Statuss:
Noslēdzies
Jaunatnes programmas projekts

Projekta mērķis:

Sniegt atbalstu Tērvetes novada teritorijā dzīvojošiem jauniešiem psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvāk jauniešu dzīves un mācību vietām.

Mērķa grupa

Projekta redzeslokā ir jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem. Tie ir jaunieši, kas ilgstoši nav socializējušies valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ, kopskaitā 109, kas dzīvo tagadējā Tērvetes novada teritorijā – Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastos.

Īstenošanas laiks: 01.07.2021.- 20.12.2021.

Finansējums no Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras koordinātās Valsts programmas „Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Kopā 9995 EUR, kas ir 100 % programmas atbalsts.

Galvenās aktivitātes:

Lai sasniegtu plānoto projekta mērķi, tiks īstenotas aktivitātes:

  • individuālas konsultācijas (tikšanās ar dažādu jomu speciālistiem – zinātnieku, pētnieku, vēsturnieku un arheologu Normundu Jērumu, psihologu, jauno speciālistu – farmaceitu);
  • tematiskas aktivitātes virtuāli vai klātienē, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās (biškopība, lauksaimniecība, drošība pie ūdens, drošība un pirmā palīdzība, konditorijas meistarklase);
  • socializēšanās un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, āra aktivitātes (tikšanās ar novada skolu absolventu – studentu, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departementa darbinieku, sporta aktivitātes, komandu spēles un aktivitātes – fotoorientēšanās un orientēšanās).

Tērvetes administratīvajā teritorijā veiksmīgi tuvojas noslēgumam  projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekts “WhatsApp bērni”, kas tika uzsākts 2021.gada 1.jūlijā un noslēgsies 2021.gada 21.decembrī. Tajā piedalījās 109 jaunieši  no Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagasta vecumā no 13 līdz 16 gadiem. Projekta ietvaros tika realizētas 13 aktivitātes ar mērķi veicināt jauniešu piederības sajūtu un pašapziņu, paaugstināt jauniešu kompetences, mazināt psihoemocionālās veselības riskus, sekmēt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, lai veicinātu jauniešu socializēšanos un pilnveidotu dzīvesdarbības prasmes, kā arī mācītu sadarboties dažādās situācijās. 12 aktivitātēs jaunieši darbojās grupās klātienē, tikai viena no aktivitātēm notika attālināti.

Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem un uzņēmējiem, lai veicinātu sagatavotību turpmākajām mācībām un darba tirgum. Meistarklasē “Garšu darbnīca” jaunieši tikās ar uzņēmuma SIA A.R.D “Mēnestiņš” vadītāju Andu Mucinieci, kas iepazīstināja ar uzņēmējdarbību un konditora ikdienu. Praktiskā nodarbībā jaunieši gatavoja nelielus konditorejas izstrādājumus (pīrādziņus, picas, kanēļmaizītes), pilnveidojot savas dzīvesdarbības prasmes. Nodarbībā “Drošība un pirmā palīdzība”, kuru vadīja Augstkalnes pamatskolas interešu izglītības pulciņa pedagoģe Anda Cēsniece, jaunieši nostiprināja prasmi rīkoties nestandarta situācijās un sadarboties, atkārtoja pirmās palīdzības sniegšanas pamatus. Lai veicinātu piederības sajūtu un nostiprinātu sadarbības prasmes, fotoorientēšanās aktivitātē jauniešiem bija iespēja darboties pāros, lai aktīvi izzinātu dažādus vides objektus savā dzimtajā pusē, tādējādi pārliecinoties gan par savu vērīgumu, gan erudīciju, gan sadarbības prasmi mērķa sasniegšanā.

Kā vienu no interesantākajām nodarbībām jaunieši novērtēja aktivitāti “Socializēšanās un personīgās izaugsmes treniņš”, kuru vadīja personīgās izaugsmes treneris Reinis Širokovs. 78% jauniešu izvērtējuma anketā norādīja, ka šī aktivitāte palīdzēja izprast savas vajadzības un apzināties savus resursus. Aktivitātes laikā jaunieši apguva stratēģiju, kā meklēt kopīgo un kā mācīties vienam no otra.

Izvērtējot projekta anketas kopumā, 70 % jauniešu atzina, ka tika veicināta sadarbības prasme un iespēja kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. Projekta rezultātā jauniešiem tika paaugstinātas gan dažādas kompetences, gan daudzveidīgas dzīvesdarbības prasmes.

Savukārt projekta vadītāja Rudīte Dude un šī projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Klāsupa piedalījās attālinātās grupu supervīziju nodarbībās, kurās iepazinās ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansēto projektu vadītājām citviet Latvijā, kā arī guva daudzveidīgu pieredzi darbā ar jauniešiem.

