?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izsoles

08.10.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 16. novembrī Auces administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā,

ar augšupejošu soli pārdos pašvaldības nekustamos īpašumus:

 • Dzīvokļa īpašums ”Dzelmes”-14, Lielaucē, Lielauces pagastā, Dobeles novads, kadastra numurs 4676 900 0045, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 34,5 m2 platībā un 329/13362 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Nosacītā sākumcena – 1500 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 16. novembrī plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 150 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 15. novembrim plkst. 12.00. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Dzīvokļa īpašums ”Dzelmes”-15, Lielaucē, Lielauces pagastā, Dobeles novads, kadastra numurs 4676 900 0045, kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 68,3 m2 platībā un 650/13362 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Nosacītā sākumcena – 2100 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 16. novembrī plkst. 10.15. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 210 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 15. novembrim plkst. 12.00. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Dzīvokļa īpašums ”Imantas”-2, Īles pagastā, Dobeles novads, kadastra numurs 4664 900 0055, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 46,7 m2 platībā un 467/5256 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa, noliktavas un zemesgabala. Nosacītā sākumcena – 1200 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2021. gada 16. novembrī plkst. 10.30. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 120 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 15. novembrim plkst. 12.00. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Nekustamo īpašumu 1.maija 6, Auce, Dobeles novads, kadastra numurs 4605 014 1412, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 014 1412, platība 0,1855 ha, un vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4605 014 1412 001. Nosacītā sākumcena – 8000 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Izsole notiks 2021. gada 16. novembrī plkst. 10.45. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 800 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 15. novembrim plkst. 12.00. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi pieejami šeit>
 • Nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 8, Auce, Dobeles novads, kadastra numurs 4605 016 0006, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 016 0005, platība 0,4763 ha. Nosacītā sākumcena – 4000 EUR, izsoles solis – 250 EUR. Izsole notiks 2021. gada 16. novembrī plkst. 10.45. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 400 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 15. novembrim plkst. 12.00. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi pieejami šeit>

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.dobele.lv, sadaļā „Izsoles”, vai Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.18.00; piektdienās līdz plkst.14.00). Tālr. uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams:
Dobeles novada Auces administrācija
Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads, LV-3708
Reģ. Nr. 90009116331
PVN Nr. LV90009116331
norēķinu konts LV86UNLA0050014275278
AS SEB Banka, UNLALV2X
norēķinu konts LV23HABA0551016927752
AS Swedbank, HABALV22
norēķinu konts LV40PARX0012447740001
AS Citadele banka, PARXLV22

12.10.2021.

Dobeles novada pašvaldība mutiskā izsolē 2021. gada 11. novembrī plkst 14.00 Tērvetes administrācijas sēžu zālē, “Zelmeņi”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā,

ar augšupejošu soli pārdos pašvaldības nekustamo īpašumu:

 • "Vinbergi", Bukaišu pagasts, Dobeles novads, kadastra numurs 4656 005 0175, sastāvošu no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 005 0169, kopējā zemes platība 0,27 ha, un uz tās atrodošām ēkām – skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4656 005 0086 001, katlu mājas, kadastra apzīmējums 4656 005 0086 005, un darbnīcas, kadastra apzīmējums 4656 005 006 010 .

Pieteikumu reģistrācija pie Tērvetes administrācijas lietvedes, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, no šī sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2021. gada 10. novembra plkst. 12.00. Nosacītā sākuma cena ir 36 800 EUR, nodrošinājuma summa ir 10% no izsoles sākuma cenas – 3680 EUR, izsoles solis – 500 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Tērvetes administrācijas lietvedes kabinetā, “Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, vai elektroniski Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26552303 (Tērvetes administrācijas vadītājs Māris Berlands).

Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams:
Tērvetes administrācija
reģistrācijas numurs 90001465562
AS SEB Banka, kods UNLALV2X konts LV98UNLA0006011130654
AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV55HABA0551020477861

Maksājuma mērķī jānorāda: „izsoles nodrošinājums „Vinbergi” , Bukaišu pagasts.
Nosolītā summa pircējam jāsamaksā divu mēnešu laikā no izsoles dienas.

04.10.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 10. novembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, 

ar augšupejošu soli pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 109” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0118, platība 0,0633 ha par sākumcenu 1350 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. novembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības nauda 135 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. marts. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 166” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0175, platība 0,0698 ha par sākumcenu 1850 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021.gada 8.novembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības nauda 185 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. marts. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 286” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0293, platība 0,1254 ha, kadastra apzīmējums 4646 012 0641 par sākumcenu 2950 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021.gada 8.novembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības nauda 295 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. marts. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 441” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0447, platība 0,0556 ha par sākumcenu 1450 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021.gada 8.novembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības nauda 145 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. marts. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 387” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0387, platība 0,0581 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0387) par sākumcenu 1850 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. novembrim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības nauda 185 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. marts. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17, Dobelē,  18. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 vai tīmekļa vietnē www.dobele.lv. Uzziņas pa tālruni 63723430 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

12.10.2021.

Dobeles novada pašvaldība mutiskā izsolē 2021. gada 4. novembrī plkst. 11.00 Tērvetes administrācijas sēžu zālē, “Zelmeņi”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā,

ar augšupejošu soli pārdos pašvaldības nekustamo īpašumu:

 • "Sanatorija 2" - 26, Tērvete, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, kadastra numurs 4688 900 0423, sastāvošu no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 16,6 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 1660/83420 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.

Pieteikumu reģistrācija pie Tērvetes administrācijas lietvedes, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads līdz 2021. gada 3. novembra plkst. 12.00. Nosacītā sākuma cena ir 410 EUR, nodrošinājuma summa ir 10 % no izsoles sākuma cenas – 41 EUR, izsoles solis – 40 EUR. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Tērvetes administrācijas  lietvedes kabinetā, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, vai elektroniski Tērvetes administrācijas tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26552303 (Tērvetes administrācijas vadītājs Māris Berlands). Informācija pa tālruņiem 63726012, 28389997 vai e-pastu: tervetesnd@tervetesnd.lv

Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams:
Tērvetes administrācija
reģistrācijas numurs 90001465562
AS SEB Banka, kods UNLALV2X konts LV98UNLA0006011130654
AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV55HABA0551020477861

Maksājuma mērķī jānorāda: „ izsoles nodrošinājums „Sanatorija 2” - 26”.
Nosolītā summa pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

