Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Personas klātienē iesniedz noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Ja personas vēlas noslēgt laulību citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, darbinieks izsniedz personām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi un tā ir derīga sešus mēnešus no izsniegšanas dienas.
  Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi: dzimtsaraksti@dobele.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
  Nepieciešamie dokumenti:
  1. Personu apliecinošs dokuments;
  2. Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu vai laulātā nāvi nav iekļautas Fizisko personu reģistrā, - bijušā laulātā miršanas apliecība, dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegta laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu;
  3. Nepilngadīgai personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu - vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja;
  4. Ārzemniekam - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli, kas likumā noteiktā kārtībā legalizēts un tulkots Latvijas valsts valodā, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi;
  5. Personai ar bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvo statusu, kurai nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, - rakstveida deklarācija par ģimenes stāvokli;
  6. Ja persona vēlas noslēgt laulību ar personu ar veselības traucējumiem – lūgums par iesnieguma iesniegšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām un ārstniecības iestādes atzinums, ka persona ar veselības traucējumiem nav transportējama.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojuma saņemšanai iemaksājama:
  1) valsts nodeva 14.00 EUR (jāsamaksā iesnieguma iesniegšanas dienā). Nodevas apmērs noteikts MK noteikumos Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" (skat. sadaļu "Normatīvie akti");
  2) maksa par pakalpojumu (maksājums jāveic līdz laulības reģistrācijai) saskaņā ar novada Dobeles novada domes 2022.gada 12.janvāra lēmumu Nr. 3/1 "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem" (skat. sadaļu "Normatīvie akti").

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Laulību noslēdz noteiktajā dienā dzimtsarakstu nodaļā vai pēc personu lūguma – citā piemērotā vietā, kas atrodas Dobeles novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav likumā noteikto šķēršļu laulības reģistrācijai.
  Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

http://www.dobele.lv

Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa

Tālrunis

63722122; 63722050

E-pasts

dzimtsaraksti@dobele.lv

Saņemt pakalpojumu