Kultūras ziņas Projektu konkursi
KULTŪRAS PROJEKTI

Pieteikuma iesniegšana no 2023.gada 6.marta līdz 3.aprīlim.

Finansējuma piešķiršanas mērķi ir:

 • sekmēt kultūras pasākumu un kultūras produktu pieejamību Dobeles novada iedzīvotājiem;
 • veicināt novada iedzīvotāju aktivitāti un radošumu caur kultūras pasākumiem un veicināt kultūras produktu attīstību;
 • uzturēt un attīstīt kultūras tradīcijas Dobeles novadā;
 • popularizēt Dobeles novadu;
 • stiprināt kopienas, iesaistot tās kultūras pasākumu vai kultūras produktu attīstībā.

Projekta pieteikumus var iesniegt:

 • biedrības un nodibinājumi (turpmāk - NVO), kuru iesniegtie projekti atbilst finansējuma piešķiršanas mērķiem un kuru juridiskā adrese ir Dobeles novada administratīvajā teritorijā;
 • fiziskas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dobeles novada administratīvajā teritorijā un kuru iesniegtie projekti ir par izpētes un jaunrades procesiem un atbilst finansējuma piešķiršanas mērķiem;
 • iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kuru dalībnieki ir Dobeles novada iedzīvotāji un kuras projektus īstenos Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa – 1 200 eiro

Projekta īstenošanas laiks līdz 2023.gada 15. decembrim.

Projektu iesniegšana:

 1. papīra formātā klātienē kādā no Dobeles novada valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem;
 2. nosūtot pa pastu uz adresi: Dobeles novada Kultūras pārvalde, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV -3701. Datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām;
 3. elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz Pašvaldības elektroniskā pasta adresi kultura@dobele.lv. Pieteikums un tam pievienojamie dokumenti parakstāmi ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam.

Projektu konkursa nolikums: