Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija, uzņemšana un atskaitīšana Dobeles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vai vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās.

Procesa apraksts

Pieteikt bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei var sākot no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas (dzimšanas apliecības saņemšanas brīža).

Viens no bērna vecākiem vai persona, kura īsteno bērna aizgādību (turpmāk – vecāks), piesaka bērnu rindā vienā no iespējamiem veidiem:

  • elektroniski tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv, aizpildot pieteikumu reģistrā "Dobeles novada pirmsskolu rinda" (turpmāk – reģistrs), kurā norāda vēlamo izglītības iestādi un laiku (gads, mēnesis), no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē;
  • personīgi iesniedzot pieteikumu Dobeles novada Izglītības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, vai elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi izglitiba@dobele.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (reģistrācijai Dobeles pilsētā esošajās izglītības iestādēs);
  • personīgi iesniedzot pieteikumu izvēlētajā izglītības iestādē vai elektroniski nosūtot uz iestādes oficiālo e-pasta adresi parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (reģistrācijai ārpus Dobeles pilsētas esošajās izglītības iestādēs).

Uzņemamo bērnu sarakstu veidošana notiek automātiski reģistra datu bāzē, veidojot sarakstu pa vecuma grupām, izvēlētajām izglītības iestādēm, ņemot vērā vēlamo uzņemšanas laiku, uzņemšanas priekšrocības un vakanto vietu skaitu.

Pārvalde vai izglītības iestāde (ārpus Dobeles pilsētas esošajās izglītības iestādēs) rakstiski uz vecāka iesniegumā norādīto deklarēto vai faktisko adresi, vai elektroniskā pasta adresi nosūta paziņojumu par bērna uzņemšanu, kurā papildus norāda termiņu, līdz kuram vecākiem jāpaziņo, vai piekrīt piedāvājumam, un jāierodas izglītības iestāde noslēgt līgumu.  

Ja vieta vēlamajā vietā un laikā bērnam netiek piešķirta, tad pieteikums paliek rindā, saglabājot sākotnējo reģistrācijas datumu.

Bērns no reģistra tiek izslēgts, ja bērna vecāks ir piekritis piešķirtajai vietai, bet noteiktajā termiņā nav iesniedzis dokumentus vai nav parakstījis līgumu, un šādi apstākļi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem līguma noslēgšanai; bērna vecāks ir atsaucis pieteikumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Viens no bērna vecākiem vai persona, kura īsteno bērna aizgādību (turpmāk – vecāks), piesaka bērnu vienā no iespējamiem veidiem:

elektroniski tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv, aizpildot pieteikumu reģistrā "Dobeles novada pirmsskolu rinda" (turpmāk – reģistrs), kurā norāda vēlamo izglītības iestādi un laiku (gads, mēnesis), no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē;

personīgi iesniedzot pieteikumu (1. pielikums) Dobeles novada Izglītības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, vai elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi izglitiba@dobele.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (reģistrācijai Dobeles pilsētā esošajās izglītības iestādēs);

personīgi iesniedzot pieteikumu (1. pielikums) izvēlētajā izglītības iestādē vai elektroniski nosūtot uz iestādes oficiālo e-pasta adresi parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (reģistrācijai ārpus Dobeles pilsētas esošajās izglītības iestādēs).

 

 

Līdz bērna uzņemšanai izglītības iestādē personīgi vai elektroniski tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv vecākam ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamo izglītības iestādi un uzņemšanas laiku, atsaukt pieteikumu.

Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pārvaldes vai izglītības iestādes (ārpus Dobeles pilsētas esošajās izglītības iestādēs) par bērna uzņemšanu izglītības iestādē, vecāki, līdz paziņojumā norādītajam termiņam ierodas izglītības iestādē noslēgt līgumu.   

Ierodoties izglītības iestādē noslēgt līgumu, vecāks iesniedz:

  • bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);
  • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (ja attiecināms).

Tālrunis

+371 63707282

25495680

E-pasts

izglitiba@dobele.lv