?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Tirdzniecības atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības vietās

Возможность запросить услугу
Personally property

Dobeles novada Dobeles pilsētas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā
Dobeles novada Auces pilsētas VPVKAC, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā
Dobeles novada Tērvetes pagasta VPVKAC, “Zelmeņos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Dobeles novadā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Annenieku pagasta pārvaldē, Skolas ielā 2, Kaķeniekos, Annenieku pag., Dobeles nov.
Augstkalnes pagasta pārvaldē, “Virsaišos”, Augstkalnē, Augstkalnes pag., Dobeles nov.
Auru pagasta pārvaldē, Skolas ielā 8, Auros, Auru pag., Dobeles nov.
Bēnes pagasta pārvaldē, Centrālajā laukumā 3, Bēnē, Bēnes pag., Dobeles nov.
Bērzes pagasta pārvaldē, Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pag., Dobeles nov.
Bikstu pagasta pārvaldē, “Liepziedos”, Bikstos, Bikstu pag., Dobeles nov.
Bukaišu klientu apkalpošanas punktā, “Rotās”, Bukaišos, Bukaišu pag., Dobeles nov.
Dobeles pagasta pārvaldē, “Gaismiņās”, Aizstrautniekos, Dobeles pag., Dobeles nov.
Īles klientu apkalpošanas punktā, “Mālniekos”, Īlē, Īles pag., Dobeles nov.
Jaunbērzes pagasta pārvaldē, Ceriņu ielā 2, Jaunbērzē, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
Krimūnu pagasta pārvaldē, “Krimūnu skolā”, Krimūnās, Krimūnu pag., Dobeles nov.
Lielauces pagasta pārvaldē, “Ezerkrastos”, Lielaucē, Lielauces pag., Dobeles nov.,
Naudītes klientu apkalpošanas punktā, “Naudītes skolā”, Naudītē, Naudītes pag., Dobeles nov.
Penkules pagasta pārvaldē, “Vecajā skolā”, Penkulē, Penkules pag., Dobeles nov.
Ukru klientu apkalpošanas punktā, “Stariņos”, Ukros, Ukru pag., Dobeles nov.
Zebrenes klientu apkalpošanas punktā, “Upītēs”, Zebrenē, Zebrenes pag., Dobeles nov.

By post

Dobeles novada pašvaldība, Brīvības ielā 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv, e-adrese lietotāji - nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz pašvaldības e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Iesniegums veidlapa – VPVKAC, pagastu pārvaldēs.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Iesniegums tirdzniecības atļaujai fiziskām/juridiskām personāmФайл jaunais_iesniegums_tirdzniecibas_dalibniekam.docx
2.
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Atbilstoši plānotajam tirdzniecības veidam:
2. • licences (speciālās atļaujas) kopija, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence;
3. • dokumenta kopija, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē;
4. • saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
5. • saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma - par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
6. • tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā;
7. • tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par darījumu apliecinošu kvīšu reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā.
8. • ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;
9. • pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
What to do in order to receive services
1.

Tirdzniecības dalībnieks (juridiskā vai fiziskā persona) un tirdzniecības organizators juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona, vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgā pasākuma iesniedz pašvaldībā iesniegumu.

 

2.

Pašvaldība izsniedz ielu tirdzniecības atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauja tiek izsniegta klātienē (VPVKAC vai pagasta pārvaldē), nosūtīta pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm, pēc pašvaldības nodevas samaksas.

The service charge
EUR
Saskaņā ar Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10 24.02.2022.
Replies/receipt of the service period

Speciālists 5 (piecu) darba dienu laikā izskata iesniegumu un izsniedz ielu tirdzniecības atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un paziņo to iesnieguma iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63707269, 61493781