?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Aktualitātes

31.03.2020.

Dobeles novada Sociālais dienests sniedz atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) valstī noteiktās COVID -19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā

 • Dobeles novada domes Saistošie noteikumi Nr. 8 no 26.10.2017.  nosaka, ka Dobeles novadā deklarēta maznodrošināta ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi uz ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz:

- ja ģimenē (personai) nav nepilngadīgu bērnu - 215 eiro mēnesī;
- ja ģimenē (personai) ir nepilngadīgi bērni - 258 eiro mēnesī;
- pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti bez apgādniekiem – 301 eiro mēnesī.

 • Gadījumā, ja ģimenei (personai) izsniegta izziņa, kas apliecina, ka tā atzīta par trūcīgu, maznodrošinātu vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, derīguma termiņš beidzas vai ir jāpagarina, uzskatāms, ka izziņas derīguma termiņš ir pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 2020. gada 31. maijam. Tāpat uz vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai. Pensionāriem un invalīdiem, izziņas derīguma termiņš ir pagarināts uz pusgadu.
   
 • Ir atvieglota kārtība, kādā ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Ģimenei (personai) Dobeles novada sociālajā dienestā jāvēršas attālināti, izmantojot e-pastu: sad@dobele.lv vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē E. Francmaņa ielā 6, Dobelē. Sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbaudīs iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņems lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai par atteikumu to noteikt.
   
 • Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Attiecīgi pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā. Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
   
 • Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, ko apliecina sociālā dienesta izsniegta izziņa, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu - pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi. Dobeles novadā šo pakalpojumu nodrošina Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komiteja Brīvības ielā 3, sīkāka informācija pa tālruni 29631687 vai pa e-pastu: lsk.dobele@redcross.lv
   
 • Vēršam uzmanību, ka Dobeles novada sociālais dienests un tā struktūrvienības – Grupu dzīvokļi, ĢAC Lejasstrazdi, Sociālo pakalpojumu centrs - turpina darbu karantīnas režīmā, izņemot Dienas centru pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem "Stariņš", kas ir slēgts uz ārkārtas situācijas laiku.
  Aprūpes mājās birojs arī turpmāk nodrošina Aprūpes mājās pakalpojumus novada iedzīvotājiem, tomēr samazinot sniegto pakalpojumu biežumu un stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Tāpat tiek nodrošināti Higiēnas centra pakalpojumi, ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Lai nodrošinātu efektīvu un drošu pakalpojumu sniegšanas kārtību, lūdzam zvanīt savam sociālajam darbiniekam vai sociālajam aprūpētājam, lai saņemtu visu nepieciešamo informāciju, kā saņemt pakalpojumus šajā ārkārtas situācijā.

Aicinām iedzīvotājus neskaidrību gadījumā, sazināties ar savu sociālo darbinieku vai zvanīt:
- Sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības daļa pilngadīgām personām 25631574,
- Ģimeņu atbalsta daļa 20283070,
- Administratīvā daļa 25635817,
- Sociālo pakalpojumu centrs 29161388,
- Aprūpes mājās birojs 25495424,
- Grupu dzīvokļi 25495426,
- ĢAC “Lejasstrazdi ” 29471928.

Aicinām šajā ārkārtējā situācijā ikvienu būt atbildīgam gan pret sevi, gan pret apkārtējiem, un ar sapratni un iecietību izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem.

2020. gada 20. martā Saeimas sēdē tika pieņemti  grozījumi “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) valstī noteiktās COVID -19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste

31.01.2020.

Dienas centra pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem “Stariņš” senioru vakarēšana “Pikšu” ķēķī

Janvāra pēdējā nedēļā Dobeles novada Sociālā dienesta Dienas centra pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem “Stariņš” seniori viesojās Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās “Pikšas”, iepazīstot lauku mājas, klēti, sētu, un pie silta pavarda baudot vakarēšanu “Pikšu” ķēķī.

“Stariņa” seniori vakarēšanu pavadīja sirsnīgās sarunās sveču gaismā, siltumā un mierā, baudot gardu zāļu tēju ar medu. Klātesošajiem tika dota iespēja padarboties čaklu saimnieču gādībā, gatavojot lauku krāsnī ceptus, ar dažādiem gardumiem pildītus ābolus un darinot krāsainus sapņu ķērājus. Pasākuma dalībnieki bija gandarīti par pavadīto laiku “Pikšās”.

Dienas centrs ''Stariņš" sniedz sociālos pakalpojumus Dobeles novadā deklarētiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem, nodrošinot iespējas daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai, lai integrētos sabiedrībā un veicinātu socializēšanos, mazinot sociālās atstumtības risku.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.dembovska@dobele.lv

22.01.2020.

