Izsoles statuss
Noslēgusies
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums Tiesības

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 19.oktobrī, plkst. 14:00 Dobeles novada pašvaldības zālē (3.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā organizē Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Stacijas iela 6, Aucē, Dobeles novadā, kadastra apzīmējumiem 4605 056 5604 001 001 un 4605 056 5604 001 002, kopplatība 162,7 m2 nomas tiesību izsoli.


Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 19.oktobrī, plkst. 14:00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā organizē Dobeles novada pašvaldības zemes “Pūriņi” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējumu 46540050154, platība 3,9582 ha, nomas tiesību izsoli.