?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Komitejas, komisijas

DOMES PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS

Finanšu un budžeta komiteja, priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns
priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs
Viktors Eihmanis, Aldis Cīrulis, Kaspars Ļaksa, Edgars Laimiņš,  Edgars Gaigalis, Normunds Smiltnieks, Ilze Abramoviča.

Tautsaimniecības un attīstības komiteja, priekšsēdētājs Viktors Eihmanis
priekšsēdētāja vietnieks Edgars Laimiņš
Edīte Kaufmane, Andrejs Spridzāns, Aldis Cīrulis, Ivars Cimermanis, Ainārs Meiers, Ilze Abramoviča.

Sociālā komiteja, priekšsēdētāja Baiba Lucaua-Makalistere
priekšsēdētāja vietnieks Kaspars Ļaksa
Sarmīte Dude,  Agita Jansone, Inita Neimane, Sanita Olševska, Normunds Smiltnieks.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja, priekšsēdētājs Guntis Safranovičs
priekšsēdētāja vietnieks Edgars Gaigalis
Ivars Cimermanis, Edīte Kaufmane, Sarmīte Dude, Agita Jansone, Inita Neimane, Sanita Olševska.

Komiteju darbs notiek sēdēs ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas.

 

KOMISIJAS

Dobeles novada vēlēšanu komisija
 

Komisijas locekļi:
Gints Dzenis, Dobeles novada pašvaldības vecākais datortīkla administrators
Elita Dzērvīte, LPKS "Agrario" un SIA "Alfa Agro" galvenā grāmatvede
Evija Fedoroviča, Dobeles novada bāriņtiesas locekle
Vita Grosberga, Dobeles novada pašvaldības klientu apkalpošanas speciāliste
Aija Jakovļeva, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktora vietniece
Evija Kalniņa, Dobeles PIUAC informācijas speciāliste
Velta Lagzdiņa, Dobeles novada iedzīvotāja
Juris Stalidzāns, Dobeles novada iedzīvotājs
Guna Vitte, Dobeles pagasta pārvaldes sekretāre.

 

Dobeles novada dzīvokļu komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
Aija Renga, Dobeles novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas vietniece;
Inga Lukošus, Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste;
Santa Laimiņa, SIA "Takser" biroja vadītāja.
Baiba Deimanta, SIA "Dobeles namsaimnieks" norēķinu administratore.
Aiva Sproģe, Dobeles novada iedzīvotāja.

 

Dobeles novada pašvaldības īpašuma konversijas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas locekļi:
Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts;
Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;
Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Aiva Pole-Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste.
Sekretāre: Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste.

 

Dobeles novada administratīvā komisija   Nolikums

Priekšsēdētājs: Andris Pintāns, Dobeles novada pašvaldības policijas inspektors
Priekšsēdētāja vietnieks: Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks.
Komisijas locekļi:
Irēna Eidmane, Dobeles novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja;
Vaira Jurēvica, Dobeles novada Juridiskās nodaļas jurista palīdze.
Jānis Ozoliņš, Dobeles novada Auru pagasta pārvaldes vadītājs.
Sekretāre: Anželika Miezīte, Dobeles novada pašvaldības policijas lietvedības pārzine.

 

Dobeles novada iepirkuma komisija

Priekšsēdētāja: Māra Grava, Dobeles novada pašvaldības konsultante-iepirkumu speciāliste.
Priekšsēdētājas vietniece: Līga Īle, Attīstības un plānošanas nodaļas iepirkumu speciāliste
Komisijas locekļi:
Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;
Aiva Pole-Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
Zane Peļņa, Dobeles novada pašvaldības attīstības plānotāja;
Jānis Ozoliņš, Dobeles novada pašvaldības Auru pagasta pārvaldes vadītājs.

 

Dobeles novada apbalvošanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:
Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts;
Edīte Kaufmane, Dobeles novada domes deputāte;
Vita Gaurača,  AS SEB Jelgavas filiāles vadītāja,
Irēna Eidmane, Dobeles novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja.

 

Satiksmes drošības komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Dainis Sirsonis, Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi:
Edīte Bobrovska, VAS „Latvijas valsts ceļi’’ Dobeles nodaļas vadītāja;
Jānis Apinis, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļpolicijas nodaļas patruļdienesta rotas inspektors;
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Lūcija Ozola, Dobeles novada pašvaldības komunālinženiere.

 

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras nozarē Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:
Edīte Kaufmane, Dobeles novada domes deputāte;
Māra Krūmiņa, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;
Karīna Zandersone, Dobeles Mūzikas skolas direktora vietniece;
Evita Zute, pasākumu organizatore Zebrenes pagastā, Dobeles novada centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre.

 

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai sporta nozarē Nolikums

Priekšsēdētājs: Aldis Cīrulis, Dobeles novada domes deputāts;
Komisijas locekļi:
Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;
Māra Krūmiņa, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja;
Vera Eriksone, sporta trenere;
Skaidrīte Velberga, Dobeles sporta skolas trenere.

 

Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi:
Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
Benita Circene, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere,
Daiga Balgalve, Dobeles novada pašvaldības finanšu darbiniece.

 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas locekļi:
Inguna Persidska, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Agris Ikaunieks, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženieris;
Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

 

Dobeles novada pašvaldības komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai sociāliem un veselības projektiem  Nolikums

Priekšsēdētājs: Baiba Lucaua-Makalistere, Dobeles novada domes deputāte
Komisijas locekļi:
Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts;
Edgars Gaigalis, Dobeles novada domes deputāts;
Beata Limanāne, Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja;
Laila Šereiko, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;

 

Dobeles novada nepilngadīgo lietu komisija    Nolikums

Priekšsēdētāja: Inita Neimane, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste
Priekšsēdētājas vietniece: Aija Zemesarāja, Dobeles novada bāriņtiesa locekle
Komisijas locekļi:
Raita Buivide, Dobeles 1. vidusskolas direktores vietniece ar deleģētiem sociālā pedagoga pienākumiem;
Sanita Olševska, A. Utenkovas ārsta prakse, ārsta palīgs; Dobeles novada domes deputāte;
Ieva Doniņa, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra izglītības psiholoģe;
Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
Evita Evardsone, Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte, bērnu tiesību speciāliste;
Anna Meņkova, Dobeles novada Sociālā dienesta ģimeņu atbalsta daļas vadītāja.

 

Dobeles novada domes saimnieciskā komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
Viktors Eihmanis, Dobeles novada domes deputāts;
Sarmīte Dude, Dobeles novada domes deputāte;
Kaspars Ļaksa, Dobeles novada domes deputāts.

 

Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija     Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors;
Laila Šereiko, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija  Nolikums

Priekšsēdētāja: Inita Neimane, Dobeles novada domes deputāte, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste
Komisijas locekļi:
Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
Sandra Lapinska-Leiere, Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Evita Evardsone, Dobeles novada izglītības pārvaldes juriskonsulte, bērnu tiesību speciāliste;
Līga Pureniņa, Dobeles novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

 

Dobeles novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
Inita Neimane, Dobeles novada domes deputāte, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste;
Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe jauniešu un interešu izglītības jautājumos;
Ilze Jansone, Penkules 53. mazpulka vadītāja, Penkules pamatskolas direktora vietniece;
Monta Mantrova, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra uzņēmējdarbības konsultante;
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Evita Zute, Dobeles novada Bikstu kultūras un atpūtas centra pasākumu organizatore Zebrenes pagastā;
Lauma Freiberga, biedrības "Dobeles jauniešu dome" biedre;
Nadežda Čerpaka, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.

 

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētāja: Līga Liepiņa, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra vadītāja
Komisijas locekļi:
Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Edgars Rutkis, SIA "REIR" īpašnieks;
Linda Rēdliha, Dobeles pilsētas kultūras pasākumu producente;
Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe.

 

Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas locekļi:
Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Jānis Kukša, Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs;
Aldis Cīrulis, Dobeles novada domes deputāts;
Lūcija Nartiša, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja;
Benita Circene, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere;
Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.

 

Dobeles sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija    Nolikums

Priekšsēdētājs: Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
Vija Keršus, Auces novada domes priekšsēdētāja;
Dace Reinika, Tērvetes novada domes priekšsēdētāja;
Dairis Briedis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas komandieris
Komisijas locekļi:
Egils Šimkus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas Auces posteņa komandieris;
Aivis Vācers, Zemessardzes 51. kājnieku bataljona komandieris;
Aigars Bite, Valsts policijas Zemgales reģiona policijas pārvaldes Dobeles iecirkņa priekšnieks;
Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Aivars Dūms, AS „Sadales tīkli” Dobeles nodaļas vadītājs;
Jānis Grosbārdis, Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales reģiona pārvaldes vadītājs.

 

Pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai piešķiršanas komisija  Nolikums

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi:
Dainis Sirsonis, Komunālās nodaļas vadītājs;
Elvija Namsone, Komunālās nodaļas komunālinženiere;
Dainis Miezītis, SIA „DOBELES ŪDENS“ valdes loceklis;
Ieva Lukša, SIA „DOBELES ŪDENS“ juriste;
Jānis Jakštis, SIA „DOBELES ŪDENS“ tehniskās daļas vadītājs.