Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Atļauja nepieciešama veicot rakšanas darbus sarkano līniju robežās un dziļāk par 0,3 m inženierkomunikāciju, transportbūvju u.c. aizsardzības zonās. Noteiktā kārtībā izsniegtā rakšanas darbu atļauja dod tiesības tās saņēmējam veikt rakšanas darbus atļaujā norādītajā vietā un laikā Dobeles novada administratīvajā teritorijā. Atļauju sagatavo un izsniedz Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas atbildīgais speciālists (komunālinženieris).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atļauju rakšanas darbu veikšanai, rakšanas darbu veicējs iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu "Pieteikums rakšanas darbu veikšanai", norādot/pievienojot šādus dokumentus:
  1) Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos saskaņots būvprojektu, paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti ar pievienotu tehnisko dokumentāciju (ja šī informācija ir pieejama elektroniski BIS portālā www.bis.gov.lv, tad atkārtoti to nav nepieciešams iesniegt) vai veicamo darbu skici, kas izstrādāta uz topogrāfiskā vai zemes robežu plāna;
  2) Rakstisku saskaņojumu ar zemes īpašnieku, ja atļaujas pieteicējs nav zemes īpašnieks;
  3) Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu darba vietas aprīkojuma un satiksmes organizācijas shēmu, ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām;
  4) Avārijas darbu gadījumā – defektu aktu;
  5) Aizpildītu saskaņojuma veidlapu "Rakšanas darbu ieceres saskaņošanas veidlapa", saskaņotu ar nepieciešamajām inženierkomunikāciju institūcijām pirms un pēc darbu izpildes.
  Pasūtītājs pirms (kā arī pēc darbu izpildes) saskaņo darbus ar pašvaldības norādītajām institūcijām, aizpildot saskaņojuma veidlapu.
  Dokumentus var iesniegt elektroniski vai klātienē kādā no Dobeles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pašvaldība izsniedz atļauju rakšanas darbu veikšanai. Atļauja tiks nosūtīta elektroniski uz personas iesniegumā norādīto e-pastu, pa pastu uz iesniegumā norādīto korespondences adresi vai to iespējams saņemt klātienē, Dobeles novada pašvaldības Komunālā nodaļā, Brīvības ielā 15, Dobelē, 203.kabinetā, tālrunis 63700124, vai Dobeles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 15, Dobelē.
  Ja nepieciešama ielu un ietvju segumu atjaunošana, darbus drīkst veikt būvkomersantu reģistrā reģistrēta persona.
  Pēc darbu pabeigšanas, pašvaldībā ir jāiesniedz izpilduzmērījums, norādot visus attiecīgajā būvdarbu teritorijā esošos, no jauna izbūvētos, atjaunotos, pārbūvētos vai nojauktos inženiertīklus. Par inženiertīklu uzmērīšanu atbildīgs ir darbu veicējs,
  Pēc darbu pabeigšanas rakšanas darbu atļauja ir jānoslēdz, rakšanas atļaujas izsniedzējs izdara atzīmi par atļaujas noslēgšanu.

 3. Pakalpojuma apmaksa
  Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Par Dobeles novada pašvaldības nodevām” nodeva par pašvaldības oficiālo dokumentu:
  1. Rakšanas darbu atļauja (rokot dziļāk par 0,3 m):
  * maģistrālajās ielās – 14.00 euro;
  * maģistrālo ielu trotuāros – 11.00 euro;
  * vietējās nozīmes ielās – 11.00 euro;
  * vietējās nozīmes ielu trotuāros – 7.00 euro;
  * pārējā teritorijā – 7.00 euro.
  2. Rakšanas darbu atļauja sakarā ar termiņa izmaiņām:
  * maģistrālajās ielās – 7.00 euro;
  * maģistrālo ielu trotuāros – 5.00 euro;
  * vietējās nozīmes ielās – 5.00 euro;
  * vietējās nozīmes ielu trotuāros un pārējā teritorijā – 4.00 euro.

Dobeles novada pašvaldības Komunālā nodaļa, komunālinženiere Endija Namsone-Sīle

 

Tālrunis

29327653

E-pasts

endija.namsone@dobele.lv

Saņemt pakalpojumu