Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Publisks pasākums ir fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības. Publiska vieta ir jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata. Atļauja publiska pasākuma rīkošanai ir pašvaldības izsniegts dokuments, kas pasākuma organizatoram dod tiesības noteiktā vietā un laikā rīkot vienreizēju publisku pasākumu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, pasākuma organizatoram ir nepieciešams saņemt visu attiecīgo pašvaldību atļaujas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pasākuma organizators, ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms plānota publiskā pasākuma, iesniedz iestādei adresētu iesniegumu par publiskā pasākuma rīkošanu. Iesniegumam vēlams izmantot norādīto veidlapu (Iesniegums par publiska pasākuma rīkošanu).
  Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):
  1) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise;
  2) publiska pasākuma rīkošanas saskaņošanas veidlapa;
  3) līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
  4) ja plānotais publiskais pasākums paredz sporta sacensības, pasākuma organizators papildus iesniegumam pievieno sporta sacensību nolikumu;
  5) ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamās iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas (ekspluatācijas drošības sertifikāts), uzrādot oriģinālus;
  6) ja plānotais publiskais pasākums paredz sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, pasākuma organizators papildus minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno Sporta likumā noteiktajā kārtībā attiecīgajā sporta veidā atzītās sporta federācijas (konkrētajā gadījumā “Latvijas Motosporta federācija”- turpmāk- LaMSF) izsniegtu sacensību norises vietas (trases) licences un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša licences kopijas, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātas kopijas;
  7) satiksmes organizācijas shēma;
  8) pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators.
  iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis — arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu
  Dokumentus var iesniegt klātienē Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojuma saņemšanai iemaksājama pašvaldības nodeva. Nodevas apmērs noteikts Dobeles novada domes saistošajos noteikumos „Par Dobeles novada pašvaldības nodevām” (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Dobeles novada pašvaldība sagatavo atļauju publiska pasākuma rīkošanai vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Lēmums tiek nosūtīts iesniedzējam pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja norādēm.
  Atļauju izsniedz klātienē Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldē, uzrādot uzņēmuma reģistrācijas apliecību (juridiskai personai) vai personu apliecinošu dokumentu (fiziskai personai).