Zaļās ziņas

Saskaņā ar 2015.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 69.punktu, Dobeles novada pašvaldība paziņo, ka pašvaldībā saņemts SIA “Latvi Dan Agro” iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par paredzētās darbības - SIA “Latvi Dan Agro” cūku audzēšanas kompleksa “Avoti” pārbūvi, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu- akceptēšanu.

Paredzētā darbība - SIA “Latvi Dan Agro” cūku audzēšanas kompleksa “Avoti” pārbūve, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu.

Paredzētās darbības norises vieta - Īles pagasts, Dobeles novads, nekustamā īpašuma “Avoti” (kadastra Nr. 4664 002 0129) zemes vienības “Avoti” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4664 002 0236), “Ceļmalnieki” (zemes vienības kadastra apzīmējums 4664 002 0093) un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4664 002 0365.

Paredzētās darbības ierosinātājs - SIA “Latvi Dan Agro” (reģistrācijas Nr. 50003572581).

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr. 5-04/12/2022 “Par SIA “Latvi Dan Agro” cūku audzēšanas kompleksa “Avoti” pārbūves, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu Dobeles novadā, Īles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu” sniegts 2022.gada 29.decdembrī.

SIA “Latvi Dan Agro”, juridiskā adrese: “Ošlejas”, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3717, elektroniskā pasta adrese: latvidan@apollo.lv, tālrunis:63723608.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālo redakciju ar pielikumiem var apskatīt interneta vietnē:

https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-apspriesanas/pazinojums-par-sia-latvi-dan-agro-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-zinojuma-iesniegsanu-vides-parraudzibas-valsts-biroja-atzinuma-sanemsanai.html