?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles pagasts

Pagasta pārvalde

Adrese: "Gaismiņas", Aizstrautnieki, Dobeles novads, LV - 3701
Tālr. 63700127; 27238211
E - pastsdobeles@dobele.lv

Darba laiks:
Pirmdien:   08.00 - 12.00  Lejasstrazdos
                   13.00 - 17.00  Aizstrautniekos
Otrdien:     08.00 - 17.00  Aizstrautniekos
Trešdien:   08.00 - 12.00  Aizstrautniekos
                   13.00 - 16.00  Lejasstrazdos
Ceturtdien:  08.00 - 17.00  Aizstrautniekos
Piektdien:    08.00 - 16.00  Aizstrautniekos

Pusdienas pārtraukums no 12.00 - 13.00

 

 

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņemšanas laiks un vieta

Pagasta pārvaldes vadītāja

Dace Škorņika

27238205;
26336194;
63700127 

Lejasstrazdos:
pirmdiena 9.00 - 12.00
trešdiena 13.00 - 16.00
Aizstrautniekos:
ceturtdiena  8.00 - 12.00

dace.skornika@dobele.lv

Sekretāre

Guna Vitte

63724387;
27238211

 

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām un sociālo palīdzību (pabalsti)

Mairita Lodīte

25495422

Aizstrautniekos: 
otrdien 8.30-12.00
Lejasstrazdos:
pirmdien 8.30 - 12.00; 13.00-16.30

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem

Dace Straume

63725211

63700132

Aizstrautniekos: 
trešdien 8.30-12.00
Lejasstrazdos:
otrdien  13.00 - 15.00

Bāriņtiesas locekle

 

63707266

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki

Atbalsta centra administratore

Dace Sproģe

   

Aizstrautnieku bibliotēkas vadītāja

Sandra Kazimiraite

63754460

   

Lejasstrazdu bibliotēkas vadītāja

Ludmila Zaremba

63700802

  

Sporta metodiķis

Ēriks Zaremba

29760061

 

Strādnieks

Kazimirs Makovskis

29920508

 

Palīgstrādnieks

Andris Riņķis

   

 

Vispārīga informācija

Platība

72.8 km2

Iedzīvotāju skaits

798 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2020.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Lejasstrazdi, Aizstrautnieki, Bērzbeķe, Bitenieki

Dobeles pagasts atrodas Dobeles novadā, Zemgales līdzenumā un robežojas ar Dobeles pilsētu, Auru pagastu, Jaunbērzes pagastu, Bērzes pagastu, Annenieku pagastu, Tukuma rajona Lestenes un Džūkstes pagastiem.
Pagasta teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš Rīga - Liepāja, valsts I šķiras autoceļi un valsts II šķiras autoceļi, kā arī dzelzceļa līnija Rīga - Liepāja. Ir attīstīts pašvaldības ceļu tīkls. Attālums līdz Rīgai - 70 km.

Pagasta kopējā platība ir 7276,8 ha, t. sk., lauksaimniecībā izmantojamā zeme (galvenokārt aramzeme) ir 5327,5 ha (73 % no kopplatības). Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) ir 4902 ha jeb 67 % no kopplatības. Dobeles pagastā ir augsts zemes novērtējums. Meži aizņem 1265,2 ha (17 % no kopplatības). Pārsvarā ir lapu koku meži (melnalksnis, osis) ar priežu - egļu audzēm.
Īpaši aizsargājamas teritorijas un objektu pagastā nav.

Pagasta teritorijā atrodas divi ciemati: Aizstrautnieki (248 iedzīvotāji) un Lejasstrazdi (397 iedzīvotāji), kā arī divi mazciemi: Bērzbeķe (37 iedzīvotāji) un Bitenieki (12 iedzīvotāji). Pagastā ir 91 viensēta, kur dzīvo 142 (17%) iedzīvotāji.
* Aizstrautniekos dzīvo 29,7% no pagasta iedzīvotāju kopskaita. Apdzīvotā vieta izveidota sociālistiskās saimniekošanas posmā, kad dominēja ideja par sociālistiskā dzīves veida priekšrocībām kompaktā teritorijā. Aizstrautnieki ir bijušais kolhoza centrs. Šajā teritorijā ir kompakts mājokļu izvietojums - sešas daudzdzīvokļu mājas (kopā 72 dzīvokļi) un 16 viendzīvokļa mājas. Kompleksi risināts apkalpes objektu izvietojums - veikals, medpunkts (izvietots dzīvoklī), Aizstrautnieku sākumskola - bērnudārzs (slēgta 2000. g., pašreiz darbojas bibliotēka un Atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem), ēdnīca (tagad privātīpašums, saimnieciska darbība netiek veikta). Sakarā ar saimniecības likvidēšanos un līdzvērtīgas lauksaimnieciskās ražošanas struktūras trūkumu, ievērojami pasliktinājusies arī šīs dzīvojamās vides kvalitāte. Likvidēta centralizētā apkures sistēma.
* Lejasstrazdu ciematā dzīvo 47,5% no pagasta iedzīvotāju kopskaita. Ciemata īpatnība ir tā, ka tikai 26,7% no ciemata iedzīvotājiem ir latvieši, pārējie iedzīvotāji ir cittautieši, pārsvarā krievi un baltkrievi. Lejasstrazdi ir bijušās padomju saimniecības "Dobele" centrs. Problēmas lielā mērā līdzīgas kā Aizstrautnieku ciematā. Padomju laika ciemata plānojuma paraugs, ar zemu mākslīgi veidotu vides kvalitāti. Ciematā atrodas 26 daudzdzīvokļu mājas un tikai 5 viensētas. Kompleksi izvietoti apkalpes objekti - pasta nodaļa, medpunkts, veikals, Lejasstrazdu pamatskola, Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi", bijusī kantora ēka - tagad apsaimnieko vasarsvētku draudze, ēdnīca un pirts ir privatizētas un netiek apsaimniekotas. Blakus ciematam izvietotas 19 cūku kūtis, 1 zirgu stallis, kalte ar palīgēkām, kas pēc saimniecības likvidācijas netiek apsaimniekotas, bet pamazām sagrūst. Daļa ēku ir privatizētas, bet īpašnieki saimniecisko darbību neveic, tikai izmanto vēl derīgos materiālus. Sakarā ar saimniecības "Dobele" likvidāciju pasliktinājusies arī šī ciemata vides kvalitāte, likvidēta centrālā apkure, praktiski nav darba vietu.
* Viensētās dzīvo 16,7 % no pagasta iedzīvotāju kopskaita. Dobeles pagastā atrodas 91 viensētas, kas pārsvarā ir zemnieku un piemājas saimniecības. Lauku viensētas nodrošina lauku dzīvesveida atdzimšanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Šāda apdzīvojuma veids prasa uzlabot un attīstīt infrastruktūru, veidot jaunus ceļu tīklus.
* Uzņēmējdarbībā graudkopības nozarē strādā J.Dabras saimniecība "Dreimaņi"
.