?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Domes sēdes

Domes sēde

 

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības nolikumu domes kārtējā sēde notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī pēdējā ceturtdienā.

Domes sēdes ir atklātas, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.

Domes sēdes audio ieraksts 30.07.2015
Domes sēdes audio ieraksts 27.08.2015
Domes sēdes audio ieraksts 24.09.2015
Domes sēdes audio ieraksts 29.10.2015
Domes sēdes audio ieraksts 26.11.2015
Domes sēdes audio ieraksts 30.12.2015
Domes sēdes audio ieraksts 28.01.2016
Domes sēdes audio ieraksts 25.02.2016
Domes sēdes audio ieraksts 31.03.2016
Domes sēdes audio ieraksts 28.04.2016
Domes sēdes audio ieraksts 26.05.2016
Domes sēdes audio ieraksts 30.06.2016
Domes sēdes audio ieraksts 28.07.2016
Domes sēdes audio ieraksts 25.08.2016
Domes sēdes audio ieraksts 29.09.2016
Domes sēdes audio ieraksts 27.10.2016
Domes sēdes audio ieraksts 24.11.2016
Domes  ārkārtas sēdes audio ieraksts 14.12.2016
Domes sēdes audio ieraksts 29.12.2016

 

Kārtējā domes sēde notiks 2017. gada 23. februārī plkst. 12.00 sēžu zālē, Brīvības ielā 17, Dobelē.

 1. (24/2) Par nekustamā īpašuma „Austrumi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. A. Apsīte
2. Par nekustamā īpašuma „Rudzīši” Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.  A. Apsīte
3. Par nekustamā īpašuma “Ziedoņi” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu. A. Apsīte
4. Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu. A. Apsīte
5.Par nekustamo īpašumu apvienošanu. A. Apsīte
6. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. A. Apsīte
7. Par pašvaldības dzīvojamā fonda nodošanu apsaimniekošanā SIA „Dobeles namsaimnieks”. A. Apsīte
8. Par Dobeles novada domes 2015.gada 28.maija lēmuma Nr.127/6 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nākotnes” Annenieku pagastā,  Dobeles novadā atsavināšanu” atcelšanu. A. Apsīte
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11 Krasta ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu. A. Apsīte
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 “Bastardos”, Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu. A. Apsīte
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Priežu ielā 2, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu. A. Apsīte
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ausmiņas” Bikstu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu. A. Apsīte
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pokaiņi 311” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu. A.Apsīte
14. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. A.Apsīte
15. Par Dobeles novada pašvaldības dalību atzītajās sporta federācijās. M.Vaļko
16. Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.236/13 „Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu”. M.Vaļko
17. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. J. Kalniņa
18. Par grozījumiem Dobeles novada domes 2014.gada 29.decembra lēmumā Nr.353/13 ”Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”. J. Kalniņa
19. Par grozījumiem Dobeles novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.22/1 ”Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Dobeles novada pašvaldība”. J. Kalniņa
20. Par grozījumu Dobeles novada domes 2016. gada 27. oktobra lēmumā Nr. 243/10 „Par Dobeles novada pašvaldības apmaksātiem Dobeles novada sporta bāzu izmantošanas limitiem Dobeles novada sporta klubiem un biedrībām”.  M.Krūmiņa
21.Par nolikuma “Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā” apstiprināšanu. K.Ļaksa
22. Par Dobeles novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2017. gadam” precizētās redakcijas apstiprināšanu.  J.Kalniņa

Domes sēžu protokolu vadītāja Dace Riterfelte, 63725384