?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Europe Goes Local

Projekts: Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level

Projekta ieviesējs: Latvijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Programma: “ERASMUS+: Jaunatnes darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”

Projekta mērķis: Sniegt atbalstu darba ar jaunatni plānošanai, attīstīšanai un pilnveidošanai pašvaldībās.

Projekta vadītāja: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Nadežda Čerpaka
Kontaktinformācija: nadezda.cerpaka@dobele.lv  tālr.: 63700143, 27865565

Latvijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) kopš 2016. gada nogales, sadarbojoties ar citām nacionālajām aģentūrām, kuras ES administrē programmas “ERASMUS+: Jaunatnes darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, ietvaros īsteno stratēģiskās partnerības projektu “Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level”, lai sniegtu atbalstu darba ar jaunatni plānošanai, attīstīšanai un pilnveidošanai pašvaldībās.

Ņemot vērā ilgtermiņa stratēģiskās plānošanas nozīmi darbā ar jaunatni, JSPA 2019. gada rudenī, stratēģiskās partnerības projekta “Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level” ietvaros, izsludināja moduļu mācības pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītajiem. Projektam tika aicināta pieteikties dalībnieku komanda trīs cilvēku sastāvā no  ieinteresētajām pašvaldībām. Projekta ietvaros plānoti 3 moduļi.   Katrs modulis paredz ietvert  mācības, kas veltītas dažādām tēmām, un praktisko darbu vietējā līmenī pie izvirzīto mērķu sasniegšanas – konkrētu projektu izstrādes. Projekta laikā katrai pašvaldībai mentori sniedz individuālu atbalstu (klātienes un neklātienes konsultācijas), balstoties uz viņu vajadzībām un interesēm. Papildus mācību vadītāju sniegtajam atbalstam dalībniekiem ir iespēja piedalīties vairākās nacionāla vai starptautiska mēroga aktivitātēs/mācībās atbilstoši izstrādātā plāna un profesionālās pilnveides vajadzībām.

Projekta gaitā notiks 3 dienu mācības (no 11. - 13. decembrim, 2019) un 2 dienu mācības (no 30. – 31. janvārim 2020. gadā), kā arī 2 dienu projekta izvērtēšanas tikšanās, kas paredzēta 2020. gada decembrī.

 

2020. gada 7. februārī

Projekta “Europe Goes Local” 2. Moduļa mācības Siguldā

Latvijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) stratēģiskās partnerības projekta “Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level” ietvaros, Dobeles novada pašvaldības komanda 3 cilvēku sastāvā - Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Nadežda Čerpaka, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra direktore Līga Liepiņa un Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste Inita Neimane - 2020. gada 30. un 31. janvārī, Siguldā, piedalījās 2. Moduļa mācībās “Darba ar jaunatni stratēģiskā attīstība. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas solidaritātes korpuss” kā instrumenti pašvaldības ilgtermiņa stratēģijā”. Apmācības notika Hotel “Sigulda” telpās.  Mācībās aplūkotās tēmas un praktiskie uzdevumi:

 • Eiropas harta darbam ar jaunatni vietējā līmenī;
 • Katras pašvaldības paveiktais mājas darbs: Projekta ideju un veida prezentācija;
 • Praktisks  darbs pie projekta mērķu un uzdevumus formulēšanas, tikšanās ar mentorēm, tīklošanās
 • Darba plāna izstrāde turpmākajiem mēnešiem
 • Personiskās mācīšanās mērķu uzstādīšana

Apmācību laikā Dobeles novada pašvaldības komandas paveiktais:

