?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pašvaldības administrācija

Dobeles novada pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kuras darbu vada pašvaldības izpilddirektors un kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi
un domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus pašvaldības nolikumā (apstiprināts 19.07.2021.) noteiktos uzdevumus, un tā sastāv no šādām nodaļām: 

Amats, pieņemšanas laiks

Vadītāja vārds, uzvārds

E-pasts

Tālrunis

Izpilddirektors
Brīvības ielā 15, 212. kab.
Trešdienās 16.00 – 18.00

Agris Vilks

agris.vilks@dobele.lv

63722231
29359478

Izpilddirektora vietnieks
Brīvības ielā 15, 214. kab.
Trešdienās 16.00 – 18.00

Gunārs Kurlovičs

gunars.kurlovics@dobele.lv

63707252
29276573

Administratīvā nodaļa
Brīvības ielā 15, APIC
Reglaments

Irēna Eidmane

irena.eidmane@dobele.lv

63707254
26510137

Attīstības un plānošanas nodaļa 
Brīvības ielā 17, 1. kab.
Reglaments
Laila Šereiko laila.sereiko@dobele.lv 63720939
29349135
Dzimtsarakstu nodaļa
E.Francmaņa ielā 6
Pirmdienās 9.00 - 14.00
Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās 9.00 - 17.00
Piektdienās 9.00 - 12.00
Nolikums 
Inese Strautmane inese.strautmane@dobele.lv 63722122
26519538

Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Brīvības ielā 15, 316. kab.
Reglaments

Jolanta Kalniņa

jolanta.kalnina@dobele.lv

63707281
29491177

Juridiskā nodaļa 
Brīvības ielā 17, 19. kab.
Reglaments

Inguna Persidska

inguna.persidska@dobele.lv

63720938
26326880

Komunālā nodaļa
Brīvības ielā 15, 204. kab.
Reglaments

Dainis Sirsonis

dainis.sirsonis@dobele.lv

29266017
63707263

Nekustamo īpašumu nodaļa
Brīvības ielā 15, 211. kab.
Reglaments

Austra Apsīte

austra.apsite@dobele.lv

29148575
63707249

Pašvaldības būvvalde
Brīvības ielā 15, 305. kab.

Jānis Kukša janis.kuksa@dobele.lv 29432715
63707267

Pašvaldības administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno domes priekšsēdētājs.