Statuss:
Īstenošanā
Projekts

Projekta identifikācija

Kohēzijas fonda projekts Nr.5.4.3.0/20/I/001

Projekta ieviešanas periods

2021-2023

Vadošais partneris

Dabas aizsardzības pārvalde

Sadarbības partneri

AS “Latvijas valsts meži”, VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, vairāk kā 10 pašvaldības, tsk. Auces novada pašvaldība un privāto zemju īpašnieki

Kopējais finansējums

3 529 411,00 EUR

ES līdzfinansējums

85% (3 000 000,00 EUR) finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

Projekta mērķis

Veicināt Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu 30 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000 teritorijās), radot piemērotus apstākļus ilgtspējīgai 20 ES biotopu un vismaz astoņu sugu dzīvotņu pastāvēšanai, kā arī veicināt 13 aizsargājamo aleju, kas vienlaikus ir ES sugu dzīvotnes, atbildīgu apsaimniekošanu.

Sagaidāmie rezultāti

Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana ap 1700 ha lielā platībā, kā rezultātā kopējā labvēlīgi ietekmētā ES biotopu un sugu dzīvotņu platība Latvijā ir vismaz 13 800 ha liela.

Plānotie darbi Auces novadā

Projekta ietvaros tiks veiktas sugu dzīvotņu atjaunošanas darbības īpaši aizsargājamās Lielauces ozolu un Bēnes alejās, kurās kopējais koku skaits sasniedz teju 400. Pēc sākotnējās izpētes zināms, ka vainagu kopšana ir vajadzīga gandrīz visiem kokiem.  Sakopjot alejas kokus, tiek novērsta ne vien koku bīstamība, bet arī paildzināts to mūžs, alejas kļūst ainaviskākas. Turklāt ar šiem darbiem vienlaikus tiks uzlabota retas un aizsargājamas koku dobumos mītošas vaboles - lapkoku praulgrauža dzīvotņu kvalitāte. Lielauces ozolu alejā ir zināmas vairākas šīs sugas atradnes, savukārt detāla inventarizācija Bēnes alejā notiks 2021. gadā.   

Kontaktinformācija

  • Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs, mob.t. 28351132, e-pasts:  ilmars.matvejs@dobele.lv;
  • Dabas aizsardzības pārvaldes projekta vadītāja Inga Hoņavko, mob. t. 28607129, e-pasts: inga.honavko@daba.gov.lv.

 

Jaunumi: