Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs iesniedz noteikta parauga iesniegumu (atbilstoši Dobeles novada saistošo noteikumu Nr.2 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" 1.pielikumam). Iesniegumam pievieno nepieciešamos dokumentus:
  1. licencējamo izglītības programmu (Dobeles novada saistošo noteikumu Nr.2 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" 2.pielikums)
  2. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, norādot iegūto izglītību un kvalifikāciju, un, gadījumos, ja Izglītības pārvalde objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati, pievieno:
  2.1. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu privātprakses sertifikāta kopiju, ja programmu īsteno pedagogs;
  2.2. sporta speciālista sertifikāta kopiju, ja programma tiek īstenota sporta jomā;
  2.3. izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
  2.4. dokumenta apliecinātu kopiju, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (būve, telpa, zemesgabals u.c.) licencējamās izglītības programmas īstenošanai un Veselības inspekcijas atzinumu par vietas, telpas atbilstību noteiktām sanitārām prasībām, izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās, apliecinātu kopiju;
  3. nepieciešamības gadījumā pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai.
  Licencējamā programma sastāv no: programmas mērķa formulējuma, programmas uzdevumiem, plānoto rezultātu apraksta, izglītības programmas materiālā un finansiālā nodrošinājuma apraksta, programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksta.
  Dokumentus var iesniegt klātienē Dobeles novada Izglītības pārvaldes 413.kabinetā vai elektroniski. Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc dokumentu saņemšanas Dobeles novada Izglītības pārvaldes izveidota Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk - Komisija) izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci.
  Lēmums par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu pieprasītājam tiek nosūtīts 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta pieprasītājam uz oficiālo elektronisko adresi vai ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi.
  Licence tiek izsniegta uz laiku līdz trim gadiem vai līdz pedagoga privātprakses sertifikāta termiņa beigām. Licence stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās izdošanas datuma vai komisijas lēmumā norādītajā laikā.