Dobeles novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisija aicina iesniegt pieteikumus nevalstisko organizāciju - biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju - darbības atbalstam.

NVO baneris

Pieteikumi par šajā gadā plānoto projektu realizāciju jāiesniedz līdz 2022. gada 19.aprīlim:

  • papīra formātā klātienē kādā no Dobeles novada valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (turpmāk – VPVKAC):

- Dobeles pilsētas VPVKAC Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā;

- Auces pilsētas VPVKAC Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā;

- Tērvetes pagasta VPVKAC “Zelmeņos”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā.

  • papīra formātā, nosūtot pa pastu, adrese: Dobeles pilsētas VPVKAC, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV -3701. Datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par pieteikumu iesniegšanas datumu.
  • elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz Pašvaldības elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv. Dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma noteikumiem.

 

Uz pašvaldības finansējuma saņemšanu var pretendēt NVO, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Dobeles novada administratīvajā teritorijā vai kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

NVO pieteikumi pašvaldības finansējuma saņemšanai nākamajam gadam jāiesniedz līdz esošā kalendārā gada 30.oktobrim.

Iesniegtos pieteikumus (tostarp arī tos pieteikumus, kas iesniegti pašvaldībā līdz 2021.gada 31. decembrim) komisija līdz 2022.gada 15.maijam izvērtēs un pieņems lēmumu par to akceptēšanu vai noraidīšanu.

Kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu NVO darbības atbalstam, nosaka pašvaldības 2022. gada 9.marta noteikumi ”Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu nevalstiskajām organizācijām”.