Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Persona iesniedz iestādei adresētu iesniegumu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai un tiesisko pamatojumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. Iesniedzot dokumentus klātienē, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), pilnvarotai personai - notariāli apstiprināta pilnvara. Iesnieguma pievieno tiesisko pamatojumu apliecinošu dokumentu kopijas (pēc nepieciešamības):

  • īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai īres līgums;
  • citi dokumenti (tiesas spriedums, īres līgums, laulības apliecība, dzimšanas apliecība, u.c.).

Dokumentus var iesniegt klātienē Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobele vai attiecīgajā pagasta pārvaldē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Pakalpojuma saņemšana

Pēc dokumentu izskatīšanas Dobeles novada domes Dzīvokļu komisija lemj par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu iesniegumā norādītajām personām. Lēmums tiek nosūtīts iesniedzējam pa pastu vai e-pastu, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

Tālrunis

63707248; 63707269

E-pasts

apic@dobele.lv