Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dobeles novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu dzīvojamo māju un dzīvojamo māju jaunbūvju īpašniekiem vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai, kopīpašniekiem vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarotajam pārstāvim dzīvojamo māju un dzīvojamo māju jaunbūvju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai ar mērķi veicināt dzīvojamo māju un dzīvojamo māju jaunbūvju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Pieteikumus izvērtē Dobeles novada domes Līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai piešķiršanas komisija.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju un dzīvojamo māju jaunbūvju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma iesniedzējs Dobeles novada pašvaldībā iesniedz aizpildītu iesniegumu veidlapu “Iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai”, pievienojot šādus dokumentus:
  1) Normatīvajos aktos paredzēti būvniecības ieceres dokumenti (tai skaitā, atbilstošs būvspeciālista apstiprināts inženiertīklu pievadu novietojuma plāns, kurā norādīts inženiertīklu pievada novietojuma zemes gabals un tā ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna, nepieciešamie saskaņojumi, materiālu specifikācijas utml.);
  2) Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja izsniegto tehnisko noteikumu kopija;
  3) Izvēlētā būvkomersanta sagatavotā būvdarbu izmaksu tāme vai vienģimeņu dzīvojamās mājas/jaunbūves īpašnieka sagatavotā tāme (ja pieslēguma izbūvi veic īpašnieks);
  4) Ja iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, iesniegumam papildus jāpievieno dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) apliecināta kopija.
  Dokumentus var iesniegt elektroniski vai klātienē kādā no Dobeles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

 2. Pieteikuma izvērtēšana
  Pieteikumus izvērtē Dobeles novada domes Līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai piešķiršanas komisijas sēdē, kas tiek rīkota reizi mēnesī (sēdes rīkošanas laiks var mainīties atkarībā no saņemto pieteikumu daudzuma/pieprasījuma).
  Komisija, uzsākot pieteikumu vērtēšanu, sagatavo pieteikumu sarakstu sekojošā prioritārā secībā:
  1) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;
  2) vienģimeņu dzīvojamās mājas un vienģimeņu dzīvojamo māju jaunbūves.
  Komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu. Pēc lēmuma pieņemšanas līdzfinansējuma iesniedzējam tiek nosūtīts lēmums un komisijas sēdes protokola izraksts uz iesniegumā norādīto e-pastu, pa pastu uz iesniegumā norādīto korespondences adresi vai to var saņemt klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Iesniedzējam (vai viņa pilnvarotajai personai) ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas ir jānoslēdz līdzfinansējuma līgums ar pašvaldību. Pieslēguma izbūve ir jāveic 6 mēnešu laikā no līdzfinansējuma līguma noslēgšanas dienas.
  Iesniedzējam pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas Dobeles novada pašvaldībā ir jāiesniedz apliecinājuma veidlapa "Apliecinājums līdzfinansējuma saņemšanai".
  Ja pieslēguma izbūvi vienģimeņu dzīvojamām mājām un vienģimeņu dzīvojamo māju jaunbūvēm veic īpašnieks, tad papildus Dobeles novada pašvaldībā ir jāiesniedz atskaites veidlapa "Atskaite par izbūvētajiem inženiertīklu pievadiem" ar dokumentiem:
  1) Dokumenta, kas apliecina pieslēguma izbūvi un nodošanu ekspluatācijā (atzīme uz inženiertīkla pievada novietojuma plāna par izbūvēto tīklu uzmērīšanu vai izpilduzmērījums), kopija;
  2) Izmaksu apliecinošu dokumentu (čeki, kvītis, līgumi, maksājuma uzdevumi utml.) kopijas.
  Pašvaldība 14 dienu laikā pēc Apliecinājuma saņemšanas (un iepriekš minētajos gadījumos – atskaites) samaksā līdzfinansējuma summu uz Līgumam pievienotajā Apliecinājumā norādīto Īpašnieka bankas norēķinu kontu.

Dobeles novada pašvaldības Komunālā nodaļa, nodaļas vadītāja Elvija Namsone

 

Tālrunis

29144373

E-pasts

elvija.namsone@dobele.lv

Saņemt pakalpojumu