?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

SocQuality

Projekts “Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region” (SocQuality, LLI-317)

"Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”

Darbības programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros prioritātē 3.1.”Investīcijas sociālajā infrastruktūrā, veicinot sociāli atstumto atgriešanu darba tirgū”

Mērķis: veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām, bērnu un senioru sociālo iekļaušanos, nodrošinot sociālo pakalpojumu attīstību un sociālās iekļaušanas pasākumu organizēšanu; uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti Vidusbaltijas reģionā.

Partnerība: projekta vadošais partneris- Zemgales Plānošanas reģions (LV),

partneri- Auces novada pašvaldība (LV), Dobeles novada pašvaldība (LV), Kretingas dienas aktivitāšu centrs (LT), Viesītes novada pašvaldība (LV), Jaunjelgavas novada pašvaldība (LV), Rokišķu Jaunatnes centrs (LT),

Jonišķu A. Raudonikis Mākslas skola Atvērtais jauniešu centrs (LT)

Galvenās aktivitātes:

1.Kopīgi sociālās iekļaušanas pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bērniem un jauniešiem, kas pakļauti atstumtības riskam:

  • Vasaras nometne jauniešiem 18-25 gadiem ar īpašajām vajadzībām Zemgales reģionā, 7 dienas 2018. gada vasarā;
  • Vasaras nometne bērniem un jauniešiem no riska ģimenēm kopā ar bērniem un jauniešiem, kas nav no riska ģimenēm, 7 dienas 2019. gada vasarā.

2. Sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu uzlabošana:

  • Kvalitātes vadības sistēmas “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodoloģija” atjaunošana un pielāgošana;
  • Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 7 partneru sociālos pakalpojumus sniedzošās institūcijās;
  • Pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumu organizēšana Latvijas un Lietuvas partneru speciālistiem;
  • Aprīkojuma iegāde, nodrošinot profesionālo atbalstu mērķa grupai;
  • Partneru speciālistu profesionālā kapacitātes stiprināšana darbā ar mērķa grupām.

3. Sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu sniedzēju infrastruktūras uzlabošana:

Dobeles novada pašvaldības pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” vides pieejamības uzlabošana (lifta izbūve) un aprīkojuma iegāde

Kopējās attiecināmās izmaksas visiem partneriem:  791 256,20 EUR
ERAF finansējums:  672 567,74 EUR
Partneru līdzfinansējums: 118 688,46  EUR

24.05.2019

Lietuvas partneri izveidojuši multi-sensoro istabu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projektā sasniegti ilgi gaidīti rezultāti - izveidota multisensorā istaba cilvēkiem ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem Kretingas Dienas centrā Lietuvā.

Termins “sensorā istaba” apzīmē plašu dažādu sensoro sajūtu terapeitisko telpu, kas ir īpaši izstrādāta un kuru izmanto, lai klientiem sekmētu pašorganizācijas spējas un pozitīvas pārmaiņas mentālajā uztverē.

Kretingā multisensorā maņu, sajūtu istaba izveidota ar vairākiem sajūtu rosinošiem dizainiem. Telpa ir interaktīva un var tikt komplektēta speciāli kādai maņu sajūtu rosināšanai vai nomierināšanai. Centra klienti laiku multisensorajā istabā pavadīts psihologa vadībā un uzraudzībā. Projekta ietvaros centra klientiem paredzēts nodrošināt konsultācijas/terapiju 15 mēnešus, 7 reizes mēnesī. Šīs psihologu konsultācijas/terapija palīdzēs cilvēkiem atrisināt savas emocionālās un ar invaliditāti saistītās psiholoģiskās problēmas, kā arī uzlabot sociālās iekļaušanās iemaņas.

Nodarbības sensorā istabā būs ļoti noderīgas centra klientiem un būtiski uzlabos sociālo pakalpojumu kvalitāti dienas centrā.

2019. gada 15. un 16. maijā projekta partneri -Zemgales plānošanas reģions, Auces, Dobeles, Jaunjelgavas, Viesītes pašvaldības sociālie darbinieki un Jonišķu un Rokišķu  sociālo dienestu speciālisti un jaunatnes lietu speciālisti viesojās Kretingā, lai apgūtu Lietuvas partneru pieredzi un gūtu iedvesmu līdzīgu pakalpojumu attīstībai savās pašvaldībās Zemgalē. Partneri iepazinās ar vietējo speciālistu metodikām darbā ar klientiem- kā veidot apzinātu rīcību un kontrolēt to, klientu motivācijas metodiku  Dienas centrā. Kretingas dienas aktivitāšu centrs iepazīstināja ar savā iestādē ieviestās kvalitātes sistēmas rezultātiem. Apmeklēts Kretingas multifunkcionālais centrs, kur zem viena jumta dzīvo bērnu nama bērni, speciālisti strādā ar audžuģimenēm, veci ļaudis pulcējas kopā saturīga brīvā laika pavadīšanai.

