Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
18
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dobeles novada pašvaldība veido, uztur, aktualizē un publisko asenizatoru reģistru savā tīmekļvietnē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu "Reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai", papildus iesniedzot šādus dokumentus, apliecinot, ka:
  1) Asenizators ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā;
  2) Iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu;
  3) Ir noslēgts līgums ar Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju.
  Dokumentus var iesniegt elektroniski vai klātienē kādā no Dobeles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pašvaldība pārbauda iesniegto informāciju. Ja ir izpildītas visas prasības, tiek veikta asenizatora reģistrācija – iesniegums tiek izskatīts 15 darba dienu laikā no saņemšanas brīža.
  Pašvaldība 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē savā tīmekļa vietnē informāciju decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
  Nereģistrācijas gadījumā pašvaldība nosūta rakstveida informāciju par trūkumiem, norādot to novēršanas termiņu un veic atkārtotu iesnieguma izskatīšanu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.
  Pašvaldības paziņojums par iekļaušanu decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā/atteikums tikt iekļautam reģistrā tiks nosūtīts elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pastu, pa pastu uz iesniegumā norādīto korespondences adresi vai to iespējams saņemt klātienē Dobeles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 15, Dobelē.

Dobeles novada pašvaldības Komunālā nodaļa, komunālinženiere Endija Namsone-Sīle

Tālrunis

29327653

E-pasts

endija.namsone@dobele.lv

Saņemt pakalpojumu