Izsoles statuss
Noslēgusies
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums Tiesības

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 25.augustā plkst. 14.00  
Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā organizē Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Ceriņu iela 2, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.4668 003 0255 001 003, platība 43,9 m2, (turpmāk – Izsoles objekts) nomas tiesību izsoli.