16. maijā notika projekta partneru menedžmenta grupas sanāksme, kurā partneri atskaitījās par periodā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī plānoja nākamās projekta aktivitātes.

 

08.02.2019

Zemgalē apgūst pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā

2019. gada 5. un 6. februārī Zemgales plānošanas reģiona ieviestā projekta “SocQuality” (LLI - 317) ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apguva pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu sniegšanā. Galvenā uzmanība tika pievērsta sociālās rehabilitācijas un iekļaušanas pasākumu metodēm, kā arī profesionālās izdegšanas risku mazināšanas pasākumiem.

Pieredzes apmaiņas pasākums notika Jelgavā. Iesākumā Zemgales plānošanas reģiona birojā projekta partneri tika iepazīstināti ar plānošanas reģiona darbu. Šobrīd, viens no nozīmīgākajiem un finansējuma ziņā apjomīgākajiem Zemgales plānošanas reģiona ieviestajiem projektiem sociālajā nozarē ir, ESF finansētais, deinstitucionalizācijas projekts “Atver sirdi Zemgalē”. Tiek gatavoti arī citi sociālo pakalpojumu attīstības projekti.

Pasākuma dalībnieki apmeklēja Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Dienas aprūpes centru jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem ”Harmonija”, kur tika iepazīstināti ar jaunākajām metodēm un nākotnes iecerēm jauniešu nodarbinātībai un stresa mazināšanai, piemēram, smaguma segas un multisensorā istaba.  

Dalībnieki apmeklēja arī Psihoneiroloģiskās slimnīcas "Ģintermuiža" muzeju. Slimnīcas ilggadējā speciāliste, muzeja vadītāja Anastasija Meiere stāstīja par, valstī vienā no lielākajām psihoneiroloģiskajām slimnīcām, 130 gadu laikā uzkrāto psihiatrijas un sociālās rehabilitācijas metožu pieredzi. Pasākuma dalībniekiem – sociālo dienestu darbiniekiem, kuri strādā ar to pašu mērķauditoriju ārpus slimnīcas sienām, bija iespēja identificēt kopīgus saskarsmes punktus, piemēram, slimnīcas speciāliste pieminēja “aizņemtības terapiju”, kas sasaucas ar aktuāliem jautājumiem sociālo dienestu dienas centros. Atskatoties vēsturē, slimnīcas speciāliste norādīja uz Latvijas pirmās brīvvalsts laikā slimnīcā attīstīto darba terapiju – izveidotajām galdnieku, kalēju, kurpnieku un grozu pinēju darbnīcām, aktīvo dalību kultūras pasākumos, kā arī mūsdienās piedāvāto mūzikas un mākslas terapiju.

Sociālajā darbā, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti, veicot dažādus iekļaujošus pasākumus, kā arī, lai pašiem sociālajiem darbiniekiem mazinātu izdegšanas riskus, ir iespējams plaši pielietot mākslas terapijas metodes.  Ar to, kā darbojas mākslas terapija, kā plānot mākslas terapijas nodarbības saviem klientiem, kādus speciālistus labāk izvēlēties, pastāstīja Deju un kustības terapeitu asociācijas Latvijā vadītāja Solvita Zemīte. Pieredzes apmaiņas dalībniekiem bija iespēja arī “uz savas ādas” izbaudīt mākslas terapijas metodes, piedaloties deju un kustību terapijas, mūzikas terapijas un mākslas terapijas grupas nodarbībās sertificētu mākslas terapeitu vadībā.  Nodarbības notika Jelgavas bērnu un jauniešu centrā “Junda”, tā vadītāja sākotnēji dalībniekus iepazīstināja ar centra piedāvāto iespaidīgo pulciņu, apmeklētāju un darbinieku skaitu un daudzajiem darbības virzieniem, kā arī ar dažiem iekļaujošiem pasākumiem bērniem ar īpašajām vajadzībām.

