?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Saskaņojuma izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

The possibility of requesting the service
Personally property

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

By post

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības speciālas atļaujas (licences); ja alkoholisko dzērienu mazumtirgotāji tirgo tikai alu, tiem ir nepieciešama alus mazumtirdzniecības licence
2. Zemesgabala, uz kura atrodas novietne, īpašuma vai lietojuma tiesību apliecinoša dokumentu
3. Ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi saskaņotas novietnes vietas un vizuālā noformējuma skici. Pakalpojuma sniedzēja adrese: Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā- 305.kab.
What to do in order to receive services
1.

Komersantam Dobeles novada pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegumu.

Iesniegums un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pašvaldība izsniedz saskaņojumu vai lēmumu par atteikumu izsniegt saskaņojumu un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Saskaņojumu var saņemt Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā- 213.kab., Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pa pastu, vai pagastu pārvaldē.

The service charge
EUR
42,00 mēnesī par alu
EUR
71,00 mēnesī par citiem alkoholiskiem dzērieniem
EUR
28,00 mēnesī par citām precēm
EUR
28,00 mēnesī par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu novietnēs
Replies/receipt of the service period

Pašvaldība pieteikumu izskata 10 (desmit) darba dienu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
63707269, 63700137, 63700124