?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

NVO ziņas

31.07.2015.

  

Spēlēšanās prieks palīdz mācīties jebkurā vecumā

Biedrība „Dobeles mācību centrs" laikā no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam piedalījās starptautiskā projektā „Aizraujošu apmācību metožu izstrāde sociāli mazaizsargātām cilvēku grupām" jeb angļu valodā „Creating Captivating Teaching Strategies for Vulnerable Learners" (Eiropas Savienības mūžizglītības programmas GRUNDTVIG apakšprogramma).
Projektā apvienojās partneri no deviņām valstīm: Beļģijas, Latvijas, Luksemburgas, Itālijas, Kipras, Polijas, Portugāles, Spānijas, Turcijas. Projektu koordinēja Luksemburgas senioru klubs „Club Senior Nordstad".

Galvenais projekta mērķis bija izstrādāt tādu apmācību metodiku, kas ir pielāgota sociāli mazaizsargāto grupu pieaugušajiem. Tie ir cilvēki, kuriem nav kvalifikācijas, ir fiziski traucējumi vai zemi ienākumi, ieslodzītie, migranti vai personas, kas ir bijušas spiestas mainīt savu ierasto dzīves vietu, neaktīvie un mazkustīgie pensionāri, u.c.

Projekta galvenās mērķa grupas ir sociāli mazaizsargāti apmācāmie un pasniedzēji, kas strādā ar šo grupu cilvēkiem.

Projekta laikā dalībnieki tikās piecās darba vizītēs - Luksemburgā, Latvijā, Kiprā, Itālijā un Spānijā. Tikšanās laikā katra partnervalsts prezentēja savā reģionā esošas apmācību problēmas apskatu. Pārējo projekta dalībnieku uzdevums bija izstrādāt problēmas risinājuma variantus un pielāgot izglītojošas spēles problēmas apskatā minētajām mērķa grupām.

Visi projekta dalībnieki uzskata, ka mācību spēles (simulācijas spēles, lomu spēles, problēmu risināšanas spēles, joki, stratēģiskas puzles, sociālās apzināšanās spēles, stāstu spēles, improvizācijas spēles, dzīves spēles, u.c.) palīdz radīt brīvāku atmosfēru, ļaujot dalībniekiem atklāt sevī tādas svarīgas prasmes un spējas, kas ir būtiskas sociālajā un darba dzīvē. Apmācāmie iemācās paši plānot un organizēt savu mācību procesu, izteikt savas domas, dalīties pieredzē un izrādīt emocijas. Šo kompetenču attīstīšana ir īpaši svarīga sociāli mazaizsargāto grupu cilvēkiem, jo viņu izglītības līmenis ir zemāks un viņi ir psiholoģiski nenoturīgāki.

Tāpat projekta partneri nonāca pie atziņas, ka pasniedzējiem ir daudz vieglāk un patīkamāk strādāt ar sociāli mazaizsargātām grupām, ja mācību procesā tiek izmantotas tādas metodes, kurās ir ietverti spēles elementi. Tādējādi tiek veicināta šo cilvēku personības izaugsme, izziņas spējas, uzlabojas apmācāmo emocionālais stāvoklis, uzvedība, sociālā labklājība, viņi labprātāk vēlas mācīties un kļūst radošāki.

Pilna informācija par projektu un tā aktivitātēm atrodama biedrības mājas lapā http://dobelemc.mozello.lv/ un projekta mājas lapā http://www.proyectosupua.es/thinktank/en.

Projektu finansē Eiropas Komisija.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietverto informāciju

Informē:
Venta Narvaiša
„Dobeles mācību centrs"
biedrības valdes locekle

 

20.05.2014.

Ziņojums par biedrības Četrkājainie draugi 2013. gada darbību 

Biedrība Četrkājainie draugi reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā ar Nr. 40008206380, Saldū, 2013. gada 7. martā. Biedrības darbojas atbilstoši biedrības statūtiem. Biedrības mērķis ir dzīvnieku aizsardzība, palīdzēt pamestiem un vardarbībā cietušiem dzīvniekiem un bezsaimnieka kaķu ķeršana un nogādāšana sterilizācijas nodrošināšanai. Biedrībā uz 31.12.2013. ir četri biedri, no kuriem trīs ir dibinātāji. Biedrības biedriem ir noteikta biedru nauda - mēnesī Ls 3. Tā kā savu darbību biedrība realizē ar Dobeles iedzīvotāju un biedrības biedru ziedojumu palīdzību, tad aktīvu darbību biedrība uzsāka tikai 2013. gada jūnija mēnesī, galvenokārt koncentrējoties uz bezsaimnieka kaķu ķeršanu un nogādāšanu sterilizācijas nodrošināšanai. 2013. gadā kopējais biedrības ieņēmumu apmērs ir Ls  489, no tiem Ls 90 ir biedru iemaksātā biedru nauda un Ls 399 ir ziedojumi no privātpersonām, kā arī no pašiem biedriem. Visu biedrības biedru darbības pamatā ir brīvprātīgā darba princips, mērķtiecīgi un plānoti izlietojot saziedotos līdzekļus - bezsaimnieka kaķu ķeršana un nogādāšana sterilizācijas nodrošināšanai. 2013. gadā ir noslēgts līgums ar E.Leitānes veterināro ambulanci par veterinārajiem pakalpojumiem. 2013. gadā kopā ir izlietoti Ls 365 attiecīgi sešpadsmit un viena bezsaimnieka kaķu sterilizācijai un kastrācijai.

Problēma Dobeles pilsētā - klaiņojoši kaķi, gan trepju telpās, gan pagrabos, gan pagalmos, tai skaitā zaļajā zonā un arī uz ielām - ir arvien ļoti aktuāla, līdz ar to 2014. gada ziemā un pavasarī turpinās biedrības aktīva darbība - ziedojumu vākšanā un bezsaimnieka kaķu ķeršana un nogādāšana sterilizācijas nodrošināšanai.

Lūdzam Dobeles iedzīvotājus savu iespēju robežās ar mums sadarboties, tai skaitā, lai sakārtotu savu daudzdzīvokļu namu pagalmus, pagrabus un kāpņu telpas, piemēram, ja Jūsu mājas apkārtnē ir bezsaimnieka kaķi, varat ziedot ar norādi, kuras mājas iedzīvotāji tieši ziedo, tad mēs saziedotos līdzekļus izlietosim tieši šīs mājas bezsaimnieka kaķu sterilizācijai un kastrācijai. Informējam, ka viena kaķa sterilizācija veterinārajā ambulancē izmaksā EUR 28.46.

Kā arī mums ir novietota ziedojuma kastīte skaidras naudas ziedojumiem E.Leitānes veterinārajā ambulancē, Uzvaras 7b, Dobelē.

Jau iepriekš pateicamies par Dobeles iedzīvotāju atsaucību!

Ziedojuma konts:
Biedrība Četrkājainie draugi, reģ.Nr.40008206380
Swedbank A/S, LV 36 HABA 0551 0362 4332 2.

Informē:
Pārsla Straume

 

24.03.2014.

Pieejamie projektu konkursi pdf fails 

 

16.10.2013.

Plānots izsludināt Borisa un Ināras Teterevu fonda programmu "Nāc un dari! Tu vari!"

Programmas „Nāc un dari! Tu vari!" ietvaros sniedz finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu līdzcilvēkiem. 

Finansiālu atbalstu var saņemt Latvijas biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, kuras:

  • sniedz atbalstu topošajām māmiņām un jaunajām ģimenēm;
  • savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, veselības, mūžizglītības, kultūras un apkārtējās vides pilnveidošanas jomā;
  • popularizē aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvotāju grupām;
  • īsteno dzīvnieku aizsardzības pasākumus;
  • radoši īsteno iniciatīvas dažādās kultūras jomās;
  • sniedz nepieciešamos sociālos pakalpojumus vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Programmā „Nāc un dari! Tu vari!" Borisa un Ināras Teterevu fonds piešķir finansējumu Latvijā reģistrētām organizācijām, kurām ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai valsts institūciju un/vai vietējiem uzņēmējiem, un, kuru darbības mērķis ir attīstīt daudzveidīgas iniciatīvas aktīvākai un veselīgākai dzīvei vietējā sabiedrībā. Minimālā fonda piešķīruma (granta) summa - LVL 500; maksimālā summa - LVL 5`000. Vismaz 10% no kopējā projekta finansējuma veido vietējās pašvaldības vai citu organizācijas sadarbības partneru līdzfinansējums. Projekta ilgums - līdz 24 mēnešiem.

Ievērībai! Programma ir raisījusi milzu interesi. Līdz šim šogad esam atbalstījuši vairāk nekā 50organizācijas, piešķirot to iecerēm 150`000 latu. Projektu pieteikumu pieņemšana 2013. gadā tiek noslēgta. Priecāsimies saņemt jaunus projektu pieteikumus no 2014. gada 6. janvāra.
Plašāka informācija pieejama Borisa un Ināras Teterevu fonda mājaslapā.

Informācijas avots: Borisa un Ināras Teterevu fonds