Pašvaldības ziņas
apkures atbalsts

Sākot ar 1.oktobri Dobeles novada pašvaldība pieņem iesniegumus  elektroenerģijas, granulu, brikešu un malkas apkures izdevumu atbalstam no Dobeles novada administratīvajā teritorijā esošajām mājsaimniecībām:

Elektroenerģijai – kompensācija paredzēta tām mājsaimniecībām, kuru patēriņš mēnesī pārsniedz 500 kWh un elektroenerģijas cena ir virs 0,160 EUR/kWh. Atbalstu piemēro tam patēriņam, kas pārsniedz 500 kWh, bet nepārsniedzot 2000 kWh.

 • Kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 EUR/kWh, bet kompensācijas elektroenerģijas cena nepārsniedz 0,100 EUR/kWh
 • Iesniegumi pašvaldībā no 1.novembra (jāiesniedz rēķins par oktobri) līdz 2023.gada 31.maijam (2023.gada aprīļa rēķiniem)

Granulas un briketes ­– kompensācija paredzēta tām mājsaimniecībām, kuru izmaksas pārsniedz 300 EUR/tonnu.

Kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā, bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnu apmērā. Attiecināms uz granulu/brikešu iegādi no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim. Uz vienu mājokli/dzīvokli atbalsta slieksnis - 10 tonnas

Malka ­– kompensācija paredzēta tām mājsaimniecībām, kuru izmaksas pārsniedz 40 EUR/berkubikmetrā.

Kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā no izmaksām virs šīs cenas, bet ne vairāk kā 15 EUR/berkubikmetrā apmērā. Uz vienu mājsaimniecību paredzēts maksimālais patēriņa apjoms 35 berkubikmetri. Attiecināms uz iegādi no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim

Malka, par kuru nav saglabāts čeks - kompensācija paredzēta, ja malka iegādāta līdz 2022.gada 31. augustam (iesniedzēja pašapliecinājums).

Iesniedzējam ir tiesības saņemt valsts atbalstu 60 EUR apmērā. Iesniegumi malkai, par kuru nav saglabāts čeks, tiek pieņemti no 1.oktobra līdz 30.novembrim. Ja persona iesniedz iesniegumu gan par malkas iegādi ar maksājuma dokumentiem, gan bez maksājuma dokumentiem, tad atbalsta apjomu aprēķina kā starpību starp 60 EUR un atbilstoši maksājumu apliecinošiem dokumentiem aprēķinātajam atbalstam.  Atbalstu ar maksājumu apliecinošiem dokumentiem sāk piešķirt, kad tā apmērs sāk pārsniegt 60 EUR. (Datu sistēmā tiek uzkrāta info par iepriekš piešķirto apjomu).

Iesniegumu par atbalstu (viens vai vairāki iesniegumi visā atbalsta periodā, bet ievērojot limitus atbalstam) sākot ar 2022.gada 1.oktobri iesniedz mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks vai īrnieks ne biežāk kā reizi mēnesī pēc savas izvēles vienā no sekojošiem veidiem:

 1. Elektroniski – e-pakalpojuma portālā
 2. Klātienē Dobeles novada pašvaldības Valsts un pašvaldības Vienotajā klientu apkalpošanas centros
 • Aucē, Jelgavas iela 1, tālrunis izziņām +371 63745280, +371 25433649
 • Dobelē, Brīvības iela 15, tālrunis izziņām +371 63700137, +371 63781491, +371 26527422 un Dobeles Centrālajā bibliotēkā
 • Tērvetes pagastā, Zelmeņi, tālrunis izziņām +371 28389997 un Bites bibliotēkā
 • visās Dobeles novada pagastu pārvaldēs (Annenieku, Augstkalnes, Auru, Bēnes, Bērzes, Bikstu, Bukaišu, Dobeles, Īles, Jaunbērzes, Krimūnu, Lielauces, Naudītes, Penkules, Tērvetes, Ukru, Vecauces, Vītiņu, Zebrenes)
 • no Auru pagasta Gardenes un Liepziedu ciemiem papildus arī Dobelē, Brīvības iela 15 - otrdienās un piektdienās

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Iesniegums, norādot  vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.
 2. Pašapliecinājums par attiecīgas apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta mājsaimniecībai saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.
 3. Pašapliecinājumu par malkas iegādi, ja pretendē uz 60 EUR atbalstu.
 4. Maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu,  koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim.
 5. Rēķins par elektroenerģiju, ja atbalsta pieprasījums tiek iesniegts par mājokli, kuru apkurina, izmantojot elektroenerģiju.
 6. Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības (īres līgums) apliecinošs dokuments (uzrādīt oriģinālu).

Pašvaldība pieņem lēmumu 30 darbdienu laikā pēc iesnieguma un visu tā izskatīšanai nepieciešamo pievienoto dokumentu saņemšanas, ieskaitot aprēķināto atbalstu norādītajā bankas kontā vai izsniedz atteikumu to piešķirt.

Atbalsts tiek sniegts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajā kārtībā.

! ! ! Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Kitiju Stepiņu, tālr. +371 63720938; e-pasts: kitija.stepina@dobele.lv

Plašāka informācija par valsts atbalstu 2022./2023. gada apkures sezonā.