Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ieinteresētā persona vai viņas pilnvarotā persona klātienē iesniedz motivētu iesniegumu civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanai vai atjaunošanai.
  Nepieciešamie dokumenti:
  1. Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība);
  2. Iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistra ieraksta labošanas, papildināšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas vai atjaunošanas iemeslu;
  3. Reģistra izmaiņu nepieciešamību pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas;
  4. Dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli;
  5. Ārvalstīs reģistrēta bērna dzimšanas fakta pārreģistrācijai - ārvalsts kompetentās iestādes, kurā bērna dzimšanas fakts sākotnēji ir reģistrēts, izsniegts dokuments par atteikumu veikt papildinājumu bērna dzimšanas reģistra ierakstā.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojuma saņemšanai iemaksājama valsts nodeva - 7.00 EUR. Nodevas apmērs noteikts MK noteikumos Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" (skat. sadaļu "Normatīvie akti").

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc reģistra ieraksta aktualizēšanas vai atjaunošanas tiek izdota apliecība vai izziņa.

Normatīvie akti

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

http://www.dobele.lv

Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa

Tālrunis

63722122; 63722050

E-pasts

dzimtsaraksti@dobele.lv

Saņemt pakalpojumu