Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
Klātienē - iesnieguma dienā, pa pastu 1 (viena) mēneša laikā, elektroniski - tajā pašā vai nākamajā dienā personas norādītajā dzimtsarakstu nodaļā.
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nepieciešamie dokumenti

 1. Uzrādāms oriģināls
  1. Personu apliecinošs dokuments

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu

 1. Pamatojoties uz ierakstu civilstāvokļa aktu  reģistrā, tiek  izsniegta apliecība vai izziņa, vai reģistra datorizdruka.
 2. Atkārtoti dzimšanas apliecību izsniedz pilngadīgai personai, par kuras dzimšanu sastādīts reģistrs, vai viņas pilnvarotai personai. Nepilngadīgas personas dzimšanas apliecību atkārtoti izsniedz vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem vai tās iestādes administrācijai, kurā nepilngadīgā persona atrodas audzināšanā.  
  Atkārtoti laulības apliecību izsniedz personām, par kuru laulību izdarīts ieraksts, vai  pilnvarotai personai, bet, ja laulība šķirta, izsniedz izziņu no reģistra. 
  Atkārtoti miršanas apliecību izsniedz mirušā radiniekiem vai pilnvarotai personai.
  Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību.

Pakalpojuma maksa

 • EUR 7.00 - valsts nodeva - MK 906/2013. Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu.
 • EUR 5.00 - pašvaldības nodeva par arhīva izziņu- Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 (2022) “Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”.
 • EUR 10,00- maksas pakalpojums- Nr.3/1(2022) Dobeles novada domes lēmums “Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”.

Saņemt pakalpojumu