Dobeles novada pašvaldība 2023. gada 15. martā, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod.

Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Atklāta
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums

Dobeles novada pašvaldība 2023. gada 15.martā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

·  dzīvokli Nr.1 Īles ielā 6, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, 31,6 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 316/3596 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46509000408, par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 13. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. maijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot pa mob. tel. 27234102.

·  dzīvokli Nr.2 “Ezermaļi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 43,6 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 436/1573 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46429000258, par sākumcenu 1300 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 13. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 130 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. maijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· dzīvokli Nr.2 “Mārti”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 30 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 300/1755 domājamās daļas no 3 būvēm un zemes, kadastra numurs 46989000089, par sākumcenu 1300 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 13. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 130 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. maijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· zemesgabalu “Jaunzemnieki 544”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120551, platība 0,0679 ha, (kadastra apzīmējums 46460120551) par sākumcenu 2200 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 13. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 220  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. maijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Rogas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46980040136, platība 0,8975 ha, kadastra apzīmējums 46980040136 (zemes lietošanas mērķis – Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve) par sākumcenu 3500 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 13. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 350  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. maijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Lejasstrazdi 2A”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46600050331, platība 0,2598 ha, (kadastra apzīmējums 46600050328) par sākumcenu 3000 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 13. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 300  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. maijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Aiz Mackiem”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46540060281, platība 16,07 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 15,6 ha, (kadastra apzīmējums 46600060280) par sākumcenu 110000 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 13. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 11000  EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. maijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2023.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

 

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties: 

vai Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00.

Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22