Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
180
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums nodrošina adoptētāja statusa pārvaldību (piešķiršanu un anulēšanu) un palīdzību bērna adopcijas procesā.
Klients iegūst adoptētāja statusu un saņem palīdzību nepieciešamo darbību veikšanai bērna adopcijas procesā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai uzsāktu adopcijas procesu, persona, kura vēlas kļūt par adoptētāju, bāriņtiesā, kuras darbības teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:
  1. Adopcijas pieteikumu;
  2. Dzīvesgaitas aprakstu (CV);
  3. Izziņa par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir (veidlapa pieejama bāriņtiesā).
  4. Laulības apliecības kopiju, ja adoptētājs atrodas laulībā (jāuzrāda oriģināls);
  5. Dokumentu, kas apliecina laulības sķiršanu, ja laulība šķirta (jāuzrāda oriģināls).
  Dokumentus var iesniegt:
  * klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) Dobeles novada bāriņtiesā vai pagastos bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laikos,
  * elektroniski uz oficiālo iestādes e-adresi vai e-pastu barintiesa@dobele.lv,
  * pa pastu.
  Elektroniski nosūtītiem dokumentiem ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sešu mēnešu laikā pēc adopcijas pieteikuma saņemšanas bāriņtiesa izvērtē personas piemērotību adoptētāja statusam. Pēc personas atbilstības izvērtēšanas un ģimenes izpētes pabeigšanas bāriņtiesa pieņem atbilstošu lēmumu. Bāriņtiesa triju darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informē ministriju un 10 darbdienu laikā nosūta tai lēmuma norakstu.
  Ministrija, saņemot no bāriņtiesas informāciju par to, ka persona atzīta par adoptētāju, divu darbdienu laikā iekļauj to reģistrā un adoptētājam sniedz informāciju par adoptējamiem, tiklīdz kļūst zināms, ka adoptējamam bērnam tiek meklēti adoptētāji Latvijā

Tālrunis

25425028, 63707266, 63707227

E-pasts

barintiesa@dobele.lv