?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Atļaujas izsniegšana par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu

Возможность запросить услугу
Personally property

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs.

By post

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un pagastu pārvaldēs

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Sapulces, gājiena, piketa pieteikumsMicrosoft Office document icon Sapulces, gājiena, piketa pieteikums
2. Saskaņojums sapulces, gājiena, piketa norises nodrošināšanaiMicrosoft Office document icon Saskaņojums sapulces, gājiena, piketa norises nodrošināšanai
3. Gājiena maršruts (ja attiecināms)
4. Satiksmes organizācijas shēma (ja attiecināms)
What to do in order to receive services
1.

Organizators iesniedz pieteikumu. Par piketa rīkošanu, ja pikets tiek publiski izsludināts. Pieteikumu iesniedz ne agrāk kā četrus mēnešus un ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms attiecīgā plānota pasākuma norises. Ja par notikumu, saistībā ar kuru šis pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms tā, pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises

2.

Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv  Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu

3.

Saskaņojums pirms pasākuma uzsākšanas

4.

Pašvaldība ir tiesīga noteikt pasākuma norisei tādus ierobežojumus, lai netiktu apdraudēti attiecīgā pasākuma dalībnieki. Pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt pasākuma norisi, ja ir konstatēts, ka tā rīkošana apdraudēs citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Par pieteikuma iesniegšanas laiku pašvaldības darbinieki izdara atzīmi uz pieteikuma eksemplāra, kas paliek pie iesniedzēja.

Lēmumu aizliegt pasākuma norisi pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms pieteiktā pasākuma norises dienās darba dienu laikā. Ja pasākums pieteikts ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises, pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā sešas stundas pirms pieteiktā pasākuma norises.

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63707269, 63700137, 63700124