?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

SocQuality

Projekts “Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region” (SocQuality, LLI-317)

"Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”

Darbības programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros prioritātē 3.1.”Investīcijas sociālajā infrastruktūrā, veicinot sociāli atstumto atgriešanu darba tirgū”

Mērķis: veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām, bērnu un senioru sociālo iekļaušanos, nodrošinot sociālo pakalpojumu attīstību un sociālās iekļaušanas pasākumu organizēšanu; uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti Vidusbaltijas reģionā.

Partnerība: projekta vadošais partneris- Zemgales Plānošanas reģions (LV),

partneri- Auces novada pašvaldība (LV), Dobeles novada pašvaldība (LV), Kretingas dienas aktivitāšu centrs (LT), Viesītes novada pašvaldība (LV), Jaunjelgavas novada pašvaldība (LV), Rokišķu Jaunatnes centrs (LT),

Jonišķu A. Raudonikis Mākslas skola Atvērtais jauniešu centrs (LT)

Galvenās aktivitātes:

1.Kopīgi sociālās iekļaušanas pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bērniem un jauniešiem, kas pakļauti atstumtības riskam:

  • Vasaras nometne jauniešiem 18-25 gadiem ar īpašajām vajadzībām Zemgales reģionā, 7 dienas 2018. gada vasarā;
  • Vasaras nometne bērniem un jauniešiem no riska ģimenēm kopā ar bērniem un jauniešiem, kas nav no riska ģimenēm, 7 dienas 2019. gada vasarā.

2. Sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu uzlabošana:

  • Kvalitātes vadības sistēmas “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodoloģija” atjaunošana un pielāgošana;
  • Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 7 partneru sociālos pakalpojumus sniedzošās institūcijās;
  • Pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumu organizēšana Latvijas un Lietuvas partneru speciālistiem;
  • Aprīkojuma iegāde, nodrošinot profesionālo atbalstu mērķa grupai;
  • Partneru speciālistu profesionālā kapacitātes stiprināšana darbā ar mērķa grupām.

3. Sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu sniedzēju infrastruktūras uzlabošana:

Dobeles novada pašvaldības pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” vides pieejamības uzlabošana (lifta izbūve) un aprīkojuma iegāde

Kopējās attiecināmās izmaksas visiem partneriem:  791 256,00 EUR
ERAF finansējums:  672 567,74 EUR
Partneru līdzfinansējums: 118 688,46  EUR