?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Domes sēdes

Dobeles novada domes kārtējā sēde notiks 2019. gada 25. aprīlī plkst. 14.00

Darba kārtība

Nr.

Lēmumprojekts

Ziņo

1.

Par nekustamā īpašuma „Balvas” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

A.Apsīte

2.

Par nekustamā īpašuma Elektrības iela 5, Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

A.Apsīte

3.

Par nekustamā īpašuma “Lapsas” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

A.Apsīte

4.

Par nekustamā īpašuma “Skaras” Bērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

A.Apsīte

5.

Par nekustamā īpašuma “Mežābeles” Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

A.Apsīte

6.

Par nekustamo īpašumu apvienošanu

A.Apsīte

7.

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu

A.Apsīte

8.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

A.Apsīte

9.

Par Dobeles novada domes 2019.gada 28.februāra lēmuma Nr.43/2 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 586” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu” atcelšanu

A.Apsīte

10.

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā Nr.287/15 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”

A.Apsīte

11.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 21 Priežu ielā 19, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Katrīnas” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

13.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pokaiņi Nr.247” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

14.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

I.Persidska

15.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu

I.Persidska

16.

Par Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu

J.Kalniņa

17.

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai“ apstiprināšanu

A.Pole

 

 

Dobeles novada pašvaldības sēžu protokolu vadītāja Dace Riterfelte, 63725384.

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības nolikumu domes kārtējā sēde notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī pēdējā ceturtdienā.

Domes sēdes ir atklātas, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.

Domes sēdes audio ieraksts 30.07.2015
Domes sēdes audio ieraksts 27.08.2015
Domes sēdes audio ieraksts 24.09.2015
Domes sēdes audio ieraksts 29.10.2015
Domes sēdes audio ieraksts 26.11.2015
Domes sēdes audio ieraksts 30.12.2015


Domes sēdes audio ieraksts 28.01.2016
Domes sēdes audio ieraksts 25.02.2016
Domes sēdes audio ieraksts 31.03.2016
Domes sēdes audio ieraksts 28.04.2016
Domes sēdes audio ieraksts 26.05.2016
Domes sēdes audio ieraksts 30.06.2016
Domes sēdes audio ieraksts 28.07.2016
Domes sēdes audio ieraksts 25.08.2016
Domes sēdes audio ieraksts 29.09.2016
Domes sēdes audio ieraksts 27.10.2016
Domes sēdes audio ieraksts 24.11.2016
Domes  ārkārtas sēdes audio ieraksts 14.12.2016
Domes sēdes audio ieraksts 29.12.2016


Domes sēdes audio ieraksts 26.01.2017
Domes sēdes audio ieraksts 23.02.2017

Domes sēdes audio ieraksts 30.03.2017
Domes sēdes audio ieraksts 27.04.2017

Domes sēdes audio ieraksts 25.05.2017
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 20.06.2017
Domes sēdes audio ieraksts 29.06.2017
Domes sēdes audio ieraksts 29.07.2017
Domes sēdes audio ieraksts 24.08.2017
Domes sēdes audio ieraksts 28.09.2017
Domes sēdes audio ieraksts 26.10.2017
Domes sēdes audio ieraksts 30.11.2017
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 06.12.2017
Domes sēdes audio ieraksts 28.12.2017


Domes sēdes audio ieraksts 25.01.2018
Domes sēdes audio ieraksts 22.02.2018
Domes sēdes audio ieraksts 29.03.2018
Domes sēdes audio ieraksts 26.04.2018
Domes sēdes audio ieraksts 31.05.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 25.06.2018
Domes sēdes audio ieraksts 28.06.2018

Domes sēdes audio ieraksts 26.07.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 02.08.2018
Domes sēdes audio ieraksts 30.08.2018
Domes sēdes audio ieraksts 27.09.2018
Domes sēdes audio ieraksts 25.10.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 08.11.2018
Domes sēdes audio ieraksts 29.11.2018
Domes sēdes audio ieraksts 27.12.2018


Domes sēdes audio ieraksts 31.01.2019
Domes sēdes audio ieraksts 28.02.2019
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 13.03.2019
Domes sēdes audio ieraksts 28.03.2019