Sociālās ziņas
bilde

2022.gada 22. martā spēkā stājušies Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2022. gada 24. februāra saistošie noteikumi  Nr. 9 “Par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā”, kas nosaka pašvaldības sniegto un valsts nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) veidus Pašvaldībā, to pieprasīšanas un saņemšanas kārtību.

 1. Pašvaldība sniedz šādus Pakalpojumus:
 • sociālā darba pakalpojums;
 • krīzes centra pakalpojums; 
 • atelpas brīža pakalpojums;
 • aprūpes mājās pakalpojums;
 • dienas aprūpes centra pakalpojums;
 • dienas centra pakalpojums;
 • grupu dzīvokļa pakalpojums;
 • pansijas pakalpojums;
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem;
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;
 •  īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;
 • speciālistu pakalpojumi;
 • izglītojošo un atbalsta grupu pakalpojums;
 • patversmes  pakalpojums;
 • aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti;
 • sociālas aprūpes pakalpojums;
 • ģimenes asistenta pakalpojums;
 • asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti;
 • asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti;
 • specializētās darbnīcas pakalpojums;
 • higiēnas pakalpojums;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām pilngadīgām personām;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām pilngadīgām personām;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgām personām.

Pašvaldības nodrošinātos Pakalpojumus ir tiesības saņemt personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Dobeles novada administratīvajā teritorijā, kā arī personām (ģimenēm) krīzes situācijā, kuras uzturas Dobeles novada administratīvajā teritorijā, personām bez noteiktas dzīvesvietas, personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Dobeles novada administratīvā teritorija.

Par visiem Pakalpojumu veidiem un to saņemšanas kārtību plašāk ir aprakstīts Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā”, kas ir skatāms mājaslapā.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

 1. Auces  novada pašvaldības domes 2015.gada 29.decembra  saistošos noteikumus Nr.7 “Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā” .
 2. Dobeles novada domes 2014.gada 27.februāra saistošos noteikumus Nr.4 “Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.
 3. Tērvetes novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 „Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā”.