Dobeles Sociālo pakalpojumu centra apmeklētāji iepazīstas ar maiznieka amata noslēpumiem

Janvāra vidū Dobeles Sociālo pakalpojumu centra apmeklētāji pulcējās uz tikšanos ar maiznieku no Tērvetes - Jāni Kurpnieku. Stāstījumu par maizes tapšanas procesu uzklausīja Atbalsta centra ģimenes, Dienas centra “Solis” jaunieši un pirmspensijas un pensijas vecuma dienas centra “Stariņš” seniori.

Klausītāji iepazinās ar amatnieka stāstījumu par ceļu līdz maiznieka profesijai un  20 gadu darba pieredzi maizes cepšanā, kas šodien apvieno tradīcijas un jaunākās tendences, cepot veselīgāku un spēcinošāku maizi. Pēc meistara radītajām receptēm tiek cepti vairāk nekā 12 maizes veidi visdažādākajās formās, kā arī veselīgi gardumi. Tikšanās gaitā klausītāji uzdeva dažādus izzinošus jautājumus, saņēma izsmeļošas atbildes un vērtīgus padomus par maizes izgatavošanas procesu un uzglabāšanu. Noslēgumā bērni, jaunieši ar īpašām vajadzībām un seniori piedalījās maizes degustācijā un novērtēšanā.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.dembovska@dobele.lv

20.01.2020.

Izdots buklets topošajiem un esošajiem pensionāriem "Senioru ABC"

Labklājības ministrija izdevusi bukletu topošajiem un esošajiem pensionāriem "Senioru ABC". Tajā var iepazīties ar Latvijas pensiju sistēmu un pensiju līmeņiem, noskaidrot, kas ir Sociālais dienests, sociālais darbs, ko nozīmē psihosociālā palīdzība, ko dara sociālais darbinieks un kādās situācijās doties uz sociālo dienestu, uzzināt par pašvaldības sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, ko piedāvā valsts un pašvaldība. Bukletu elektroniskā formātā var iegūt šeit: http://adm.lm.gov.lv/upload/aktuali/Pensiju_buklets.pdf

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.dembovska@dobele.lv

16.12.2019.

Dobeles novada sociālā dienesta vadītāja piedalījusies sadarbības sanāksmē

13. decembrī Salaspilī, Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja Beata Limanāne piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības Sociālo un veselības jautājumu sadarbības tīkla sanāksmē “Sociālā darba prakse bērnu tiesību aizsardzības jomā”.

Sociālo dienestu vadītāji no dažādām pašvaldībām dalījās labās prakses piemēros sadarbības veidošanā, risku identificēšanā un profesionālo robežu noteikšanā bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tika apspriesti pieredzē balstīti secinājumi par nepieciešamajām izmaiņām starpinstitucionālās sadarbības modelī, skatīta Dānijas pašvaldību pieredze pierādījumos balstītu efektīvu bērnu un ģimeņu atbalsta un intervences metožu izmantošanā. Darba grupās tika spriests par iespējām, kā izzināt mērķa grupas vajadzības pakalpojumu attīstībai.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.dembovska@dobele.lv

12.12.2019.

Ģimenes atbalsta centra "Lejasstrazdi" bērni devās ekskursijā uz Poliju

Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienības Ģimenes atbalsta centra "Lejasstrazdi" bērni no 8.-10. decembrim devās ekskursijā uz Poliju. Pirmajā dienā Kentšinas pilsētā bērni apmeklēja fabriku, kurā gatavo Ziemassvētku rotājumus un eglīšu mantiņas. Tur, kopā ar Elfu, bērni paši varēja uzpūst no stikla mantiņu un apgleznot to. Bērni satika arī Ziemassvētku vecīti, kurš pastāstīja par 115 gadus veco fabriku, un kopā apskatīja eglīšu rotājumu kolekciju. Nākamajā dienā bērni apmeklēja Sveta Ļipka baznīcu un Miniatūro parku, kurā var apskatīt pasaulē zināmu objektu miniatūras kopijas. Pēdējā dienā bērni ar lielu sajūsmu apmeklēja Druskininku akvaparku Lietuvā peldoties, vizinoties pa trubām un karsējoties pirtīs.  Bērni pārguruši, bet jaunu emociju pārņemti un laimīgi 10. decembrī vēlu vakarā atgriezās savā Namiņā.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.dembovska@dobele.lv

06.12.2019.

Dobeles novada Sociālā dienesta pārstāvji piedalījušies radošo darbu izstādes „Sniegavīru karnevāls” atklāšanā

5. decembrī Dobeles novada centrālajā bibliotēkā sirsnīgā atmosfērā notika radošo darbu izstādes „Sniegavīru karnevāls” atklāšana. Darbus veidojuši Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrības „Laimiņa” biedri. Izstādes atklāšanā piedalījās arī Dobeles novada Sociālā dienesta Administratīvās daļas vadītāja Lija Bojāre un sociālā darbiniece Ilze Brākmane.

Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība „Laimiņa” darbojas kopš 1997. gada, un ir vienīgā šāda profila NVO Dobeles novadā, kas apvieno bērnus, jauniešu un pieaugušos ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļus. 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.dembovska@dobele.lv