Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļaujas saņemšana stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
Pilngadības piešķiršana pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
Valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksa personai, kura faktiski audzina bērnu.
Valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksa pašam bērnam, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.
Citi normatīvajos aktos noteiktie bērna personisko interešu aizsardzības pasākumi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  1) iesniegums (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
  2) iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).
  Dokumentus var iesniegt:
  * klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) Dobeles novada bāriņtiesā vai pagastos bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laikos,
  * elektroniski uz iestādes oficiālo e-adresi vai e-pastu barintiesa@dobele.lv
  * pa pastu.
  Elektroniski nosūtītiem dokumentiem ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:
  1) lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
  2) lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
  3) nosūta konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista bērnu, ja bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai, personu, ar kuru bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus;
  4) lemj par bērna nodošanu citas personas aprūpē, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
  5) lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu;
  6) lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu.