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos. Pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā spējas, sniedz atzinumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12. klasei. Iesaka izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām no 1. līdz 5. klasei nepieciešamos atbalsta pasākumus mācību procesa organizēšanā un valsts pārbaudes darbos.

1. Pakalpojuma apraksts 

Komisija veic izglītojamā veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa izvērtējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesaka izglītojamā speciālajām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu, ja Komisijai iesniegti šādi dokumenti:

  • vecāku iesniegums (nolikuma 1.pielikums) par izglītojamā veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa izvērtēšanu Komisijā;
  • ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms Komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi;
  • izglītības iestādes informācija par izglītojamo, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms Komisijas sēdes (nolikuma 2.pielikums);
  • izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli (nolikuma 3.,4.,5.,pielikums);
  • sekmju izraksts vai liecība, individuālais izglītības programmas apguves plāns (ja piemērojam);
  • citu speciālistu atzinumi, atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa;

papildu var iesniegt izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktos pārbaudes darbus matemātikā un dzimtajā valodā.

2. Pakalpojuma pieprasīšana

Jāpiesakās uz komisiju un jāierodas uz komisijas sēdi.

Bērna likumiskais pārstāvis vai pilngadību sasniedzis izglītojamais dokumentus uz komisiju  iesniedz  klātienē Dobeles novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701 vai nosūtot uz oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai pa pastu, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūta uz elektroniskā pasta adresi izglitiba@dobele.lv, pirms pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes.

Komisijas sēdes norises datums ar katra izglītojamā likumisko pārstāvi tiek saskaņots individuāli pēc dokumentu iesniegšanas. 

Uz komisijas sēdi ierodas bērns un bērna likumiskais pārstāvis. Ja likumiskais pārstāvis uz sēdi ierasties nevar, viņš rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz komisijas sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz komisijas sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums.

Komisijas sēžu sēžu norises grafiks publicēts Dobeles novada pašvaldības mājas lapā:
https://www.dobele.lv/lv/content/pedagogiski-mediciniska-komisija

Komisijas sēdes notiek klātienē Dobeles novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701 un pēc pieprasījuma izglītības iestādēs. 

3. Pakalpojuma saņemšana

Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, komisija rakstiski sniedz atzinumu par bērna spējām, attīstības līmenim un veselības stāvoklim atbilstošāko izglītības programmu. Atzinums iesniedzams izglītības iestādē, kuru bērns apmeklē.
Iesnieguma iesniedzējs Komisijas sēdes atzinumu var saņem klātienē Dobeles novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701 vai uz norādīto e-pasta adresi nākamajā darba dienā, pēc komisijas sēdes norises.

Telefons

63707282; 25495680

E-pasts

izglitiba@dobele.lv