Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Atklāta Mutiskā izsole
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums
  • dzīvokli Nr.4 Stacijas ielā 6, Aucē, Dobeles novadā, 64,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 649/5004 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 46059000603, par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. oktobrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. decembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot pa mob.tel. 27234102.
  • zemesgabalu “Pie Jaunzemjiem”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46980040119, platība 4,78 ha (kadastra apzīmējums 46980040119) par sākumcenu 21500 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. oktobrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2150 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31.decembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
  • zemesgabalu “Čakšu lauks”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46980040216, platība 5,87 ha (kadastra apzīmējums 46980040329) par sākumcenu 30000 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. oktobrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3000 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. decembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit:

un Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē, darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22