27.08.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 13. oktobrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē,

ar augšupejošu soli pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • zemesgabalu Elektrības iela 4 Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4601 009 8502, platība 0,8765 ha (kadastra apzīmējums 4601 009 8502) par sākumcenu 33 485 EUR, solis 500,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. oktobrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3349 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • nekustamo īpašumu “Lejasstrazdi 2” Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr. 4660 005 0166, platība 0,09 ha un uz tā esošās divu stāvu dzīvojamās ēkas ar astoņiem dzīvokļu īpašumiem par sākumcenu 4420 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. oktobrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 442 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 174” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0174, platība 0,0861 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0174) par sākumcenu 2435 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. oktobrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 244 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

06.09.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 12. oktobrī plkst. 10.00 Auces administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā), Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā,

ar augšupejošu soli pārdos pašvaldības nekustamo īpašumu:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • 1. maija iela 1-2, Auce, Dobeles novads, kadastra numurs 4605 900 0600, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 16,3 m2 platībā un 163/2819 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemesgabala. Nosacītā sākumcena – 470 EUR, izsoles solis – 30 EUR. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 47 EUR Auces administrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 11. oktobrim plkst. 12.00. Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoļu noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.dobele.lv, sadaļā „Izsoles”, vai Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.18.00; piektdienās līdz plkst.14.00).

Tālrunis uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams:
Dobeles novada Auces administrācija
Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads, LV-3708
Reģ. Nr. 90009116331
PVN Nr. LV90009116331
norēķinu konts LV86UNLA0050014275278
AS SEB Banka, UNLALV2X
norēķinu konts LV23HABA0551016927752
AS Swedbank, HABALV22
norēķinu konts LV40PARX0012447740001
AS Citadele banka, PARXLV22
 

30.07.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 8. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē,

ar augšupejošu soli pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • zemesgabalu “Galenieki 74”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 006 0074, platība 0,0851 ha platībā (kadastra apzīmējums 4660 006 0074) par sākumcenu 2100,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 6. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 210,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 244” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0244, platība 0,0527 ha, kadastra apzīmējums (Nr. 4672 009 0244) par sākumcenu 1700,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 6. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 170,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
   

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

02.07.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 11. augustā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, 

ar augšupejošu soli pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • dzīvokli Nr.1 Lauku ielā 5 Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 49,2 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 492/8959 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4672 900 0190 par sākumcenu 2500,00 EUR, solis 500,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 9. augustam rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 250,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš -2021. gada 31. decembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.7 Bērzes ielā 14 Dobelē, Dobeles novadā, 79,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 798/8460 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3005 par sākumcenu 8000,00 EUR, solis 500,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 9. augustam rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu Veczemnieki 175” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0196, platība 0,0524 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0196) par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 9. augustam rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 160,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 218” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0238, platība 0,0388 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0238) par sākumcenu 1300,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 9. augustam rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 130,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Irbenāji” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 002 0247, platība 0,1336 ha (kadastra apzīmējums 4652 002 0247), par sākumcenu 3100,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 9. augustam rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 310,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. decembris. Uz zemesgabala atrodas Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas nenoskaidrotas piederības būves. Izsoles nosolītājam ir tiesības šīs būves nojaukt vai iegūt īpašumtiesības uz tām. Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

  ar lejupejošu soli pārdos:

 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha par sākumcenu 35 750 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 7. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3575 EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. jūlijs. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē, 19.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 vai tīmekļa vietnē www.dobele.lv. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

05.07.2021.

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija 2021. gada 6. augustā  plkst. 13.00, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā lielajā zālē 3. stāvā rīko atklātu mutisku izsoli apbūves tiesībai ar augšupejošu soli:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • zemesgabalam Spodrības ielā 8, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 46010098601, 3,103 ha platībā saules elektrostacijas izveidošanai, par sākumcenu 2000 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, solis 200 EUR, apbūves tiesības izlietošanas termiņš 30 gadi, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 16. augusts. Nosacījumi: būvniecības ieceres dokumentācijas ievietošana Būvniecības informācijas sistēmā līdz 2022. gada 31. decembrim, būvniecības uzsākšana ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. maijam, nodošana ekspluatācijā līdz 2024. gada 31. decembrim. Dalībniekiem līdz 2021. gada 30. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokuments par pašvaldības norēķinu bankas kontā AS SEB LV94UNLA0050014267180 vai AS Swedbankas LV28HABA0001402050427 samaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 50 EUR. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalam Lauku ielā 2, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra numuru 46010044402, 6,7458 ha platībā saules elektrostacijas izveidošanai, par sākumcenu 4000 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, solis 400 EUR, apbūves tiesības izlietošanas termiņš 30 gadi, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 16. augusts. Nosacījumi: būvniecības ieceres dokumentācijas ievietošana Būvniecības informācijas sistēmā līdz 2022. gada 31. decembrim, būvniecības uzsākšana ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. maijam, nodošana ekspluatācijā līdz 2024. gada 31. decembrim. Dalībniekiem līdz 2021. gada 30. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokuments par pašvaldības norēķinu bankas kontā AS SEB LV94UNLA0050014267180 vai AS Swedbankas LV28HABA0001402050427 samaksāto drošības naudu 400 EUR un dalības maksu 50 EUR. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

31.05.2021.

Dobeles novada pašvaldība 2021. gada 14. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā mutiskā izsolē pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

ar augšupejošu soli

 • dzīvokli Nr.24 Dārza ielā 1 Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 60,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 591/12263 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4680 900 0222 par sākumcenu 2200,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 220,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Daces” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 005 0162, kopplatība 1,83 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4672 005 0162 ar platību 0,59 ha un 4672 005 0163 ar platību 1,24 ha par sākumcenu 10 000,00 EUR, solis 500,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. augusts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 471” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0471, platība 0,1298 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0471)par sākumcenu 2800,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 280,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

17.06.2021.

2021. gada 7. jūlijā plkst. 15.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamo īpašumu nomas maksas tiesību izsole:

 • “Pokaiņi 295” , Krimūnu pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi pieejami šeit>

31.05.2021.

Izsoles noteikumi pieejami šeit> Grafiskais pielikums pieejams šeit>

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija 2021. gada 16. jūnijā plkst. 16.00, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā lielajā zālē 3. stāvā rīko atklātu mutisku izsoli apbūves tiesībai ar augšupejošu soli zemesgabala Brīvības ielā 11A, Dobelē, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu 46010032015 daļai 2918 m2 platībā publiskas autostāvvietas izveidei, par sākumcenu 300 EUR, solis 100 EUR, apbūves tiesības izlietošanas termiņš 20 gadi.

Dalībniekiem līdz 2021. gada 14. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokuments par pašvaldības norēķinu bankas kontā AS SEB LV94UNLA0050014267180 vai AS Swedbankas LV28HABA0001402050427 samaksāto drošības naudu 30 EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 29. jūnijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249, (pielikumā zemesgabala robežu plāns).

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

05.05.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā  mutiskā izsolē 2021. gada 9. jūnijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

ar augšupejošu soli

 • dzīvokli Nr.50 Priežu ielā 30 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 59,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 579/25578 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0624 par sākumcenu 3200,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 7. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 320,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Dzīvokļa apskates laiks  saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 144” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0153, platība 0,058 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0153) par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 7. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 160,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Galiņi” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4654 006 0004, platība 0,77 ha (kadastra apzīmējums 4654 006 0093) par sākumcenu 4200,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 7. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 420,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Bērzmalas” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 003 0071, platība 1,14 ha (kadastra apzīmējums 4660 003 0099) par sākumcenu 2500,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 7. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 250,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

ar lejupejošu soli

 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha par sākumcenu  35 750 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 7.j ūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības  naudu 3575 EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. jūlijs. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

08.04.2021.

2021. gada 21. aprīlī plkst. 15.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamo īpašumu nomas maksas tiesību izsole:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • Nedzīvojamā telpa (šķūnis) “Kodoli” Krimūnu pagastā nomas maksas tiesību izsole.
 • “Lauks aiz novadgrāvja” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.
 • Nedzīvojamās telpas “Liepziedi” Bikstu pagastā nomas maksas tiesību izsole.

 

31.03.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 12. maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 142” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0151, platība 0,0515 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0151), par sākumcenu 1400,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 10. maijam jāiesniedz pašvaldībā rakstisks iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 140,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. septembris.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 190” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0196, platība 0,0584 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0196), par sākumcenu 1400,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 10. maijam jāiesniedz pašvaldībā rakstisks iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 140,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. septembris.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 260” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0267, platība 0,1358 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0640), par sākumcenu 2800,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 10. maijam jāiesniedz pašvaldībā rakstisks iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 280,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. septembris.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 44” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0044, platība 0,0705 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0044), par sākumcenu 1800,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 10. maijam jāiesniedz pašvaldībā rakstisks iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 180,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. septembris.

Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

12.03.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 21. aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, 3.stāvā, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

AR LEJUPEJOŠU SOLI

Izsoles noteikumi pieejami šeit>

 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha, par sākumcenu 35 750 EUR, solis 3000 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 19. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3575 EUR un dalības maksu 50 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. maijs.
  Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Ružas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 005 0052, platība 33,14 ha, par sākumcenu 82875 EUR, solis 5000 EUR. Uz zemesgabala atrodas 2009. gadā slēgta un rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve “Lemkini”, kurai uzturēšana un vides stāvokļa monitorings ir jāveic līdz 2028. gadam atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām un izstrādātajai monitoringa programmai, t. sk. veicot pazemes ūdeņu monitoringu četros gruntsūdens novērošanas urbumos, slēdzot līgumu ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru.
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 19. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 8288 EUR un dalības maksu 50 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. maijs.
  Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19.kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

26.02.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2021. gada 14. aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

Izsoles noteikumi pieejami šeit.

 • dzīvokli Nr.1 Robežu ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā, 40,5 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 405/1627 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3001, par sākumcenu 2000,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstveida pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.3 Robežu ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā, 45,6 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 456/1627 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3002, par sākumcenu 1900,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstveida pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 190,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris.  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 Robežu ielā 7, Dobelē, Dobeles novadā, 34 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 340/1627 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3000, par sākumcenu 1700,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstveida pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 170,00 EUR un dalības maksu 20,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu Ķirpēnu iela 15A Ķirpēnos, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 010 0311, platība 0,1147 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0308) par sākumcenu 2500,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstveida pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 250,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Galenieki 143” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4660 006 0143, platība 0,0511 ha (kadastra apzīmējums 4660 006 0143), par sākumcenu 1400,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz rakstveida pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 140,00 EUR un dalības maksu 40,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

01.02.2021.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 10. martā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, 3.stāvā, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

AR LEJUPEJOŠU SOLI

Izsoles noteikumi pieejami šeit.

 • zemesgabalu “Dzeguzes” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0127, platība 50,06 ha, par sākumcenu 156 000 EUR, solis 10 000 EUR. Dalībniekiem līdz 2021.gada 8. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 15 600 EUR un dalības maksu 50 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha, par sākumcenu 35 750 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3575 EUR un dalības maksu 50 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Maliņas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0130, platība 39,71 ha, par sākumcenu 110 500 EUR, solis 10 000 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 11 050 EUR un dalības maksu 50 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Kārkli” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0129, platība 41,48 ha, par sākumcenu 171 925 EUR, solis 10 000 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 17 193 EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Ružas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 005 0052, platība 33,14 ha, par sākumcenu 82875 EUR, solis 5000 EUR. Uz zemesgabala atrodas 2009. gadā slēgta un rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve “Lemkini”, kurai uzturēšana un vides stāvokļa monitorings ir jāveic līdz 2028. gadam atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām un izstrādātajai monitoringa programmai, t.sk. veicot pazemes ūdeņu monitoringu četros gruntsūdens novērošanas urbumos, slēdzot līgumu ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 8288 EUR un dalības maksu 50 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
   

AR AUGŠUPEJOŠU SOLI

 • dzīvokli Nr.7 Bērzes ielā 14, Dobelē, Dobeles novadā, 79,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 798/8460 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3005, par sākumcenu 8000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800 EUR un dalības maksu 30 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
   

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

30.12.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 10. februārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu Sanatorijas iela 18 Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4601 016 6110, platība 1187 kv.m., par sākumcenu 7500,00 EUR, solis 500,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. februārim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 750,00 EUR un dalības maksu 50,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 125” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0637, platība 1627 kv.m. (kadastra apzīmējums 4646 012 0639), par sākumcenu 2800,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. februārim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 280,00 EUR un dalības maksu 30,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 149” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0158, platība 1764 kv.m. (kadastra apzīmējums 4646 012 0638), par sākumcenu 3300,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. februārim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 330,00 EUR un dalības maksu 30,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts.
 • zemesgabalu  “Pokaiņi 127” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0127, platība 0,0591 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0127), par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. februārim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 160,00 EUR un dalības maksu 30,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts.
 • zemesgabalu  “Galenieki 111” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 006 0111, platība 0,0618 ha (kadastra apzīmējums 4660 006 0111), par sākumcenu 1400,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2021. gada 8. februārim rakstveidā pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 140,00 EUR un dalības maksu 30,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts.

  Informācija par zemesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
  Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19.kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

27.11.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2021. gada 13. janvārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.5 Tērvetes ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, 14,8 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 148/1322 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4601 900 2982, par sākumcenu 1250,00 EUR, solis 100,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. janvārim rakstiski jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 125,00 EUR un dalības maksa 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 “Kūlēs”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 30,4 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 304/1967 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4668 900 0243, par sākumcenu 300,00 EUR, solis 100,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. janvārim rakstiski jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 30,00 EUR un dalības maksa 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.2 “Ezermaļos”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 43,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 436/1573 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4642 900 0258, par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. janvārim rakstiski jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • nekustamo īpašumu “Kalniņi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4642 003 0109, kas sastāv no zemesgabala 0,35 ha platībā, kadastra apzīmējums 4642 003 0176, un uz tā esošo četru būvju īpašuma par sākumcenu 3500,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2021. gada 11. janvārim rakstiski jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00 EUR un dalības maksa 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 30. aprīlis. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

30.10.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 9. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.12 Priežu ielā 9, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 92,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 926/8514 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4646 900 0612 par sākumcenu 4800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 480,00 EUR un dalības maksa 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Dzīvokļa apskates laiks  saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463. 
 • dzīvokli Nr.17 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 31,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 294/12155 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4680 900 0216 par sākumcenu 1300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 130,00 EUR un dalības maksa 20,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Dzīvokļa apskates laiks  saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463. 
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 292” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0299, platība 0,0594 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0299) par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00 EUR un dalības maksa 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 222” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0242, platība 0,0961 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0398) par sākumcenu 2100,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 210,00 EUR un dalības maksa 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Zenteņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 005 0067, platība 2,35 ha par sākumcenu 13400,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1340,00 EUR un dalības maksa 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 70” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0070, platība 0,0622 ha, kadastra apzīmējums 4672 009 0070 par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00 EUR un dalības maksa 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • nekustamo īpašumu "Rosmes" Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no  zemesgabala, ar kadastra Nr. 4680 003 0240, platība 1,0754 ha, kadastra apzīmējums 4680 003 0239 un uz tā esošajām trīs būvēm par sākumcenu 5000,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.decembrim rakstveidā jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 500,00 EUR un dalības maksa 40,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021.gada 31.marts. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

20.11.2020.

2020. gada 2. decembrī plkst. 15.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamo īpašumu nomas maksas tiesību izsoles:

 • “Lauks aiz novadgrāvja” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.

 Izsoles paziņojums un noteikumi "Lauks aiz novadgrāvja"  

 • “Pretī Sprīdīšiem” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Pretī Sprīdīšiem" 

 • “Saimn.ēka Skujiņas” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Saimn. Ēka Škujiņas” 

 • “Nierīšu lauks” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Nierīšu lauks" 

 • “Aiz Jakšpēteriem” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Aiz Jakšpēteriem" 

 • “Peles” Zebrenes pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Peles" 

 • Nedzīvojamā telpa “Radziņi” Krimūnu pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi "Radziņi" 

 

29.09.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 11. novembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.1 Gardenes ielā 21, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 29,9 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 299/1457 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0614, par sākumcenu 600,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. novembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 60,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 Gardenes ielā 21, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 45,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 456/1457 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0616, par sākumcenu 800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. novembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 80,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.1 “Ģīgumos 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 33 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 330/1631 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4652 900 0314, par sākumcenu 700,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. novembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 70,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 “Ģīgumos 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 37,8 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 378/1631 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4652 900 0312, par sākumcenu 700,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. novembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 70,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada 31. marts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

13.10.2020.

2020. gada 21. oktobrī plkst. 15.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamo īpašumu nomas maksas tiesību izsoles:

 

14.09.2020.

2020. gada 23. septembrī plkst. 16.00 Dobelē, Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, mazajā zālē notiks nedzīvojamo telpu Tērvetes ielā 10, Dobelē, nomas maksas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija.

Izsoles noteikumi un paziņojums šeit>

Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā, (zvanot pa tel. 29148575) Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 22. septembrim, plkst. 17.00.

 

28.08.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 14. oktobrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr. 18 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 69,3 kv.m.platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 657/13648 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, kadastra numurs 4680 900 0215 par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 12.oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks  saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 •  zemesgabalu “Veczemnieki 177” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0198, 0,0699 ha platībā par sākumcenu 1800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 12.oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 180,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 123” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0123, 0,1154 ha platībā par sākumcenu 2300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 12.oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 230,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 290” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0290, 0,1170 ha platībā par sākumcenu 2300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 12.oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 230,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

14.08.2020.

2020. gada 26. augustā plkst. 16.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamā īpašuma Pokaiņi 464 Krimūnu pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija Brīvības ielā 15, Dobelē, mazajā zālē.

Izsoles paziņojums un noteikumi Pokaiņi 464. 

Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā, (zvanot pa tel. 29148575) Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 25. augustam, plkst. 17.00.

 

03.08.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 16. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu “Dzeguzes” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0127, platība 50,06 ha par sākumcenu  156 000,00 EUR, solis 2000,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 15600,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha par sākumcenu  35750,00 EUR, solis 2000,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 3575,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Maliņas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0130, platība 39,71 ha par sākumcenu  110500,00 EUR, solis 2000,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 11050,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu  “Kārkli” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 001 0129, platība 41,48 ha par sākumcenu  171925,00 EUR, solis 2000,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 17193,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Ružas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 005 0052, platība 33,14 ha par sākumcenu  82875,00 EUR, solis 2000,00 EUR.. Uz zemesgabala atrodas 2009.gadā slēgta un rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve “Lemkini”, kurai  uzturēšana un vides stāvokļa monitorings ir jāveic līdz 2028. gadam, atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām un izstrādātajai monitoringa programmai, t.sk. veicot pazemes ūdeņu monitoringu četros gruntsūdens novērošanas urbumos, slēdzot līgumu ar Latvijas vides, ģeoloģijas  un meteoroloģijas centru. Dalībniekiem līdz 2020.gada 14.septembrim pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 8288,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Dobelē, Brīvības ielā 17, 19. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas pa tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

03.08.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 9. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.11 Priežu ielā 3 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 73,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 730/8598 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4646 900 0610 par sākumcenu 2000,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks  saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463. Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  19.kabinetā darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.
 • dzīvokli Nr.4 “Bastardos” Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 70,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 707/4658 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4652 900 0310 par sākumcenu 5600,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 560,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.7 Brīvības ielā 9 Dobelē, Dobeles novadā, 50,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 506/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4601 900 2974 par sākumcenu 3100,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.19 “Ziedugravās 5” Naudītē, Nausdītes pagastā, Dobeles novadā, 93,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 930/17149 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4680 900 0165 par sākumcenu 3300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 330,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.14 “Sprīdīšos” Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 34,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 340/14238 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  kadastra numurs 4698 900 0084 par sākumcenu 750,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 75,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemes starpgabalu “Pienava” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 002 0170, platība 0,65 ha par sākumcenu 2700,00 EUR, solis 100,00 EUR, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 270,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemes starpgabalu Pārupes iela 6A Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4601 011 4621, platība 0,0229 ha par sākumcenu 2200,00 EUR, solis 100,00 EUR, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 220,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Mežansi” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 005 0020, platība 0,4335 ha, kadastra apzīmējums 4652 005 0521  par sākumcenu 5000,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020.gada 7.septembrim personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 500,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  19. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas pa tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

29.06.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 19. augustā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 182” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46462 012 0189, 0,0591 ha platībā par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabaluJaunzemnieki 217” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46462 012 0223, 0,062 ha platībā par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 251” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0258, 0,0599 ha platībā par sākumcenu 1500,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 177” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0198, 0,0699 ha platībā par sākumcenu 1800,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 180,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Liepāres” Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 006 0256, 0,0486 ha platībā (kadastra apzīmējums 4652 006 0255) par sākumcenu 1000,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 100,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 325” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 0325, 0,0671 ha platībā par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 17. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

28.05.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 22. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.3 Robežu ielā 13, Dobelē, Dobeles novadā, 35,9 m² platībā, un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 359/1401 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3008, par sākumcenu 3000,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 20. jūlijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 300,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

21.05.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 15. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu “Dzeguzes” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 001 0127, platība 50,06 ha, par sākumcenu 192 000,00 EUR, solis 1000,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 19200,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 001 0120, platība 16,8 ha, par sākumcenu 44 000,00 EUR, solis 1000,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 4400,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Maliņas” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 001 0130, platība 39,71 ha, par sākumcenu 136 000,00 EUR, solis 1000,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 13600,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Kārkli” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 001 0129, platība 41,48 ha, par sākumcenu 211 600,00 EUR, solis 1000,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 21160,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Ružas” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 005 0052, platība 33,14 ha, par sākumcenu 102 000,00 EUR, solis 1000,00 EUR.
  Uz zemesgabala atrodas 2009. gadā slēgta un rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve “Lemkini”, kuras uzturēšana un vides stāvokļa monitorings ir jāveic līdz 2028. gadam atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām un izstrādātajai monitoringa programmai, t.sk. veicot pazemes ūdeņu monitoringu četros gruntsūdens novērošanas urbumos, slēdzot līgumu ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. jūlijam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos izsolē un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 10200,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 31. augusts. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, 19. kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

15.06.2020.

2020. gada 30. jūnijā plkst. 16.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamā īpašuma Pokaiņi Nr.359, Krimūnu pagastā nomas maksas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija Brīvības ielā 15, Dobelē, mazajā zālē.
Izsoles paziņojums un noteikumi Pokaiņi Nr.359 
Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā, (zvanot pa tel. 29148575) Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 18. februārim, plkst. 17.00.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

29.04.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 10. jūnijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.7 Bērzes ielā 14, Dobelē, Dobeles novadā, 79,8 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 798/8460 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas,  kadastra numurs 4601 900 3005, par  sākumcenu 8000,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 8. jūnijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 800,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.2 Brīvības ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā, 51,9 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 519/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4601 900 2963, par sākumcenu 3000,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 8. jūnijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 300,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.5 Brīvības ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā, 33,5 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 335/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4601 900 2965, par sākumcenu 2300,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 8. jūnijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 230,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu Skolas iela 4A Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4672 005 0175, platība 0,3 ha, par sākumcenu 4200,00 EUR, solis 100,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 8. jūnijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 420,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2020. gada 30. septembris.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

31.03.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 20. maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.2 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 30,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 301/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0270 par sākumcenu 350,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889 iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 35,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 34,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 341/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0269 par sākumcenu 350,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 35,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.10 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 48,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 484/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0268 par sākumcenu 500,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.11 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 13,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 138/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0273 par sākumcenu 150,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 15,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.12 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 76,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 763/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0267 par sākumcenu 800,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 80,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. oktobrim. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.13 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 47,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 407/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0272 par sākumcenu 500,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.17 “Bērzbeķē” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, 41,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 418/7296 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4660 900 0274 par sākumcenu 450,00 EUR, solis 10,00 EUR. Dzīvojamā māja 1998. gada 16. decembrī ar Nr. 4889  iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzbeķes muižas apbūve” sastāvā. Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2019. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu aizliegt dzīvojamo māju ekspluatēt līdz bīstamības novēršanai. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 45,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 30. jūnijam. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • nekustamo īpašumu “Vanadziņi” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala 2030 m2 paltībā  un uz tā esošās ēkas – katlu mājas, ar kadastra Nr. 4660 005 0111  par sākumcenu 3100,00 EUR, solis 100,00 EUR. 
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 18. maijam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. augustam. Informācija par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  19.kabinetā darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”,  kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

02.03.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 15. aprīlī  plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.20 Dārza ielā 1, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 33,0 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 309/12263 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,  kadastra numurs 4680 900 0213, par sākumcenu 1000,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 100,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. augusts.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Gaismas” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 001 0206, platība 0,4996 ha, par sākumcenu 3300,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 330,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. decembris.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu starpgabalu “Jurģīši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 003 0093, platība 1900 m² par sākumcenu 2300,00 EUR, solis 100,00 EUR, zemesgabala pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 230,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. decembris. 
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
NMK 90009115092
norēķinu konts LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Norēķinu konts LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

 

03.02.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2020. gada 11. martā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.30 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 49,1 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 470/25619 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4646 900 0588, par sākumcenu 2000,00 EUR, solis 50,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. martam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš līdz 2020. gada 31. oktobrim.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Sirdskalni” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4642 001 0080, platība 6,7 ha par sākumcenu 40000,00 EUR, solis 1000,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2020. gada 9. martam personīgi jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 4000,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš līdz 2020. gada 31. decembrim. 
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

07.02.2020.

2020. gada 19. februārī plkst. 16.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamā īpašuma “Atpūtas” Bērzes pagastā nomas maksas tiesību izsole.
Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija Brīvības ielā 15, Dobelē, mazajā zālē.
Izsoles paziņojums un noteikumi "Atpūtas" 
Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā, 209. kabinetā (2.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 18. februārim, plkst. 17.00.

 

02.01.2020.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 12. februārī  plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr. 12 Muldavas ielā 6 Dobelē, Dobeles novadā, 27,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 273/6012 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, kadastra Nr. 4601 900 2987 par sākumcenu 4000,00 EUR, solis 200,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 10. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 400,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. decembris. Dzīvokļa apskates laiks   saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini , zvanot 63722463.
 • zemesgabalu Galenieki 37” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4660 006 0037, platība 0,0439 ha, par sākumcenu 1300,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 10. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 130,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. maijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 199” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 011 0219, platība 0,1568 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0395), par sākumcenu 2800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 10. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 280,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. maijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu Stariņi” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 008 0363, platība 2,34 ha (kadastra apzīmējums 4646 008 0464), par sākumcenu 9500,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz2020. gada 10. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 950,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. maijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

29.11.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2020. gada 15. janvārī, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • zemesgabalu “Smilgas” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4672 005 0325, platība 1325 kv.m. (kadastra apzīmējums 4672 005 0259) par sākumcenu 850,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2020. gada 13. janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 85,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. maijam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

19.12.2019.

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija atklātā izsolē 2020. gada 3. janvārī, plkst. 11:00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, organizē nomas tiesību izsoli:

 • nedzīvojamo telpu “Krimūnu skolā”, Krimūnu pagastā, 48.5 m2 platībā, nomas tiesību izsole.

Izsoles paziņojums un noteikumi
Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā 209. kabinetā (2. stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2020. gada 2. janvārim plkst. 17.00.

 

01.11.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 11. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.9 Draudzības ielā 3, Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 244/2806 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kā arī 30/445 domājamās daļas no būves – šķūņa, kadastra numurs 4642 900 0254, par sākumcenu 750,00 EUR, solis 50,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 75,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.5 Tērvetes ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, 14,8 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 148/1322 daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4601 900 2982, par sākumcenu 1250,00 EUR, solis 50,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 125,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 356” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 012 0361, platība 0,0649 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0361) par sākumcenu 1700,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 170,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 33” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 011 0054, platība 565 m² (kadastra apzīmējums 4646 011 0054) par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 62” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4672 009 0420, platība 667 m² (kadastra apzīmējums 4672 009 0062) par sākumcenu 1900,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu Pokaiņi 339” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4672 009 0423, platība 0,1471 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0424) par sākumcenu 3100,00 EUR, solis 100,00 EUR.
  Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
  Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

30.09.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 13. novembrī, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.4 “Pavasaros”, Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 55,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 556/6587 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4684 900 0071, par sākumcenu 1950,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 195,00 euro un dalības maksa 15,00 euro, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.2 “Ezerniekos”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 20,4 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 204/1531 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, klēts, pagraba un zemes, kadastra Nr.4680 900 0188, par sākumcenu 300,00 euro, solis 10,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 30,00 euro un dalības maksa 15,00 euro, nosolītā pirkuma maksa pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļu, zvanot 63707249.
 • dzīvokli Nr.30 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 49,1 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 470/25619 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4646 900 0588, par sākumcenu 2000,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 euro un dalības maksa 50,00 euro, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • nekustamo īpašumu Gardenes iela 11 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala 700 m² platībā un uz tā esošās dzīvojamās mājas 74,3 m² platībā, kadastra Nr.4646 001 0095, par sākumcenu 4200,00 euro, solis 100,00 euro.Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 420,00 euro un dalības maksa 30,00 euro, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • nekustamo īpašumu “Dēliņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 001 0071, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0071 0,57 ha platībā un uz tā esošās dzīvojamās mājas ar kopplatību 73,6 m² un klēts, par sākumcenu 2900,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 290,00 euro un dalības maksa 30,00 euro, nosolītā pirkuma maksa pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļu, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

21.10.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 30. oktobrī, plkst. 17.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē:

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu „Vecā skola”, Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā nomas tiesību izsoles noteikumi

Vispārīgie noteikumi

1. Ar šiem noteikumiem tiek noteikta Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu „Vecā skola” Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.46840040179, platība 18,3 m2, nomas tiesību (turpmāk tekstā – Izsoles objekts) atklātā izsole vairāksolīšanā.

Īpašie noteikumi

2. Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), Brīvības ielā 15, Dobelē, mazajā zālē, 2019.gada 30.oktobrī, plkst. 17.00, saskaņā ar šiem noteikumiem.
3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Maksāšanas līdzeklis – euro.
4. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar objekta nomas tiesības izsoles noteikumiem, kā arī ar izsoles objekta faktisko stāvokli. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz izsoles organizētājs.
5. Izsoles pretendents pēc reģistrācijas izsolei nav tiesīgs celt pretenzijas par izsoles objekta faktisko stāvokli.
6. Izsoles dalībnieku reģistrācija.
7. Par izsoles dalībniekiem var reģistrēt fiziskas un juridiskas personas, saskaņā ar šiem   noteikumiem.
8. Izsoles dalībniekus reģistrē Dobeles novada pašvaldībā 210. kabinetā (2.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē, līdz 2019.gada 29.oktobrim plkst. 17.00. Reģistrācijas laikā interesenti ir tiesīgi iepazīties ar izsoles noteikumiem.
9. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāiemaksā izsoles dalības maksa 10 EUR (desmit euro) un drošības nauda 30 EUR (trīsdesmit euro) apmērā.  Izsoles dalībmaksas iemaksa ir veicama Dobeles novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar rēķinu LV 94 UNLA  0050014267180, AS SEB bankas Dobeles filiālē vai LV28 HABA 0001 4020 50427, AS Swedbank Dobeles filiālē.
10. Personām, kuras vēlas reģistrēties par izsoles dalībniekiem, jāiesniedz pieteikums, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments. Nepieciešamās ziņas par pretendentu tiks iegūtas no Uzņēmumu reģistra  un Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes. Bet juridiskai personai no SIA Firmas.lv un Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes.
11. Izsoles dalībniekus reģistrē izsolei, norādot šādas ziņas:
      11.1. juridiskas personas reģistrācijas numuru un datumu;
      11.2. fiziskas personas vārdu un uzvārdu;
      11.3. adresi.
12.  Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas kartiņu, kurā ir šādi rekvizīti:
       12.1. dalībnieka kārtas numurs;
       12.2. dalībnieka vārds un uzvārds;
       12.3. atzīme par izsoles dalības maksas samaksu;
       12.4. izsoles vieta un laiks;
        12.5. izdošanas datums un reģistratora paraksts.
 13.  Izsoles dalībniekam nedrīkst būt nodokļu vai nomas maksas  parāds.
 14. Izsoles organizētājs nav tiesīgs līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par izsoles pretendentiem.    

Izsoles procedūra

 15.  Izsole var notikt, ja uz to ir reģistrējies vismaz  viens izsoles pretendents.
 16. Atklājot izsoli pretendents uzrāda reģistrācijas kartiņu.
 17. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, samaksātā dalības maksa un drošības nauda netiek atmaksāta.
 18. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētiem dalībniekiem, tad izsoles vadītājs izsoli atliek uz vienu stundu.
 19. Izsoles gaita tiek protokolēta.
 20. Izsoles norise:
       20.1. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, raksturo izsoles objektu, paziņo izsoles objekta nomas maksas sākumcenu, kompensējamo sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas attiecināma uz objektu, kā arī izsoles soli.
       20.2. Dalībniekiem solīšana atļauta tikai pa vienam izsoles solim.
       20.3. Izsoles objekta nomas maksas sākumcena ir 13 EUR (trīspadsmit euro) mēnesī.
       20.4. Izsoles solis  ir 1 EUR (viens euro).
       20.5. Vienreizējais maksājums par objekta novērtējumu 50 EUR (piecdesmit euro).
       20.6. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegūt izsoles objekta nomas tiesības par izsoles sākumcenu.
       20.7. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ reģistrācijas kartiņu. Katrs šāds solījums ir izsoles dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsoles objekta nomas tiesību iegūšanas cenu par noteikto soli. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo  augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā piesitiena izsoles objekta nomas tiesība  pieder personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu.
      20.8. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi pacēluši solīšanas kartes, nosolot cenu, tad izsoles vadītājs nosaka izsoles uzvarētāju ar izlozes palīdzību, gadījumā, ja nākošajā solī nesola neviens dalībnieks.
      20.9. Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks, tad viņš atzīstams par izsoles uzvarētāju, ja ir solījis vismaz vienu soli.
      20.10. Dalībnieka personas dati un nosolītā cena tiek ierakstīta protokolā.

Norēķins par nosolīto nomas tiesību

21. Izsoles uzvarētājam, kas nosolījis nomas tiesību, 10 dienu laikā pēc izsoles jāsamaksā vienreizējais maksājums par objekta novērtējumu un jānoslēdz telpu nomas līgums.
22. Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta nomas maksā.
23. Ja izsoles uzvarētājs 21.punktā norādītajā termiņā nav parakstījis telpu nomas līgumu, izsoles organizētājs pieņem lēmumu, ka izsoles uzvarētājs zaudē nosolītās nomas tiesības uz objektu. Dalības maksu un drošības naudu šim dalībniekam neatmaksā. Šajā gadījumā par izsoles uzvarētāju atzīst to izsoles dalībnieku, kurš apliecinājis gatavību nomas tiesības iegūt par iepriekšējo augstāko cenu.
24. Izsoles dalībniekam, kas nav nosolījis objekta nomas tiesību, drošības nauda tiek atmaksāta.

Izsoles rezultātu apstiprināšana

25. Izsoles rezultātu apstiprina Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija.
 

Nenotikušas izsoles un spēkā neesošas izsoles

26. Izsole uzskatāma par nenotikušu:
      26.1. Ja informācija par izsoli nav bijusi publicēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus;
      26.2. Ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta dalībnieka piedalīšanās izsolē vai  nepamatoti vai kļūdaini noraidīts kāds pārsolījums;
      26.3. Ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt dalībnieku no piedalīšanās izsolē;
      26.4. Ja dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, nekā rakstīts reģistrācijas apliecībā un izsoles noteikumos.
27. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem izsoles organizētājs. Izsoles organizētājs nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Paziņojums

„Par nekustamā īpašuma nomas maksas izsoli"

Paziņojuma publicēšanas datums: 21.10.2019.

Nomas izsoles objekta raksturojums

 

Nekustamā īpašuma nosaukums

„Vecā skola”

Nekustamā īpašuma adrese

Penkule, Penkules pagasts, Dobeles novads

Nekustamā īpašuma veids

nedzīvojamā telpa 18,3 m2

Kadastra numurs

Kadastra apzīmējums

46840040179

46840040179001001

Nomas līgumā paredzētais izmantošanas veids

komercdarbība

Nomas līguma termiņš

5 gadi

Nomas maksas izsoles nosacījumi: 

Izsoles objekta nomas maksas sākumcena, nomas maksa mēnesī EUR (papildus PVN)

13 EUR

Izsoles solis, nomas maksai mēnesī EUR

1  EUR

 

Vienreizējais maksājums par objekta novērtējumu

50 EUR

Objekta tirgus nomas maksas vērtība mēnesī

13 EUR  

Nomas maksas izsoles organizācija: 

Reģistrācijas vieta

Dobeles novada pašvaldībā 209 kabinetā (2.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē

Reģistrācijas termiņš

Līdz 2019.gada 29.oktobrim, plkst.17.00

Izsoles vieta

Dobeles novada pašvaldībā 201.kabinetā (2.stāvā) Brīvības ielā 15, Dobelē

Izsoles norises laiks

2019.gada 30.oktobrī, plkst.17.00

Izsoles organizators

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija

02.09.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 16. oktobrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.2 Dārza ielā 2, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 74,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 746/12084 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4652 900 0218, par sākumcenu 2650,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 265,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR.
 • dzīvokli Nr.2 “Mušās 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 28,0 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 280/1065 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4652 900 0186, par sākumcenu 450,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 45,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR.
 • nedzīvojamo telpu Nr.38 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 13,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 136/23350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, kadastra Nr.4652 900 0303, par sākumcenu 400,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 40,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR.
 • dzīvokli Nr.1 “Magonēs”, Bikstos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 78,7 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 787/12838 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4654 900 0119, par sākumcenu 2800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 280,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 565” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0572, 0,1251 ha platībā par sākumcenu 2700,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 270,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
 
01.03.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 10. aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē  pārdos:

 • dzīvokli Nr.25 Bērzes ielā 13, Dobelē, Dobeles novadā 57,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 571/26022 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas Nr.4601 004 4423 008 025) par   sākumcenu 10200,00 euro, solis 500,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1020,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 101”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0632) 0,1202 ha platībā par  sākumcenu 2600,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 260,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 253”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0260) 0,0579 ha platībā par  sākumcenu 1600,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 567”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0574) 0,1228 ha platībā par  sākumcenu 2600,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 260,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 586”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0596) 0,0579 ha platībā par  sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

31.01.2019.

Dobeles novada pašvaldība 2019.gada 13.martā, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē pārdod:

 • nekustamo īpašumu “Puķukalni”, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no 2 dzīvokļu dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un zemesgabala 0,57 ha platībā (kadastra Nr. 46460080208) par sākumcenu 15000,00 euro, solis 500,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1500,00  euro un dalības maksa 50,00 euro.
   
 • zemesgabalu “Pokaiņi 487”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46720090487, 0,0734 ha platībā par sākumcenu 2100,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 210,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu “Pokaiņi 318”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46720090318, 0,0583 ha platībā par sākumcenu 1800,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 180,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabala “Tornis”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46680030750, platībā 0,0257 ha platībā ( kadastra apzīmējums 46680030746) par sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

21.12.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 13. februārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.81 Jāņa Čakstes ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā, 51,4 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 514/52191 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas Nr.4601 013 4103 001 081) par sākumcenu 8800,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 880,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • dzīvokli Nr.1 Robežu ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, 43,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 436/1526 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.4601 900 2319 par sākumcenu 2800,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 280,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • dzīvokli Nr.5 “Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 32,5 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 325/2609 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un kūts (identifikācijas Nr.4654 05 0041 001 005) par sākumcenu 600,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 60,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabalu “Pokaiņi 337” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, (kadastra Nr. 4672 009 0337) 0,147 ha platībā par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu Kooperācijas iela 9D Dobelē, Dobeles novadā, (kadastra Nr. 4601 005 6708) 1110 m² platībā par sākumcenu 5100,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 510,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
 
05.12.2018.

Dobeles novada pašvaldība 2019.gada 16.janvārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē pārdod:

 • dzīvokli  Nr.1 Priežu ielā 1, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 58,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 588/8639 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0075 001 001) par sākumcenu 2500,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 14.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 250,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu „Jaunainavas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4668 003 0748) 0,1471 ha platībā (kadastra apzīmējums 4668 003 0743) par sākumcenu 2200,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 14.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 220,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu Kooperācijas iela 13B Dobelē, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4601 005 6821) 2141 kv.m. platībā par sākumcenu 9500,00 euro, solis 300,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 14.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 950,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

29.10.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 12. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.2 Brīvības ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā 51,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 519/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 002 1909 001 002) par sākumcenu 3100,00 euro, solis 50,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • dzīvokli Nr.8 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā 40,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 401/12155 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4680 005 0051 001 008) par sākumcenu 1500,00 euro, solis 50,00 euro
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

 • dzīvokli Nr.1 “Aptieka”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 21,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 215/2500 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4672 005 0210 001 001) par sākumcenu 900,00 euro, solis 50,00 euro
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 90,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 560” Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4646 012 0567) 0,1542 ha platībā par sākumcenu 3700,00 euro, solis 100,00 euro
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 370,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Gardene 1 masīva Nr.23”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4646 001 0166) 0,14 ha platībā par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro. 
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Pokaiņi 200”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4672 009 0200) 0,065 ha platībā par sākumcenu 1900,00 euro, solis 100,00 euro. 
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Pokaiņi 201”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4672 009 0201) 0,0674 ha platībā par sākumcenu 1900,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Pokaiņi 337”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4672 009 0337) 0,147 ha platībā par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
03.10.2018.
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 14. novembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:
 • dzīvokli  Nr.51 Muldavas ielā 10, Dobelē, Dobeles novadā, 37,2 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 372/26964 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 003 2013 001 051) par sākumcenu 6800,00 euro, solis 300,00 euro
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 680,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 562” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0569, platība 0,1236 ha, par sākumcenu 3200,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 320,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu „Lejnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 002 0024, platība 0,8 ha, par sākumcenu 4800,00 euro, solis 100,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 480,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu Kooperācijas iela 13B Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4601 005 6821, platība 2141 m², par sākumcenu 9500,00 euro, solis 300,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 950,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • nekustamo īpašumu “Tornīši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr. 4660 005 0298 0,2654 ha platībā, un inženierbūves - ūdenstornis par sākumcenu 2000,00 euro, solis 200,00 euro.
  Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

27.07.2018.
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 12. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:
 • dzīvokli Nr.3 “Kaķenieki 1”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 20,6 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 206/2177 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, identifikācijas Nr. 4642 001 0198 001 003, par sākumcenu 500,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 10. septembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu „Robežnieki” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4680 002 0058, 3,34 ha platībā par sākumcenu 4900,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 10. septembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 490,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
 
29.06.2018.
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 15. augustā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:
 • dzīvokli  Nr.3 Gardenes ielā 23, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 28,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 287/1475 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0083 001)  par sākumcenu 500,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 13. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu – starpgabalu „Mazdārziņi” Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4684 004 0226, platība 0,1731 ha platībā, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības, par sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 13. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • nekustamo īpašumu „Veclēpes” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4698 001 0064, 0,84 ha platībā, kas sastāv no dzīvojamās mājas un zemesgabala par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 13. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

01.06.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 11. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē,  pārdos:

 • dzīvokli  Nr.26 “Sprīdīšos” Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 34,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 344/14238 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.4698 900 0017) par sākumcenu 900,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 9. jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 90,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu - starpgabalu „Alfas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 003 0133, 0,28 ha platībā, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības, par sākumcenu 2500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 9. jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 250,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu „Lāsītes” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4654 006 0250, platība 0,6091 ha par sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 9. jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

04.04.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 9. maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli  Nr.14 Priežu ielā 2, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 76,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 769/14066 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4646 001 0104 001 014) par  sākumcenu 3200,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 7.maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 320,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • dzīvokli Nr.2 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 22,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 225/12155 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4680 005 0051 001 002) par  sākumcenu 1000,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 7. maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 100,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu “Kvieši” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4642 001 0236, platība 2,95 ha par  sākumcenu 15500,00 euro, solis 250,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 7. maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1550,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.