Dobeles novada pašvaldība 2023. gada 11. janvārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod.

Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Atklāta
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums

Dobeles novada pašvaldība 2023. gada 11. janvārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā mutiskā izsolē pārdod ar augšupejošu soli:

·  dzīvokli Nr.3 “Kliģi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 20,6 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 202/1161 domājamās daļas no 3 būvēm un zemes, kadastra numurs 46809000232, par sākumcenu 1000 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 9. janvārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 100 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.14 “Dzelmes”, Lielaucē, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, 34,5 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 329/13362 domājamās daļas no būves, kadastra numurs 46769000045, par sākumcenu 1500 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 9. janvārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 150 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot pa mob.tel. 27234102.

·  dzīvokli Nr.3 Skolas ielā 8, Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 49,3 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 493/1956 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46429000266, par sākumcenu 2500 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 9. janvārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 250 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· dzīvokli Nr.6 “Ozoliņi”, Īles pagastā, Dobeles novadā, 48,9 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 489/5490 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46649000060, par sākumcenu 2100 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 9. janvārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 210 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot pa mob.tel. 27234102.

· zemesgabalu “Bērzi”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46500020124, platība 11,07 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 4,38 ha un meža zeme 5,74 ha, (kadastra apzīmējums 4646500020056) par sākumcenu 47000 EUR, solis 4000 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 9. janvārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 4700  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. marts. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2030.gada 31.decembris. Nomas tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Rogas”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46980040136, platība 0,8975 ha, kadastra apzīmējums 46980040136 (zemes lietošanas mērķis – Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve) par sākumcenu 3500 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 9. janvārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 350  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. marts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Veltes”, Īles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46640020368, platība 5,7 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5,68 ha, (kadastra apzīmējums 46640020367) par sākumcenu 32000 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 9. janvārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3200  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. marts. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2024.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties:

vai Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē, darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22