Maija Klāsupa, projekta “WhatsApp bērni” sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekts tiek īstenots projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros laikā no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 21.decembrim Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagasta jauniešiem vecumā no 13 līdz 16 gadiem. Tie ir jaunieši (kopskaitā 109), kas ilgstoši nav socializējušies valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ. Ilgstoša mājsēdes režīma dēļ nepieciešams uzlabot jauniešu emocionālo labklājību un labizjūtu, saliedējot tos lietderīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Tērvetes administratīvajā teritorijā dzīvojošiem jauniešiem psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvāk jauniešu dzīves un mācību vietām. Projekta aktivitātēs iesaistīti Annas Brigaderes pamatskolas un Augstkalnes pamatskolas 6.-9.klases skolēni. Projekta mērķa sasniegšanai jaunieši tiek iesaistīti daudzveidīgās aktivitātēs, gan grupu, gan individuālās: tās ir individuālas konsultācijas (tikšanās ar dažādu jomu speciālistiem – zinātnieku, pētnieku, vēsturnieku un arheologu Normundu Jērumu; psihologu; jauno speciālisti – farmaceiti Baibu Kaņepi); tematiskas aktivitātes (biškopība, lauksaimniecība, drošība pie ūdens, drošība un pirmā palīdzība, konditorejas meistarklase); socializēšanās un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, āra aktivitātes (tikšanās ar novada skolu absolventu – Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projekta komunikācijas koordinatoru Aivi Majoru; sporta aktivitātes, komandu spēles). Realizējot projekta aktivitātes, tiks veicināta jauniešu zināšanu un prasmju apguve, lai nodrošinātu jauniešu sagatavotību turpmākajām mācībām un darba tirgum (radošās darbnīcas, meistarklase „Garšu darbnīca”, diskusijas par pašizziņas, pašizaugsmes un pašiniciatīvas jautājumiem, to pilnveidošanu, individuālajiem mērķiem, grupu nodarbības „Drošība pie ūdens” un „Drošība un pirmā palīdzība”); veicināta jauniešu piederības sajūta vietējai kopienai, savstarpējam atbalstam, kā arī paaugstināta viņu pašapziņa (piederības sajūtas un pašapziņas stiprināšana individuālajās un grupu nodarbībās, patriotiskā audzināšana ar personīgo piemēru, komandu sporta spēles un dažādas aktivitātes); jauniešiem sniegta iespēja socializēties, kā arī sekmēt jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu; nodrošināta iespēja saņemt individuālu atbalstu ārpusskolas laikā (individuālas tikšanās ar psihologu, pedagogiem, vienaudžiem); mazināti jauniešu psihoemocionālās veselības riski Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās (individuālas tikšanās ar psihologu, sporta aktivitātes).

Pirmā aktivitāte, kurā tika iesaistīti 30 Augstkalnes pamatskolas un Annas Brigaderes pamatskolas skolēni, bija radošās darbnīcas “Lauksaimniecība” un “Biškopība”, kurās skolēni apmeklēja zemnieku saimniecību “Lielvaicēni” Vītiņu pagastā. Šeit skolēni iepazinās ar lauksaimnieka un biškopja profesiju, degustēja tradicionālos biškopības produktus – medu un ziedputekšņus, kā arī uzzināja, cik daudzveidīgi tiek izmantoti bišu produkti. Interesi izraisīja  mūsdienīgā, moderni aprīkotā lauksaimniecības tehnika, ar kuru strādā tikai atbildīgi un kvalificēti darbinieki.

Nākamā aktivitāte bija individuāla tikšanās ar Tērvetes koka pils īpašnieku, arheologu un vēsturnieku Normundu Jērumu. Tajā atbilstoši projekta mērķim piedalījās 6 skolēni. Individuālo tikšanos laikā skolēni iepazinās ar Tērvetes koka pils ekspozīciju, Tērvetes senvēsturi, devās uz Tērvetes pilskalnu. Aktivitātes mērķis bija ne tikai izzināt Tērvetes senvēsturi, bet arī nostiprināt piederības sajūtu savai dzimtajai pusei, ar personīgo piemēru veicināt patriotisko audzināšanu, kas Normundam Jērumam lieliski izdevās.

Ar lielu interesi un atbildību 50 jaunieši iesaistījās grupu nodarbībā “Drošība pie ūdens”, kuru pie Augstkalnes ezera ar praktiskiem paraugdemonstrējumiem vadīja sertificēts glābējs un peldēšanas treneris. Nodarbībā tika atgādināts par drošas uzvedības ievērošanu pie ūdenskrātuvēm, rīcību ārkārtas situācijās, kā sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušajam, tika demonstrēti glābšanas paņēmieni, ievērojot arī savu drošību. Peldēšanas trenera vadībā jaunieši praktiski un atbildīgi izmēģināja glābēja prasmes glābšanas paņēmienus. Nodarbības laikā tika paaugstinātas jauniešu kompetences, dzīvesdarbības prasmes un veicināta socializēšanās nestandarta situācijā.

Daudzveidīgas projekta aktivitātes turpināsies līdz šī gada nogalei, kopumā paredzēts īstenot 13 aktivitātes.

Maija Klāsupa, projekta “WhatsApp bērni” sabiedrisko attiecību speciāliste