Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
180
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona iesniedz iesniegumu, kurā minēts atsavināmais objekts, kadastra numurs, sastāvs, zemes platība un nepieciešamos dokumentus:
  1. Notariāli apliecinātu piekrišanu no pilngadīgajiem deklarētajiem ģimenes locekļiem, ja atsavina dzīvokli;
  2. Īres līguma kopiju, ja atsavina dzīvokli (uzrādot oriģinālu);
  3. Zemes nomas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).
  Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Dobeles novada pašvaldības dome pieņem lēmumu par īpašuma atsavināšanu. Domes lēmumu iesniedzējs saņem personīgi Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pa pastu.
  Iesniedzējam pašvaldības kasē jāiemaksā domes lēmumā norādītā summa un jāparaksta/jāsaņem Pirkuma līgumus (3 eks.) Brīvības ielā 15, Dobelē, 211. kabinetā.