Juridiskā nodaļa

“2023. gada lielākais izaicinājums juridiskajai nodaļai viennozīmīgi bija 7. augusta vētra, kad postījumu seku novēršanai pašvaldība sniedza atbalstu individuālo dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot vienreizēju, finansiālu atbalstu jumta seguma un logu atjaunošanai vai nomaiņai.  Šajā procesā juridiskā nodaļa līdzdarbojās lēmumu par finansējuma piešķiršanu sagatavošanā. Joprojām gribas teikt lielu paldies nodaļas darbiniekiem par nesavtīgumu šajā laika periodā, un viņu ģimenēm par sapratni un atbalstu, jo darbs bija ļoti intensīvs – gan pēc darba laika beigām, gan arī brīvdienās,” atskatoties uz pērno gadu, teic Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pole-Grinšpone.

Viņa paskaidro, ka ikdienas darbs ir visai intensīvs, izskatāmie jautājumi no visdažādākajām pašvaldības darbības sfērām, tāpēc sadarbība notiek ar visām iestādēm, struktūrvienībām, tomēr visciešākā izveidojusies ar Nekustamā īpašuma nodaļu, Finanšu un grāmatvedības nodaļu, Infrastruktūras nodaļu un Iepirkumu nodaļu. 2021. gada administratīvi teritoriālo reformu regulējoši normatīvie akti uzlika pašvaldībām pienākumu līdz 2022. gada 31. decembrim izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus, pieņemot jaunus.

“Tas bija visai liels un laikietilpīgs darba apjoms, bet, kad tas jau bija paveikts, 2022. gada oktobrī stājās spēkā jauns Pašvaldību likums, un, atbilstoši tā regulējumam, pašvaldības atkal ieguva jaunu pienākumu - līdz 2024. gada 30. jūnijam ir jāizvērtē uz “vecā” likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību jaunajam likumam. Tā nu joprojām strādājam pie šī pienākuma izpildes. 2023. gadā pašvaldības dome ir pieņēmusi 13 saistošos noteikumus,” stāsta A. Pole-Grinšpone.

Jāatgādina, ka Dobeles novada Centrālā pārvalde ir pašvaldības domes dibināta iestāde, kas nodrošina domes un komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.

Savukārt Juridiskā nodaļa ir viena no Centrālās pārvaldes struktūrvienībām un, līdzvērtīgi kā Centrālās pārvaldes finanšu un grāmatvedības nodaļa, tā darbojas centralizēti, tas nozīmē, ka nodaļa nodrošina juridisko atbalstu ne tikai domei, Centrālajai pārvaldei, bet visām domes dibinātajām iestādēm, to struktūrvienībām.

Juridiskais atbalsts Juridiskās nodaļas ikdienā ietver gan ar tiesību aktu normu piemērošanu saistīto jautājumu, kas skar pašvaldību vai tās institūcijas, piemērota risinājuma nodrošināšanu, gan dalību pašvaldības domes lēmumu projektu gatavošanas un izskatīšanas procesā. Tāpat arī iesniegto līgumu projektu, kā arī citu juridisko dokumentu izskatīšanu, normatīvo aktu projektu, kuru izdošana ir pašvaldības kompetencē, sagatavošanu un līgumu projektu sagatavošanu;

Juridiskās nodaļas pārziņā ir arī pašvaldības domes priekšsēdētāja un tā vietnieku, izpilddirektora un tā vietnieku, institūciju vadītāju/darbinieku konsultēšana juridiskajos jautājumos, kas rodas to darba pienākumu vai funkciju pildīšanas gaitā, pašvaldības interešu pārstāvība tiesību aizsardzības iestādēs, citās valsts un pašvaldību institūcijās, atbilstoši struktūrvienības kompetencei un/vai ar pašvaldības pilnvarojumu, iedzīvotāju pieņemšana, sniedzot tiem paskaidrojumus pašvaldības kompetencē esošajos juridiska rakstura jautājumos, kā arī atbilžu sniegšanu uz fizisko un juridisko personu iesniegtajiem iesniegumiem un sūdzībām.

 

Informāciju sagatavoja Dobeles novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa