Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām pieprasīt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai izziņu un saņemt šos dokumentus normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kura vēlas saņemt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanu apliecību vai izziņu, ierodas Dzimtsarakstu nodaļā, uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) un aizpilda iesniegumu, kurā norāda:
  * pieprasītāja vārdu(-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
  * pamatojumu dokumenta atkārtotai saņemšanas nepieciešamībai;
  * atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
  * personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.
  Pa pastu vai elektroniski iesūta iesniegumu brīvā formā. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojuma saņemšanai iemaksājama nodeva. Valsts nodevas apmērs par apliecību - 7.00 EUR noteikts MK noteikumos Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" (skat. sadaļu "Normatīvie akti").
  Pašvaldības nodevas apmērs par arhīva izziņu- 5.00 EUR noteikts ar Dobeles novada Saistošajiem noteikumiem "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām" (skat. sadaļu "Normatīvie akti").
  Maksas pakalpojums “dzimtas koka” apzināšanā, viena vienība - 7.00 EUR (bez PVN) noteikts ar 2022.gada 12.janvāra Dobeles novada domes lēmumu Nr. 3/1 "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem".
  Daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošana izziņai par civilstāvokļa aktu reģistrāciju vai atkārtotai apliecībai – 10.00 euro (bez PVN).
  Maksājumi jāveic līdz dokumenta saņemšanai

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai izziņu persona saņem klātienē Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un pilnvaru (ja dokumentu saņem pilnvarota persona). Izziņu var saņemt elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, pieprasītāja norādītajā elektroniskajā pasta adresē.

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

http://www.dobele.lv

Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa

Tālrunis

63722122; 63722050

E-pasts

dzimtsaraksti@dobele.lv

Saņemt pakalpojumu