?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Saskaņojuma izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

Pa pastu

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Iesniegums
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopiju
2. Komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma, nomas vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju
3. Saskaņojumu ar Dobeles novada būvvaldi par novietnes izvietošanu un vizuālo noformējumu
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegts komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecības speciālajā atļaujā (licencē) norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs (īslaicīgas lietošanas objektos) Dobeles  novada teritorijā.

2.

Saskaņojuma saņemšanai komersantam jāiesniedz šādi dokumenti:
* iesniegums;
* komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopiju  (uzrādot oriģinālu);
* komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma, nomas vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
* saskaņojumu ar Dobeles novada būvvaldi par novietnes izvietošanu un vizuālo noformējumu.

Iesniegums un tam pievienotos dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

3.

Pašvaldība izsniedz saskaņojumu vai lēmumu par atteikumu izsniegt saskaņojumu un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Saskaņojumu var saņemt Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā- 213.kab., Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pa pastu, vai pagastu pārvaldē.

Pakalpojuma maksa
EUR
50,00 mēnesī par alu
EUR
50,00 mēnesī par tabakas izstrādājumiem
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pašvaldība pieteikumu izskata 10 (desmit) darba dienu laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137, 63700124