Pašvaldības ziņas
apsspriesana

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2023.gada 31.maija lēmumu Nr.196/7 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunfiņķi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, tiek uzsākta publiskā apspriešana detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunfiņķi”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 1.redakcijai.

    Detālplānojuma teritorija ir fiziskai personai piederošs īpašums. Tajā ir paredzēts izveidot 13 jaunas zemes vienības savrupmāju apbūvei un 1 zemes vienību piebraucamajam ceļam. Piekļuve detālplānojuma teritorijai ir veidojama pa esošo servitūta ceļu.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 15.06.2023. līdz 14.07.2023. Ar detālplānojuma projekta 1.redakciju publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobele.lv sadaļā Aktualitātes/ Sabiedrības līdzdalība un Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

    Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies video konferences režīmā platformā Zoom 21.jūnijā pulksten 17.00. Lai pieteiktu dalību, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju uz e-pastu: sandra.lasmane@dobele.lv.

Neskaidrību gadījumā par detālplānojuma projekta 1.redakciju vērsties pa tālruni: 63722414 vai e-pastu: sandra.lasmane@dobele.lv.

Rakstiski priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var iesniegt klātienē- Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, elektroniski, sūtot uz e-pastu: apic@dobele.lv, vai portālā www.geolatvija.lv vai nosūtot pa pastu Dobeles novada pašvaldībai uz adresi: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov., LV-3701.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Arhitektūra un Vide”, e-pasts: info@aunv.lv, tālr.: 29269076.