?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pašvaldības administrācija

Dobeles novada pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kuras darbu vada pašvaldības izpilddirektors un kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi
un domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus pašvaldības nolikumā (apstiprināts 19.07.2021.) noteiktos uzdevumus, un tā sastāv no šādām nodaļām: 

Amats, pieņemšanas laiks

Vadītāja vārds, uzvārds

E-pasts

Tālrunis

Izpilddirektors
Brīvības ielā 15, 212. kab.
Trešdienās 16.00 – 18.00

Agris Vilks

agris.vilks@dobele.lv

63722231
29359478

Izpilddirektora vietnieks
attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos 

Brīvības ielā 15, 214. kab.
Trešdienās 16.00 – 18.00

Gunārs Kurlovičs

gunars.kurlovics@dobele.lv

63707252
29276573

Izpilddirektora vietnieks 
teritoriālās pārvaldības jautājumos

Jelgavas ielā 1, Aucē
 
Aldis Lerhs

 

aldis.lerhs@dobele.lv

 

63744787
26432523

Administratīvā nodaļa
Brīvības ielā 15, APIC
 

Baiba Benita Opmane

 

63707254
 

Attīstības un plānošanas nodaļa 
Brīvības ielā 17, 1. kab.
 
Laila Šereiko laila.sereiko@dobele.lv 63720939
29349135

Dzimtsarakstu nodaļa
E.Francmaņa ielā 6
Pirmdienās 9.00 - 14.00
Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās 9.00 - 17.00
Piektdienās 9.00 - 12.00

Šeit informācija par nodaļas darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā no 11.10.2021.

Inese Strautmane inese.strautmane@dobele.lv 63722122
26519538

Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Brīvības ielā 15, 316. kab.
 

Jolanta Kalniņa

jolanta.kalnina@dobele.lv

63707281
29491177

Juridiskā nodaļa 
Brīvības ielā 17, 20. kab.
 

Inguna Persidska

inguna.persidska@dobele.lv

63720938
26326880

Komunālā nodaļa
Brīvības ielā 15, 204. kab.
 

Dainis Sirsonis

dainis.sirsonis@dobele.lv

29266017
63707263

Nekustamo īpašumu nodaļa
Brīvības ielā 15, 211. kab.
 

Kaspars Ļaksa

kaspars.laksa@dobele.lv

 

Pašvaldības būvvalde
Brīvības ielā 15, 305. kab.

Jānis Kukša janis.kuksa@dobele.lv 29432715
63707267

Pašvaldības administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno domes priekšsēdētājs.