Atkritumu apsaimniekošanas maksa

LĒMUMS  Nr. 291/13
Dobelē                                                                                                                                                          

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „e” apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu, Dobeles novada pašvaldības 2010. gada 21. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 9.2. punktu, 2009. gada 17. decembra līgumu Nr. 215/2009 ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”, Dobeles novada dome NOLEMJ:

  1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – EUR 15,68 par 1 m(bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu – EUR 7,54, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads – EUR 6,74 un dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu – 1,40 EUR/1 m3.
  2. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2012. gada 22. marta lēmumu Nr. 67/3 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā”.

Domes priekšsēdētājs      A.SPRIDZĀNS