ES Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansētajā projektā “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā” (SocQuality, LLI-317) tiek veidoti un uzlaboti sociālās iekļaušanas pasākumi cilvēkiem, kas ir pakļauti atstumtības riskam. Vēl projekta ietvaros šobrīd tiek veikts  iepirkums sociālo pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai partneru organizācijās un investīcijas atsevišķos partneru sociālās infrastruktūras objektos sociālo pakalpojumu uzlabošanai.

 

06.12.2018

Trešdien, 5. Decembrī, klātesot Dobeles novada domes priekšsēdētājam Andrejam Spridzānam un būvdarbu veicējiem, svinīgi tika atklāts lifts Sociālā dienesta “Grupu dzīvokļi” ēkā. Liftā vienlaicīgi var braukt septiņi līdz desmit cilvēki, nepārsniedzot 630 kilogramus.

Pirms lentas pārgriešanas Andrejs Spridzāns savā uzrunā minēja, ka lifta atklāšana ir kā dāvana nedēļā, kad tiek atzīmēta Starptautiskā Invalīdu diena, kā arī ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Priekšsēdētājs vēlēja, lai tas kalpo ilgus gadus un atvieglo klientu un darbinieku ikdienu.

Būvdarbi tika paveikti labā kvalitāte un savlaicīgi, tos veica būvuzņēmējs SIA “Nensi”, projektēja SIA “INXIDE” un “JR Elements”, un uzraudzīja SIA “RS Būvnieks” un vietējais būvuzraugs Kārlis Bērziņš. Celtniecības darbos ietilpa: ārējā gāzes vada pārcelšana, lifta šahtas izbūve, lifta ierīkošana, apdares darbi, avārijas izejas un trepju izbūve. To kopējās izmaksas sastādīja 99 196 EUR ar PVN. Darbu un materiālu garantijas laiks ir trīs gadi.

Lifta izbūve tika veikta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 INTERREG V-A ietvaros, projektā "Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”.

Šī paša projekta ietvaros vēl paredzēts iegādāties ratiņkrēslus, pielāgotas virtuves mēbeles, sanitārā mezgla aprīkojumu un funkcionālās, regulējamās gultas, kas uzlabos vides pieejamību, būtiski atvieglos darbinieku un klientu sadzīves apstākļus.

 

01.11.2018.

30. oktobrī projekta partneri bija tikušies Dobelē. Dienas pirmajā pusē novada sociālā dienesta vadītāja Beata Limanāne iepazīstināja ar novadā nodrošināto sociālo  pakalpojumu klāstu, īpaši dalījās pieredzē  par pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” organizāciju, ikdienas darbu, veiksmes stāstiem un problēmām. Dienestam ir pieredze šā pakalpojuma sniegšanā pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem jau no 2008.gada. Vēlāk partneri devās apskatīt “pakalpojuma sniegšanas vietu Uzvaras ielā 50, kur projekta ietvaros tika izbūvēts lifts. Tas tika nodots ekspluatācija 26.oktobrī, īsi pirms viesu ierašanās, ikviens gribētājs varēja izmēģināt, kā lifts darbojas. Pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” vadītāja izvadāja projekta dalībniekus pa telpām, bija iespēja aprunāties arī ar pakalpojuma saņēmējiem.

Dienas otrajā pusē Dobeles Jaunatnes Iniciatīvu un veselības centra telpās speciālistu komanda pastāstīja, kā ikdienā skolās un neformālā vidē tiek veikts darbs ar bērniem un jaunatni, vadīja apmācības Forum Teātra metodes izmantošanā darbā ar bērniem un jauniešiem no sociālā riska grupām. Ikvienam partnerim tika dota iespēja piedalīties lomās un diskutēt par vardarbības novēršanas iespējām skolās vienaudžu vidū.

31. oktobrī projekta partneri turpināja darbu Auces novadā, iepazinās ar sniedzamajiem pakalpojumiem, klātienē apskatīja aprīkotu mobilo vienību pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai, sociālo  dzīvojamo māju “Lielauce”, kur projekta ietvaros uzsākti infrastruktūras uzlabošanas darbi – jumta nomaiņa un dažu istabiņu remonts.

Dienas otrajā pusē projekta dalībnieki viesojās Vecauces pilī, kā arī projekta vadības grupa atskaitījās par projekta progresu, projekta riskiem, kopā tika meklēti risinājumi sarežģītām situācijām.

Nākamā partneru tikšanās plānota 2019.gada februārī Jelgavā.

Foto