Cena
14.00
Izpildes termiņš darba dienās
Laulību noslēdz ne agrāk kā 1(viena) mēneša un ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Iesnieguma veidlapa pieejama

 • Iestādē
  • Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles nov., LV-3701,
  • Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles nov., LV-3708
 • Pašvaldības portālā
  www.dobele.lv

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu

 1. Personas personīgi iesniedz noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Ja personas vēlas noslēgt laulību citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, darbinieks izsniedz personām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi un tā ir derīga sešus mēnešus no izsniegšanas dienas.
 2. Laulību noslēdz noteiktajā dienā dzimtsarakstu nodaļā vai pēc personu lūguma - citā piemērotā vietā, kas atrodas Dobeles novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32.,35.,37. un 38. pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

Pakalpojuma maksa

 • EUR 14.00 - valsts nodeva, MK 906/2013. „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu".
 • Pakalpojuma maksa- Nr.3/1(2022) Dobeles novada domes lēmums “Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”.
 1. Uzrāda oriģinālu
  1. Personu apliecinošu dokumentu
  2. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu vai laulātā nāvi nav iekļautas Fizisko personu reģistrā, - vienu no šādiem dokumentiem: bijušā laulātā miršanas apliecību, dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra laulības šķi
 2. Oriģināls
  1. Nepilngadīgai personai (persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu), kura vēlas noslēgt laulību, - vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja.
  2. Ārzemniekam - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli, kas likumā noteiktā kārtībā legalizēts un tulkots Latvijas valsts valodā, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.
 3. Personai ar bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvo statusu, kurai nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, - rakstveida deklarācija par ģimenes stāvokli.
 4. Ja persona vēlas noslēgt laulību ar personu ar veselības traucējumiem – lūgums par iesnieguma iesniegšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām un ārstniecības iestādes atzinums, ka persona ar veselības traucējumiem nav transportējama.

Saņemt pakalpojumu