?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Domes sēdes

Domes sēde 30.05.2019. (plkst.14.00)

Darba kārtība

Nr.

Lēmumprojekts

Ziņo

1.

Par nekustamā īpašuma „Jaunmilleri” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

A.Apsīte

2.

Par nekustamā īpašuma „Nērbuki” Penkules pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

A.Apsīte

3.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Agra”, „Kaspari” un „Liedagi”  Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanai un robežu pārkārtošanai

A.Apsīte

4.

Par nekustamā īpašuma „Ziņģi”,  Auru pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

A.Apsīte

5.

Par nekustamo īpašumu apvienošanu

A.Apsīte

6.

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

A.Apsīte

7.

Par Dobeles novada domes 2017. gada 23.februāra lēmumu Nr. 30/2 „Par pašvaldības dzīvojamā fonda nodošanu apsaimniekošanā SIA „Dobeles namsaimnieks””

A.Apsīte

8.

Par Dobeles novada domes lēmumu atcelšanu

A.Apsīte

9.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 7 Priežu ielā 13, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

10.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 2 “Mazčankās” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

11.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 10 “Pavasaros” Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 50 Bērzes ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

13.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 29 Priežu ielā 22, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

14.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 51 Priežu ielā 22, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

15.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 13 “Ziedugravas 7” Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

16.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 68 Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

17.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Puķukalni” Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā atkārtotu izsoli

A.Apsīte

18.

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 6 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Dobeles novadā“ apstiprināšanu

I.Persidska

19.

Par derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts - grants un smilts atradnē  “Silkalni, iecirknis “Silkalni D bloks”” Bikstu pagastā

L.Šereiko

20.

Par projekta „Tūristu skaita palielināšana pārrobežu sadarbības teritorijā,  veicinot seno amatniecības prasmju atdzimšanu” (Improvement of cross-border region tourist attractiveness through the preservation of historical and cultural heritage and the development of traditional crafts)  iesnieguma iesniegšanu

L.Šereiko

21.

Grozījumi Dobeles novada domes 2017. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 184/9 “Par projekta iesnieguma “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” iesniegšanu”

L.Šereiko

22.

Grozījumi Dobeles novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā Nr.293/15 „Par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā” iesnieguma iesniegšanu

L.Šereiko

23.

Grozījumi Dobeles novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.340/15 „Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ( 2017-2020) saskaņošanu”

L.Šereiko

24.

Grozījumi Dobeles novada domes 2018. gada 25. jūnija lēmumā Nr. 136/6 “Par projekta iesnieguma “Gaurata ezera peldvietas sakārtošana” iesnieguma iesniegšanu”

L.Šereiko

25.

Par Dobeles novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrību peļņas daļu

J.Kalniņa

26.

Par Pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai piešķiršanas komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu

G.Kurlovičs

27.

Par Mežinieku pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

E.Evardsone

28.

Par Annenieku pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

E.Evardsone

29.

Par Annenieku pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” nolikuma apstiprināšanu

E.Evardsone

30.

Par Gardenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

 

E.Evardsone

 

Dobeles novada pašvaldības sēžu protokolu vadītāja Dace Riterfelte, 63725384.

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības nolikumu domes kārtējā sēde notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī pēdējā ceturtdienā.

Domes sēdes ir atklātas, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.

Domes sēdes audio ieraksts 30.07.2015
Domes sēdes audio ieraksts 27.08.2015
Domes sēdes audio ieraksts 24.09.2015
Domes sēdes audio ieraksts 29.10.2015
Domes sēdes audio ieraksts 26.11.2015
Domes sēdes audio ieraksts 30.12.2015


Domes sēdes audio ieraksts 28.01.2016
Domes sēdes audio ieraksts 25.02.2016
Domes sēdes audio ieraksts 31.03.2016
Domes sēdes audio ieraksts 28.04.2016
Domes sēdes audio ieraksts 26.05.2016
Domes sēdes audio ieraksts 30.06.2016
Domes sēdes audio ieraksts 28.07.2016
Domes sēdes audio ieraksts 25.08.2016
Domes sēdes audio ieraksts 29.09.2016
Domes sēdes audio ieraksts 27.10.2016
Domes sēdes audio ieraksts 24.11.2016
Domes  ārkārtas sēdes audio ieraksts 14.12.2016
Domes sēdes audio ieraksts 29.12.2016


Domes sēdes audio ieraksts 26.01.2017
Domes sēdes audio ieraksts 23.02.2017

Domes sēdes audio ieraksts 30.03.2017
Domes sēdes audio ieraksts 27.04.2017

Domes sēdes audio ieraksts 25.05.2017
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 20.06.2017
Domes sēdes audio ieraksts 29.06.2017
Domes sēdes audio ieraksts 29.07.2017
Domes sēdes audio ieraksts 24.08.2017
Domes sēdes audio ieraksts 28.09.2017
Domes sēdes audio ieraksts 26.10.2017
Domes sēdes audio ieraksts 30.11.2017
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 06.12.2017
Domes sēdes audio ieraksts 28.12.2017


Domes sēdes audio ieraksts 25.01.2018
Domes sēdes audio ieraksts 22.02.2018
Domes sēdes audio ieraksts 29.03.2018
Domes sēdes audio ieraksts 26.04.2018
Domes sēdes audio ieraksts 31.05.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 25.06.2018
Domes sēdes audio ieraksts 28.06.2018

Domes sēdes audio ieraksts 26.07.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 02.08.2018
Domes sēdes audio ieraksts 30.08.2018
Domes sēdes audio ieraksts 27.09.2018
Domes sēdes audio ieraksts 25.10.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 08.11.2018
Domes sēdes audio ieraksts 29.11.2018
Domes sēdes audio ieraksts 27.12.2018


Domes sēdes audio ieraksts 31.01.2019
Domes sēdes audio ieraksts 28.02.2019
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 13.03.2019
Domes sēdes audio ieraksts 28.03.2019
Domes sēdes audio ieraksts 25.04.2019
Domes sēdes audio ieraksts 30.05.2019

 

 

 

www.paps.lv #remigracija