Dobeles novada pašvaldība 2023. gada 12.aprīlī, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē pārdod ar augšupejošu soli:

Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Atklāta
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums

Dobeles novada pašvaldība 2023. gada 12.aprīlī, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē pārdod ar augšupejošu soli:

·  dzīvokli Nr.3 Gardenes ielā 15, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 29,6 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 289/1351 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46469000661, par sākumcenu 1500 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 10. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 150 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.34 Skolas ielā 4, Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 24,7 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 245/20800 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46429000208, par sākumcenu 2300 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 10. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 230 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· dzīvokli Nr.4 “Stallēni”, Bukaišos, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, 43 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 418/2618 domājamās daļas no 2 būvēm un zemes, kadastra numurs 46569000087, par sākumcenu 1600 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 10. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 160 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar pārvaldes vadītāju Sandru Latišu, zvanot pa mob. tel. 29284561.

· dzīvokli Nr.6 “Stallēni”, Bukaišos, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, 39,8 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 398/2618 domājamās daļas no 2 būvēm un zemes, kadastra numurs 46569000086, par sākumcenu 1300 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 10. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 130 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar pārvaldes vadītāju Sandru Latišu, zvanot pa mob. tel. 29284561.

·  dzīvokli Nr.7 “Počas”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 34,4 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 344/2778 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46689000247, par sākumcenu 2200 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 10. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 220 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· zemesgabalu Krišjāņa Barona iela 25A, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46010080020, platība 5943 m2, (kadastra apzīmējums 46010080017) par sākumcenu 47500 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 10. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 4750  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. jūnijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· lauksaimniecībā izmantojamo zemi “Kalnukrogs”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46500030026, platība 9,71 ha, tai sk. 6,28 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 1,37 ha meža zeme, kadastra apzīmējums 46500030026, par sākumcenu 50000 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 10. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 5000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. jūnijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· lauksaimniecībā izmantojamo zemi “Ruči 5”, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46560040093, platība 0,6198 ha, tai sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,6198 ha, (kadastra apzīmējums 46560040093) par sākumcenu 4800 EUR, solis 400 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 10. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 480  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. jūnijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējiem nomniekiem. Nomas līguma termiņš noteikts 2023.gada 31.decembris un 2024.gada 31.marts.. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· lauksaimniecībā izmantojamo zemi “Astītes”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46940050253, platība 3,02 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,95 ha, (kadastra apzīmējums 46940050253) par sākumcenu 11800 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 10. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1180  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. jūnijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2024.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

 

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties:

vai Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00.

Uzziņas par tālruni 63707249.

 

Ja izsolē piedalās juridiskas personas pilnvarotā persona, pilnvarai jābūt noformētai atbilstoši Komerclikuma 40. pantam. Ja izsolē piedalās fiziskas personas pilnvarotā persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai un  pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties izsolē un iegādāties īpašumu par cenu un noteikumiem pēc saviem ieskatiem.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22