 • Noformulēts projekta veids un nosaukums:
  Stratēģiskās partnerības projekts inovāciju atbalstam
  “Kvalitatīvas uz inovācijām vērstas pieejas izveide jauniešu līdzdalības veicināšanai” jeb īsais nosaukums “Key to Youth”
 • Nodefinēts projekta mērķis – izveidot kvalitatīvu uz inovācijām vērstu sistēmu jauniešu līdzdalības veicināšanai
 • Nodefinēti uzdevumi:
  Apzināt jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un vajadzības
  Kompetenču attīstīšana mērķgrupām
  Inovatīvas aplikācijas un metodoloģijas kā rīka (spēles) radīšana jauniešiem
 • Plānotās projekta aktivitātes:
  Pētījums par jauniešu brīvā laika pavadīšanas ieradumiem un vajadzībām
  Projekta partneru plānošanas tikšanās
  Kompetences celšanas apmācības pašvaldības darbiniekiem Latvijā, Igaunijā un Portugālē
  Apmācības par neformālo izglītību un jauniešu līdzdalību jauniešiem Latvijā, Igaunijā un Portugālē
  Pieredzes apmaiņa Latvijas, Igaunijas un Portugāles darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem
  Dizaina domāšanas darbnīcas, metodoloģijas un rīka (spēles u.c.) izveide Latvijā, Igaunijā un Portugālē
  Inovatīvas aplikācijas, jauniešu līdzdalības veicināšanai, radīšana un testēšana Latvijā, Igaunijā un Portugālē
  Rezultātu izplatīšana, konference
 • Projektu plānots iesniegt JSPA: 7. maijā

Moduļa noslēgumā apmācību dalībnieki vienojās par tikšanos 2020. gada decembrī uz projekta “Europe Goes Local” 3. Moduļa mācībām, lai pārrunātu projekta gaitu, lielākos izaicinājumus, personiskās mācīšanās rezultātus un darba plānu nākošajiem mēnešiem.

Informāciju sagatavoja:
Līga Liepiņa
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra direktore 

2019. gada 20. decembris

“Europe Goes Local” arī Dobelē

Dobeles pašvaldības komanda 3 cilvēku sastāvā - Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Nadežda Čerpaka, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra direktore Līga Liepiņa un Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste Inita Neimane  2019. gada decembrī devās uz 1. moduļa mācībām “Darba ar jaunatni stratēģiskā attīstība. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas solidaritātes korpuss” kā instrumenti pašvaldības ilgtermiņa stratēģijā”, kas notika Ķeguma novada viesu namā “Umuri” laika posmā no 11. līdz 13. decembrim.  Mācībās aplūkotās tēmas un praktiskie uzdevumi:

 • Komandas veidošana, iekšējo resursu apzināšana un atbalsta tīkla izveide;
 • Jaunatnes politikas stratēģiskā attīstība (Eiropa – Latvija-pašvaldības),  kur esam un kurp ejam?;
 • "Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējas darba ar jaunatni stratēģiskā attīstībā, labā prakse projektu īstenošanā (pašvaldībās) Latvijā;
 • Dalībnieku prezentācijas par esošo situāciju, pieejamajiem resursiem, jauniešu vajadzībām, interesēm pašvaldības plānošanas dokumentiem un prioritātēm;
 • Jauniešu iesaiste un līdzdalība. Līdzdalības līmeņi, to izpausmes veidi, nozīme un ilgtermiņa ietekme, līdzdalības mehānismi;
 • Metodes jauniešu vajadzību apzināšanai;
 • Aktuālo jomu definēšana, darba plānu izstrāde izpētes īstenošanai, konsultācijas ar mentoriem, tīklošanās.

Pēc 1. moduļa mācībām katras pašvaldības komandai bija jāveic mājas darbs:

 • Jānoskaidro viss par Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa projektu veidiem, jānoklausās vebināri;
 • Jānodefinē Dobeles novada pašvaldības prioritāte un projekta veids;
 • Jānodefinē kādu atbalstu būtu nepieciešams saņemt no mentoriem.

Paveiktais:

 • Notika divas tikšanās ar Dobeles novada Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kur tika pārrunātas Dobeles novada prioritātes jaunatnes jomā, saskaņā ar Dobeles novada Jaunatnes politikas attīstības programmu 2018. – 2024. gadam un nodefinēts projekta mērķis un iespējamās aktivitātes.
 • Tika nodefinēts projekta veids – stratēģiskās partnerības projekts inovāciju atbalstam.

Informāciju sagatavoja:
Līga Liepiņa,
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra direktore