Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dobeles novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Pieteikumus izvērtē Dobeles novada domes Līdzfinansējuma piešķiršanas pagalmu labiekārtošanas komisija.

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, Dobeles novada pašvaldībā projekta iesniedzējs/pilnvarotā persona ne vēlāk kā līdz paziņojumā norādītajam termiņam iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu ar pievienotiem dokumentiem:

1) Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija, kurā:

  • iekļauts atbilstoši normatīvajiem aktiem dzīvokļa īpašuma jomā pieņemts lēmums par piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;
  • norādīti piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbi un to izmaksas;
  • norādīta projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu un slēgt līgumu ar Dobeles novada pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu.

2) Normatīvajiem aktiem atbilstoša piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvniecības tehniskā dokumentācija.

2) Sagatavota plānoto izmaksu aprēķina tāme "Būvniecības koptāme", kuru sastādījis dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētais darbu veicējs (juridiska persona).

Dokumentus var iesniegt elektroniski vai klātienē kādā no Dobeles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

2. Pieteikuma izvērtēšana

Pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa projekta iesniegumu vērtēšanu veic Dobeles novada domes Līdzfinansējuma piešķiršanas pagalmu labiekārtošanas komisija.
Ja komisija konstatē, ka projekta iesniegums neatbilst noteiktajām prasībām, tā var pieņemt lēmumu par projekta iesniegumu noraidīšanu vai pieprasīt papildus informāciju.
Projekta iesniegumi, kuri izturējuši atbilstības pārbaudi, pretendē uz Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu šādā secībā:
1) Priekšroka tiek dota projekta iesniegumam, kuru pašvaldībā iesniedz divu vai vairāku dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;
2) Priekšroka tiek dota projekta iesniegumam, kurš pašvaldībā tiek iesniegts agrāk.
Komisijas lēmums tiek nosūtīts elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu, pa pastu uz pieteikumā norādīto korespondences adresi vai to iespējams saņemt klātienē kādā no Dobeles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, kā arī tiek publicēts Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv

3. Pakalpojuma saņemšana

Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors 30 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas noslēdz līgumu ar projekta iesniedzēja pilnvaroto personu par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Projekta iesniedzējs ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc projektā paredzēto labiekārtošanas darbu aktivitāšu īstenošanas iesniedz:

  • Atskaiti "Atskaite par paveiktajām labiekārtošanas aktivitātēm";
  • Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus;
  • Rēķinus un maksājumu dokumentus par projektā veiktajiem darbiem un pakalpojumiem;

Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas pašvaldībā, līdzfinansējums tiek izmaksāts ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc projektā paredzēto labiekārtošanas darbu aktivitāšu īstenošanas.

Dobeles novada pašvaldības Infrastruktūras nodaļa, nodaļas vadītāja Elvija Namsone

Tālrunis

29144373

E-pasts

elvija.namsone@dobele.lv

Saņemt pakalpojumu