Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka vai maina par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām zemes vienībām un zemes vienības daļām, kā arī plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām.
Lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai ja zemes vienībai lietošanas mērķis nav noteikts.
Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu ierosina:
* nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs;
* valsts vai vietējās pašvaldības zemes lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks;
* valsts vai pašvaldības institūcija.
Pēc lēmuma pieņemšanas pašvaldība informāciju par noteikto vai mainīto lietošanas mērķi Valsts zemes dienestam iekļaušanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nodod tiešsaistes datu pārraides režīmā, neiesaistot privātpersonu

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona iesniedz pašvaldībai adresētu iesniegumu, kurā norāda nekustamā īpašuma nosaukumu, kadastra numuru un perspektīvo zemes izmantošanas mērķi konkrētai zemes platībai. Iesniegumam jāpievieno zemes robežu plāna kopija, kurā iezīmētas zemes lietošanas mērķa noteikšanas robežas (uzrādot oriģinālu). Sūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu iesniegumu, pilnvaras kopiju iesniedzējs (ja nav zemes īpašnieks) ar savu parakstu apliecina tās autentiskumu.
    Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Dobeles novada pašvaldības dome pieņem lēmumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu. Domes lēmumu iesniedzējs saņem personīgi Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pa pastu vai e-pastu.