Cena
10.00 vai 50.00
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Tirdzniecības atļauju Pašvaldība izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā, juridiskā persona vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgā pasākuma iesniedz pašvaldībā iesniegumu un nepieciešamo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

  • normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju un/vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju;
  • saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (izņemot, ja tā ir pašvaldība) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
  • saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietu un laiku.

2. Pakalpojuma apmaksa

Pašvaldības nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu, tirgojot alu un citus alkoholiskos dzērienus – 10.00 euro dienā vai 50.00 euro mēnesī

3. Pakalpojuma saņemšana

Pašvaldība izsniedz ielu tirdzniecības atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauja tiek izsniegta klātienē (VPVKAC vai pagasta pārvaldē), nosūtīta pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm, pēc pašvaldības nodevas samaksas.